Grāmatas un nodarbības
5. nodaļa: Radīšana


5. nodaļa

Radīšana

Attēls
The Earth as seen from space.

Dieva plāns mums

  • Kādēļ mums bija nepieciešams nākt uz Zemes?

Kad mēs kā gara bērni dzīvojām pie saviem Debesu vecākiem, mūsu Debesu Tēvs pastāstīja mums par Savu plānu, kā mums kļūt līdzīgākiem Viņam. Kad uzzinājām par šo Viņa ieceri, mēs no prieka gavilējām (skat. Ījaba 38:7). Mēs alkām piedzīvot ko jaunu. Lai tas varētu notikt, mums vajadzēja atstāt mūsu Tēva klātbūtni un iegūt mirstīgu ķermeni. Mums bija vajadzīga cita dzīves vieta, kur mēs varētu gatavoties kļūt līdzīgiem Viņam. Mūsu jaunās mājas tika nosauktas par Zemi.

  • Kāpēc, jūsuprāt, mēs no prieka gavilējām, kad uzzinājām par glābšanas plānu?

Jēzus radīja Zemi

Šo pasauli un visu, kas uz tās atrodas, radīja Jēzus Kristus. Viņš ir radījis arī daudzas citas pasaules. Viņš to paveica ar priesterības spēku mūsu Debesu Tēva vadībā. Dievs Tēvs teica: „Un pasaules bez skaita Es esmu radījis; … un ar Dēlu Es tās radīju, kurš ir Mans Vienpiedzimušais” (Mozus gr. 1:33). Mums ir vēl citas liecības par šo patiesību. Džozefs Smits un Sidnijs Rigdons vīzijā redzēja Jēzu Kristu. Viņi liecināja, “ka ar Viņu un caur Viņu, un no Viņa pasaules ir un tika radītas, un to iedzīvotāji ir dzimuši par Dieva dēliem un meitām” (M&D 76:24).

Kā notika Radīšana

  • Kādi ir Radīšanas mērķi?

Pirms Zeme un viss, kas uz tās atrodas, tika radīts fiziski, tie tika radīti garīgi (skat. Mozus gr. 3:5). Plānodams radīt fizisko Zemi, Kristus teica tiem, kas bija ar Viņu: „Mēs iesim lejā, jo tur ir vieta, … un mēs izveidosim zemi, uz kuras šie [mūsu Debesu Tēva gara bērni] varētu dzīvot” (Ābrahāma 3:24).

Tēva vadībā Kristus izveidoja un iekārtoja Zemi. Viņš atdalīja gaismu no tumsas, tā radot dienu un nakti. Viņš izveidoja sauli, mēnesi un zvaigznes. Viņš atdalīja ūdeņus no sauszemes, tā izveidojot jūras, upes un ezerus. Viņš vērta Zemi skaistu un auglīgu. Viņš radīja zāli, kokus un puķes, un dažādus citus augus. Šais augos veidojās sēklas, lai no tām varētu izaugt jauni augi. Tad Viņš radīja dzīvniekus — zivis, zvērus, kukaiņus un putnus visā to daudzveidībā. Šiem dzīvniekiem piemita spēja vairoties.

Tad Zeme bija gatava vislielākajai radīšanai — cilvēces radīšanai. Mūsu gariem bija jāsaņem ķermeņi no miesas un asinīm, lai tie varētu dzīvot uz Zemes. „Un Es, Dievs, sacīju Savam Vienpiedzimušajam, kurš bija ar Mani kopš sākuma: Darīsim cilvēku pēc Sava tēla, pēc Savas līdzības; un tā notika” (Mozus gr. 2:26). Un tā tika izveidoti pirmais vīrietis, Ādams, un pirmā sieviete, Ieva, un viņi ieguva ķermeņus, kas līdzinājās mūsu Debesu vecāku ķermeņiem. „Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, vīrieti un sievieti Viņš radīja” (1. Mozus 1:27). Kad tas Kungs pabeidza radīšanu, Viņš bija apmierināts un zināja, ka ir paveicis labu darbu, un Viņš kādu laiku atpūtās.

Dieva radītais apliecina Viņa mīlestību

  • Kādā veidā Dieva radītais apliecina, ka Viņš mūs mīl?

Tagad mēs dzīvojam šajā skaistajā pasaulē. Padomājiet par sauli, kas dod mums siltumu un gaismu. Padomājiet par lietu, kas liek augiem augt un padara pasauli svaigu un tīru. Padomājiet par to, cik jauki ir dzirdēt putnu dziesmas un drauga smieklus. Padomājiet par to, cik brīnišķīgi ir mūsu ķermeņi, cik tas ir jauki, ka mēs varam strādāt, spēlēties un atpūsties. Domājot par visu šo radību, mēs sākam saprast, kādas gudras, varenas un mīlošas būtnes ir Jēzus Kristus un mūsu Debesu Tēvs. Viņi ir parādījuši lielu mīlestību, nodrošinot mūs ar visu nepieciešamo.

Augu un dzīvnieku valstība arī tika radīta mums par prieku. Tas Kungs teica: „Jā, viss, kas nāk no zemes savā laikā, ir radīts cilvēka labumam un izmantošanai, gan lai labpatiktu acij, gan iepriecinātu sirdi; jā, gan uzturam, gan apģērbam, gan garšai, gan smaržai, lai stiprinātu miesu un uzmundrinātu dvēseli” (M&D 59:18– 19). Kaut arī Dieva radības ir daudzas, Viņš pazīst un mīl tās visas. Viņš teica: „Visas lietas Man ir uzskaitītas, jo tās ir Manas un Es tās zinu” (Mozus gr. 1:35).

  • Par ko jūs esat pateicīgi saistībā ar Dieva radīto?

Papildu Svētie Raksti