คู่สามีภรรยาและบิดามารดา
เด็กและเยาวชนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย: แนวทางเบื้องต้นสำหรับบิดามารดาและผู้นำ