1 Nefio knyga 21


21 Skyrius

Mesijas bus šviesa kitataučiams ir išlaisvins belaisvius. Izraelis bus surinktas su galia paskutinėmis dienomis. Karaliai bus jų maitintojai. Palyginkite su Izaijo 49. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dar: Klausykite, o jūs, Izraelio namai, visi jūs, kurie nulaužti ir išvaryti lauk dėl mano žmonių ganytojų nelabumo; taip, visi jūs, kurie nulaužti ir išsklaidyti svetur, kurie esate iš mano žmonių, o Izraelio namai. Klausykite, o asalos, manęs ir išgirskite jūs, žmonės btolybėse; Viešpats pašaukė mane nuo įsčių; nuo mano motinos įsčių jis minėjo mano vardą.

2 Ir jis padarė mano burną tarsi aštrų kalaviją; savo rankos pavėsyje jis paslėpė mane ir padarė mane poliruota strėle; savo strėlinėje paslėpė mane.

3 Ir tarė man: Tu esi mano atarnas, o Izraeli, kuriame aš būsiu pašlovintas.

4 Tada sakiau: Aš dirbau tuščiai, išeikvojau savo jėgą niekams ir bergždžai; iš tikrųjų mano nuosprendis yra pas mano Viešpatį, ir mano darbas – pas mano Dievą.

5 Ir dabar, sako Viešpats, kuris aformavo mane nuo įsčių, kad būčiau jo tarnas parvesti Jokūbą pas jį: Nors Izraelis nebūtų surinktas, vis tiek aš būsiu šlovingas Viešpaties akyse, ir mano Dievas bus mano stiprybė.

6 Ir jis tarė: Lengva būti mano tarnu Jokūbo agentims pakelti ir Izraelio išsaugotiesiems sugrąžinti. Aš taip pat duosiu tave bšviesa ckitataučiams, kad būtum mano išgelbėjimas iki žemės pakraščių.

7 Taip sako Viešpats, Izraelio Išpirkėjas, jo Šventasis, tam, kurį žmonės niekina, tam, kurio tautos nekenčia, valdovų tarnui: Karaliai pamatys ir atsistos, kunigaikščiai taip pat pagarbins, dėl Viešpaties, kuris yra ištikimas.

8 Taip sako Viešpats: Palankiu laiku aš išgirdau tave, o jūros salos, ir išgelbėjimo dieną aš padėjau tau; ir aš apsaugosiu tave, ir duosiu tau savo atarną tavo žmonių sandorai, kad atstatytų žemę, kad paragintų paveldėti apleistus paveldus.

9 Kad pasakytum abelaisviams: Išeikite; tiems, kas sėdi btamsoje: Pasirodykite. Jie ganysis pakelėse, ir jų cganyklos bus visose aukštose vietose.

10 Jie nealks ir netrokš, nei karštis, nei saulė neištiks jų; nes tas, kuris gailestingas jiems, ves juos, netgi prie vandens šaltinių jis ves juos.

11 Ir aš padarysiu visus savo kalnus keliu, ir mano avieškeliai bus išaukštinti.

12 Ir tada, o Izraelio namai, štai ašitie ateis iš toli; ir štai tie – iš šiaurės ir iš vakarų; ir anie – iš Sinimo žemės.

13 aGiedokite, o dangūs; ir džiūgauk, o žeme; nes kojos tų, kurie yra rytuose, bus sutvirtintos; ir pratrūkite giedojimu, o kalnai; nes jie daugiau nebebus mušami; nes Viešpats paguodė savo žmones ir pasigailės savo suspaustųjų.

14 Bet štai Sionė yra pasakiusi: Viešpats paliko mane, ir mano Viešpats mane pamiršo, – bet jis parodys, jog taip nėra.

15 Nes ar gali amoteris užmiršti savo žindomą vaiką, kad ji neužjaustų savo įsčių sūnaus? Taip, jos gali bužmiršti, tačiau aš neužmiršiu jūsų, o Izraelio namai.

16 Štai aš išraižiau tave ant savo rankų adelnų; tavo sienos yra nuolatos priešais mane.

17 Tavo vaikai suskubs prieš tavo naikintojus; ir tie, kas tave aniokojo, pasitrauks nuo tavęs.

18 Pakelk akis, apsižvalgyk ir stebėk; visi šitie arenkasi ir ateis pas tave. Ir kaip aš gyvas, – sako Viešpats, – tu tikrai apsirengsi jais visais kaip papuošalais ir susijuosi jais kaip nuotaka.

19 Nes tavo nuniokotos ir tavo ištuštėjusios vietos, ir tavo sunaikinimo žemė jau dabar bus per ankštos dėl gyventojų; o tie, kas rijo tave, bus toli.

20 Vaikai, kuriuos turėsi, po to, kai praradai pirmuosius, vėl į tavo ausis sakys: Čia man per ankšta; duok man vietos, kad galėčiau gyventi.

21 Tada atu tarsi savo širdyje: Kas pagimdė man šituos? Juk aš praradau savo vaikus ir esu bnevaisinga, belaisvė ir tremiama šen bei ten? Ir kas išaugino šituos? Štai aš buvau palikta viena; šitie, kur buvo jie?

22 Taip sako Viešpats Dievas: Štai aš pakelsiu savo ranką į akitataučius ir iškelsiu savo bvėliavą žmonėms; ir jie atneš tavo sūnus ant savo crankų, ir tavo dukros bus nešamos ant jų pečių.

23 Ir akaraliai bus tavo btėvai maitintojai, o jų karalienės – tavo žindančios motinos; jie nusilenks tau veidais iki žemės ir laižys dulkes nuo tavo kojų; ir tu žinosi, kad aš esu Viešpats; nes nebus sugėdinti tie, kurie claukia manęs.

24 Argi iš galingojo bus atimtas grobis arba ateisėti belaisviai išvaduoti?

25 Bet taip sako Viešpats: Netgi galingojo belaisviai bus atimti ir baisūno grobis bus išvaduotas; nes aš kovosiu prieš tuos, kurie kovoja prieš tave, ir išgelbėsiu tavo vaikus.

26 Ir amaitinsiu tuos, kurie spaudžia tave, jų pačių kūnu; jie bus nugirdyti savo pačių krauju kaip saldžiu vynu; ir visas kūnas bžinos, kad aš, Viešpats, esu tavo Gelbėtojas ir tavo Išpirkėjas, Jokūbo cGalingasis.