Couples and Parents
  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด
  ดาวน์โหลด
  ทั้งเล่ม (PDF)
  เชิงอรรถ
  พื้นหลัง

  “ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด” เด็กและเยาวชนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย: แนวทางเบื้องต้นสำหรับบิดามารดาและผู้นำ (2019)

  “ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด”

  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

  เรียนพี่น้องทุกท่าน

  เด็กและเยาวชนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นบุตรธิดาผู้เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขามีศักยภาพที่จะส่งผลใหญ่หลวงต่อโลก

  หลักธรรมที่สอนในโครงการสำหรับเด็กและเยาวชนนี้แสดงให้เห็นวิธีที่สูงส่งกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่าในการส่งเสริมอนุชนรุ่นหลังให้ติดตามพระเยซูคริสต์และประยุกต์ใช้พระกิตติคุณของพระองค์ในชีวิตทุกด้าน โครงการสำคัญนี้จะประกอบด้วยการเรียนรู้พระกิตติคุณ สิทธิพิเศษในการรับใช้ การพัฒนาตนเอง และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น โครงการนี้เริ่มต้นที่บ้าน บิดามารดามีหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสอนบุตรธิดาในแสงสว่างและความจริง ผู้นำศาสนจักรให้การสนับสนุนและการนำทางที่มีคุณค่าต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวของพวกเขา

  เรารักท่าน เรามีความเชื่อมั่นในตัวท่าน เราสัญญาว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราจะทรงอวยพรท่านและสนับสนุนท่านอย่างต่อเนื่องขณะท่านนำและแนะแนวทางแก่บุตรธิดาของพระองค์ด้วยศรัทธา

  ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง

  The Lord Jesus Christ