คู่สามีภรรยาและบิดามารดา
บทนำ
ดาวน์โหลด
ทั้งเล่ม (PDF)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

“บทนำ,” เด็กและเยาวชนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย: แนวทางเบื้องต้นสำหรับบิดามารดาและผู้นำ (2019)

“บทนำ”

บทนำ

บิดามารดาและผู้นำทำงานด้วยกันเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นสานุศิษย์ที่มีค่าควรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และเป็นชายหญิงที่มีความซื่อสัตย์สุจริตผ่าน:

 • การเรียนรู้พระกิตติคุณ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นส่วนตัว

 • การรับใช้และกิจกรรม ที่จรรโลงใจต่อร่างกายและวิญญาณ

 • การพัฒนาตนเอง ที่ทำให้เติบโตสมดังตั้งใจ

หลักธรรมชี้นำและบทบาททั่วไปที่ระบุไว้ในจุลสารเล่มนี้สามารถปรับใช้ได้ ไม่มีวิธีประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมเพียงวิธีเดียว ตัวอย่างและแนวคิดบางส่วนมีให้ทางออนไลน์ที่ ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org แสวงหาการดลใจให้รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับแต่ละคน (ดู “ปรับเปลี่ยนและปรับใช้”)

อนุชนรุ่นหลัง

Chile: Youth

ศาสดาพยากรณ์กล่าวไว้ว่าเด็กและเยาวชนรุ่นนี้อยู่ในหมู่คนดีที่สุดที่พระเจ้าทรงส่งมาแผ่นดินโลก (ดู รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความหวังอิสราเอล,” การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลก, 3 มิถุนายน 2018, 16) พวกเขามีศักยภาพที่จะส่งผลใหญ่หลวงต่อโลก พวกเขาได้รับเชิญให้ช่วยรวมอิสราเอลทั้งสองด้านของม่าน เราต้องใช้วิธีที่ดีกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่าดูแลและปฏิบัติศาสนกิจต่อพวกเขา วิธีนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชน:

 • รู้จักอัตลักษณ์นิรันดร์และจุดประสงค์นิรันดร์ของตนเอง

 • ทำให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเยซูคริสต์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยให้พระกิตติคุณของพระองค์เข้าไปในใจพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเลือกติดตามพระองค์

 • ประสบความสำเร็จในหน้าที่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

 • มีส่วนด้วยกันในงานแห่งความรอด

 • พัฒนาตนเองด้วยการสนับสนุนจากบิดามารดา และผู้นำให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น

 • มีค่าควรเข้าพระวิหารและมีปีติอันยั่งยืนบนเส้นทางพันธสัญญา

เมื่อเด็กและเยาวชนได้รับการเปิดเผยสำหรับชีวิตตนเอง สร้างความสัมพันธ์ที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง และใช้สิทธิ์เสรีขณะพวกเขาเติบโต พวกเขาจะประสบความสำเร็จในการทำให้จุดประสงค์เหล่านี้บรรลุผล

พากเพียรติดตามพระผู้ช่วยให้รอด

ในวัยเยาว์ พระเยซูทรงจำเป็นต้องเรียนรู้อัตลักษณ์อันสูงส่งและพระพันธกิจของพระองค์เฉกเช่นบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าต้องเรียนรู้ พระองค์ “เจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย เป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย” (ลูกา 2:52) พระองค์ทรงเติบโตอย่างสมดุล เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตเช่นนั้นได้

ช่วยให้เด็กและเยาวชนนำพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตทุกด้านของพวกเขา—ไม่ใช่แค่ในวันสะบาโต เมื่อพวกเขาพากเพียรทำให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิต พระองค์ทรงสัญญาว่าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ปลอบโยนและผู้นำทางให้พวกเขา

ตามหลักแล้วการติดตามพระผู้ช่วยให้รอดเริ่มต้นในบ้าน ผู้นำศาสนจักรสามารถให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่บุคคลและครอบครัว

บ้านเป็นศูนย์กลาง

Family life

บิดามารดาวางแผนสร้างประสบการณ์และการสนทนาในครอบครัวเพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และขานรับความต้องการเฉพาะด้านของบุตรธิดาแต่ละคน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อครอบครัวทำงานและเล่นด้วยกันในลักษณะที่สอนทักษะสำคัญ เสริมสร้างอุปนิสัย และให้โอกาสเติบโต

ส่งเสริมการเติบโต

 • สวดอ้อนวอนขอการนำทาง พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักบุตรธิดาของท่านและจะทรงช่วยท่านสอนพวกเขา

