Tematy
Rozdział 45: Millennium
Przypisy

Hide Footnotes

Motyw

Rozdział 45

Millennium

Without Any Ire

Ludzie na ziemi w okresie Millennium

  • Kto będzie przebywał na ziemi w okresie Millennium?

Wraz z Drugim Przyjściem Jezusa Chrystusa zacznie się na ziemi tysiąc lat spokoju, miłości i radości. Ten okres trwający tysiąc lat jest określany jako Millennium. Pisma święte i prorocy pomagają w zrozumieniu tego, jak będzie wyglądało życie w Millennium.

Jako że wraz z Drugim Przyjściem Zbawiciela niegodziwi zostaną zgładzeni, na początku Millennium będą żyć na ziemi tylko ludzie sprawiedliwi. To będą ci, którzy wiedli cnotliwe i uczciwe życie. Ludzie ci odziedziczą królestwo terrestrialne bądź celestialne.

W okresie Millennium na ziemi nadal będą żyć śmiertelnicy, którym w dalszym ciągu będą rodzić się dzieci, tak jak nam w tej chwili (zob. NiP 45:58). Józef Smith powiedział, że istoty nieśmiertelne będą często odwiedzać ziemię. Te zmartwychwstałe istoty będą pomagać w sprawowaniu rządów oraz wykonywać inną pracę. (Zob. Teachings of the Prophet Joseph Smith, oprac. Joseph Fielding Smith [1976], 268).

Ludzie nadal będą mieć wolną wolę i przez jakiś czas wielu będzie mogło kontynuować praktykowanie swoich religii i przekonań. Ostatecznie każdy człowiek wyzna, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem.

Podczas Millennium, Jezus „będzie osobiście królował na Ziemi” (Zasady Wiary 1:10). Józef Smith wyjaśnił, że Jezus będzie „panował nad Świętymi, będzie zstępował i nauczał ich” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 258).

Praca Kościoła podczas Millennium

  • Jakie dwa wielkie dzieła będą wykonywane podczas Millennium?

Członkowie Kościoła będą mieli do wykonania dwa wielkie dzieła podczas Millennium: pracę świątynną i pracę misjonarską. Praca świątynna związana jest z obrzędami, które są niezbędne do wyniesienia. Należy do nich chrzest, nałożenie rąk dla nadania daru Ducha Świętego oraz obrzędy świątynne — obdarowanie, małżeństwo w świątyni i zapieczętowanie rodzin.

Wielu ludzi umarło, nie otrzymawszy tych obrzędów. Ludzie na ziemi muszą dokonać tych obrzędów za nich. Ta praca jest obecnie wykonywana w świątyniach Pana. Jest zbyt dużo pracy, aby ukończyć ją przed rozpoczęciem Millennium, więc zostanie ona dokończona właśnie w tamtym czasie. Zmartwychwstałe istoty będą pomagać nam w naprawianiu błędów, które popełniliśmy w czasie poszukiwań dotyczących naszych zmarłych przodków. Będą również pomagać nam w znajdowaniu informacji, których potrzebujemy, aby uzupełnić nasze rejestry. (Zob. Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, oprac. Bruce R. McConkie, 3 tomy [1954–1956], 2:167, 251–252).

Drugim wielkim dziełem wykonywanym podczas Millennium będzie praca misjonarska. Wszyscy ludzie będą nauczani ewangelii z wielką mocą. Nawet nie będzie potrzeby nauczania podstawowych zasad ewangelii, ponieważ „wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich — mówi Pan” (Ks. Jeremiasza 31:34).

  • W jaki sposób teraz możemy przygotować się na pracę w Millennium?

Warunki panujące w Millennium

  • Czym będzie się różniło życie w czasie Millennium od obecnego życia na ziemi?

Prorok Józef Smith nauczał, że podczas Millennium ziemia „zostanie odrodzona i otrzyma swą rajską chwałę” (Zasady Wiary 1:10).