 • จงช่วยบุตรธิดาของท่านแสวงหาและรับรู้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 • แสดงความรักและชมเชยบุตรธิดาบ่อยๆ ขณะพวกเขาพยายามทำดี และชมเชยคุณสมบัติเหมือนพระคริสต์ที่ท่านเห็นในพวกเขา

 • มองหาโอกาสรับใช้ผู้อื่นเป็นครอบครัว

แนะแนวทาง

 • ช่วยให้บุตรธิดาของท่านเห็นว่าพวกเขาจะประยุกต์ใช้พระกิตติคุณในชีวิตทุกด้านได้อย่างไร

 • แนะแนวบุตรธิดาและกระตุ้นให้พวกเขาตั้งเป้าหมายและแผนของตนเอง

 • ช่วยให้พวกเขาคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

 • ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือ และกำลังใจตลอดทาง

พูดคุยกับผู้นำ

สื่อสารกับครูและผู้นำเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจะสนับสนุนบุตรธิดาของท่านให้ดีที่สุดได้อย่างไร พึงระวังอย่าทำลายความเชื่อมั่นของบุตรธิดาหรือทำให้พวกเขาอับอาย

ศาสนจักรสนับสนุน

บ้านเป็นศูนย์กลาง (ครอบครัว)

Church Youth Development Icons
Church Youth Development Icons
Church Youth Development Icons

ศาสนจักรสนับสนุน (ผู้นำ)

บทบาทของศาสนจักรได้แก่ การสอนพระกิตติคุณของพระ‍เยซู‍คริสต์ การจัดให้มีศาสนพิธี และการสนับสนุนครอบครัว ผู้นำและครูสนับสนุนบิดามารดาโดยสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่เกิดจากความเอาใจใส่กับเด็กและเยาวชนที่พวกเขารับใช้

พูดคุยกับบิดามารดา

 • สื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับบิดามารดาเพื่อให้ทราบวิธีสนับสนุนบุตรธิดาของพวกเขา บอกข้อดีที่ท่านสังเกตเห็น

 • ถามว่าพวกเขาหวังจะให้บุตรธิดามีประสบการณ์และเรียนรู้อะไรในโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ในชั้นเรียนเยาวชนหญิง และในกิจกรรมต่างๆ

เมื่อบิดามารดาเป็นสมาชิกที่ไม่แข็งขันของศาสนจักร:

 • อธิบายให้บิดามารดาฟังว่าศาสนจักรพยายามสนับสนุนเด็กและเยาวชน ถามพวกเขาว่าต้องการให้บุตรธิดามีส่วนหรือไม่และอย่างไร

 • ถามเด็กหรือเยาวชนว่าพวกเขาอยากได้รับการสนับสนุนแบบใด

 • พูดคุยกับสภาวอร์ดเกี่ยวกับวิธีให้บิดามารดามีส่วนร่วมเท่าที่จะทำได้

สนับสนุนเด็กและเยาวชน

 • ช่วยให้เด็กและเยาวชนรับรู้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 • ถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้และอยากมีประสบการณ์ใดในโควรัม ชั้นเรียน และกิจกรรม

 • กระตุ้นให้พวกเขาเป็นผู้นำในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ

 • สนับสนุนให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทำหน้าที่รับผิดชอบต่อโควรัมให้เกิดสัมฤทธิผล

การเรียนรู้พระกิตติคุณ

Family life

ที่บ้าน

การศึกษาพระคัมภีร์และการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและกับครอบครัวจะช่วยให้เด็กและเยาวชนรู้สึกและรับรู้ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรียนรู้ที่จะรักพระผู้ช่วยให้รอด ศาสนจักรส่งเสริมบุคคลและครอบครัวให้ใช้ จงตามเรามา—สำหรับบุคคลและครอบครัว และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตเพื่อศึกษาพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ที่โบสถ์

เด็กและเยาวชนมาชุมนุมกันเพื่อเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เด็กเรียนรู้พระกิตติคุณผ่านการสอนในชั้นเรียนและช่วงเวลาร้องเพลงของปฐมวัย เยาวชนเรียนรู้หลักคำสอนในชั้นเรียนและโควรัม เด็กและเยาวชนได้รับการเชื้อเชิญให้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ที่บ้านและประยุกต์ใช้พระกิตติคุณในชีวิต

การรับใช้และกิจกรรม

Welfare program

ที่บ้าน

การรับใช้และกิจกรรมสร้างกิจวัตรประจำวันที่ชอบธรรม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สอนทักษะชีวิต พัฒนาคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโต การรับใช้และกิจกรรมครอบครัวสามารถเน้นที่ความต้องการของบุคคลและครอบครัวและให้โอกาสประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณในชีวิตประจำวัน

ที่โบสถ์

การรับใช้—รวมถึงการทำหน้าที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในศาสนพิธีศีลระลึก—และกิจกรรมปกติทั่วไปให้โอกาสได้รวมกลุ่มกัน เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทำภารกิจยากๆ ให้สำเร็จ และสร้างความสัมพันธ์ที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางกับเพื่อนวัยเดียวกันและผู้นำ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโตทางวิญญาณ ทางสังคม ทางร่างกาย และทางสติปัญญา และรับใช้ผู้อื่นอย่างมีความหมาย JustServe (JustServe.org) เป็นแหล่งช่วยอันมีค่าสำหรับโอกาสในการรับใช้ชุมชน

กิจกรรมต่อเนื่องหลายวันสำหรับเยาวชนได้แก่ การประชุมเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (เอฟเอสวาย) การประชุมใหญ่เยาวชน ค่าย และการชุมนุมอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยให้เยาวชนมีความปรารถนาลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่จะติดตามพระผู้ช่วยให้รอด ดึงตนเองออกจากกิจวัตรประจำตามปกติ และช่วยให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกลุ่มใหญ่ผู้มีเป้าหมายอันชอบธรรมเหมือนกัน

FSY BRASIL 2016 SESSÃO SÃO PAULO XIII

การพัฒนาตนเอง

ที่บ้าน

เด็กและเยาวชนเลือกสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อเติบโตและเรียนรู้ที่จะติดตามพระผู้ช่วยให้รอด บิดามารดาสามารถช่วยให้พวกเขารับรู้ว่าพวกเขาเติบโตอยู่แล้วอย่างไรและจำเป็นต้องปรับปรุงด้านใด กิจกรรมทุกอย่าง ทั้งโบสถ์ โรงเรียน เพื่อน กีฬา ศิลปะ งาน และความสนใจส่วนตัวอื่นๆ สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนติดตามพระเยซูคริสต์

ที่โบสถ์

ผู้นำรักและรับใช้เด็กและเยาวชนแต่ละคน ตลอดจนรับรู้ความต้องการและความสนใจของพวกเขา ผู้นำสามารถเป็นอิทธิพลพิเศษและทรงพลังที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเด็กและเยาวชนแต่ละคนในการรับใช้และการเติบโตผ่านความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยความรัก

ปรับเปลี่ยนและปรับใช้

Social interaction

แต่ละบุคคล แต่ละครอบครัว และแต่ละกลุ่มคนมีความพิเศษในตัว สิ่งที่ได้ผลดีที่สุดกับคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่ง จงทำสิ่งที่ได้ผลกับครอบครัว ชั้นเรียน โควรัม หรือวอร์ดของท่าน พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสและข้อกังวลของท่าน แสวงหาการเปิดเผยว่าจะปรับโครงการนี้อย่างไรเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนแต่ละคนบรรลุศักยภาพอันสูงส่งของตนเอง

ตัวอย่างเช่น เด็กและเยาวชนจะมีวิธีทำให้ตนเองเติบโตต่างกันไป อาทิ ประเภท จำนวน และความถี่ของเป้าหมาย อีกทั้งพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนมากน้อยต่างกัน จึงควรพิจารณาเป็นรายบุคคล ชั้นเรียนและโควรัมปรับเปลี่ยนตามความต้องการเช่นกัน นอกจากนี้ประเภทและความถี่ของกิจกรรมก็อาจแตกต่างกันตามสภาวการณ์ในท้องที่

ทำให้เรียบง่าย ทำสิ่งที่ได้ผล

แรงจูงใจและการยกย่องชื่นชม

Madagascar: Church Meetings

แรงจูงใจ

เด็กและเยาวชนจะเกิดแรงจูงใจแน่นอนเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตนเป็นที่รัก เติบโต พัฒนา และรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต เมื่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตกลายเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา กระตุ้นให้พวกเขามองหาวิธีเอาชนะความท้าทายหรือปรับแผนของตน ความสัมพันธ์อันแนบแน่นและไว้วางใจกับบิดามารดา ผู้นำ และเพื่อนวัยเดียวกัน จะเป็นพลังให้พวกเขาพยายามต่อไป

การยกย่องชื่นชม

เมื่อเด็กและเยาวชนก้าวหน้า จงยกย่องความพยายามของพวกเขาและให้กำลังใจ เปิดโอกาสให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่กำลังเรียนรู้และฉลองการเติบโตของพวกเขา นอกจากนี้เด็กและเยาวชนทุกคนอาจได้รับสิ่งของ เช่น แหวนหรือเหรียญรางวัล เพื่อเตือนใจว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนทั่วโลกที่พยายามติดตามพระเยซูคริสต์ เมื่อเด็กและเยาวชนบรรลุเป้าหมายทางวิญญาณ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา พวกเขาอาจได้รับตราสัญลักษณ์เพิ่มเติม