Szatan będzie spętany

W okresie Millennium Szatan będzie spętany. To oznacza, że nie będzie miał mocy, aby kusić tych, którzy będą żyć w tym czasie (zob. NiP 101:28). „Dzieci ich urosną bez grzechu do zbawienia” (NiP 45:58). „I ze względu na sprawiedliwość Jego [Pana] ludu szatan będzie bezsilny. Będzie w niewoli przez wiele lat nie mając władzy nad sercami ludzi, bo żyć będą sprawiedliwie i Święty Bóg Izraela będzie nad nimi panował” (1 Nefi 22:26).

Pokój na ziemi

Podczas Millennium nie będzie wojen. Ludzie będą żyć w pokoju i harmonii. To, co było wykorzystywane do celów wojennych, zmieni swoje zastosowanie na pożytek ludzi. „I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” (Ks. Izajasza 2:4; zob. także Ks. Izajasza 11:6–7; NiP 101:26).

Sprawiedliwe rządy

Prezydent John Taylor nauczał: „Pan będzie królem całej ziemi i cała ludzkość będzie dosłownie pod Jego panowaniem, a każdy naród pod niebem będzie musiał uznać Jego zwierzchność i złożyć pokłon przed Jego berłem. Ci, którzy służą Mu w prawości, będą komunikować się z Bogiem i z Jezusem; aniołowie będą im służyć, będą znali przeszłość, teraźniejszość i przyszłość; a inni ludzie, którzy nie okażą pełnego posłuszeństwa wobec Jego praw ani nie będą w pełni pouczeni co do Jego przymierzy, będą musieli całkowicie podporządkować się Jego rządom. Dlatego będzie to panowanie Boga na ziemi, a On będzie narzucał Swoje prawa i żądał posłuszeństwa od narodów świata, co jest należnym Mu prawem” (Teachings of Presidents of the Church: John Taylor [2001], 225).

Nie będzie śmierci

W czasie Millennium nie będzie śmierci, jaką znamy. Kiedy ludzie dożyją starości, nie umrą i nie zostaną pogrzebani. Zamiast tego w „mgnieniu oka” zostaną odmienieni ze swojego stanu śmiertelności w stan nieśmiertelności. (Zob. NiP 63:51; 101:29–31).

Ujawnienie wszystkich rzeczy

Niektóre prawdy nie zostały nam objawione. Podczas Millennium wszystko będzie objawione. Pan powiedział, że „ujawni On wszystko — rzeczy, co przeminęły, i rzeczy ukryte, których żaden człowiek nie znał, rzeczy ziemi, przez które została zrobiona, i cel jej i kres — rzeczy najcenniejsze, rzeczy co są w górze i rzeczy, co są w dole, rzeczy, co są w ziemi i na ziemi, i w niebie” (NiP 101:32–34).

Inne zajęcia w Millennium

Pod wieloma względami życie będzie bardzo podobne do teraźniejszości, poza tym, że wszystko będzie czynione w prawości. Ludzie będą spożywać jedzenie i picie oraz nosić ubrania. (Zob. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 333). Ludzie będą nadal siać i zbierać plony oraz budować domy (zob. Ks. Izajasza 65:21).

  • Jakie myśli i uczucia towarzyszą ci, kiedy zastanawiasz się nad warunkami, jakie będą panować podczas Millennium?

Ostateczna walka po okresie Millennium

  • Jakie będzie ostateczne przeznaczenie ziemi?

Pod koniec tego tysiąca lat, Szatan zostanie uwolniony na krótki czas. Niektórzy ludzie odwrócą się od Ojca Niebieskiego. Szatan zbierze swoje armie, a Michał (Adam) zbierze zastępy niebieskie. W tej wielkiej walce Szatan i jego naśladowcy zostaną wypędzeni na zawsze. Ziemia zostanie przeobrażona w królestwo celestialne. (Zob. NiP 29:22–29; 88:17–20, 110–115).

Dodatkowe fragmenty z pism świętych