Grāmatas un nodarbības
17. nodaļa: Jēzus Kristus Baznīca mūsdienās


17. nodaļa

Jēzus Kristus Baznīca mūsdienās

Attēls
Painting of a young boy kneeling looking up at a grove of trees. At the center of the painting is a young boy (age 14) kneeling. His hands are resting on his thighs and he looks up at a light source above his head. The boy wears grey trousers (with suspenders) and grey vest and an off-white shirt. The shirt has a collar and two button placket at the front and the sleeves are rolled. The young boy had blond hair that is slightly rumpled. The background his a grove of trees, almost all with no leaves. There are some low saplings immediately behind the boy. The foreground has rocks, twings and small plants sprouting. "Walter Rane 04" appears in the lower right corner in red.

Jēzus Kristus Baznīca tika paņemta prom no Zemes

 • Kādēļ Jēzus Kristus Baznīca tika paņemta prom no Zemes drīz pēc Glābēja nāves un Augšāmcelšanās?

Kad Jēzus dzīvoja uz Zemes, Viņš izveidoja Savu Baznīcu, vienīgo patieso Baznīcu pasaulē. Viņš organizēja Savu Baznīcu, lai visām tautām varētu tikt mācītas evaņģēlija patiesības un pareizi, ar pilnvarām, tiktu izpildīti evaņģēlija priekšraksti. Ar šīs organizācijas palīdzību Kristus varēja nest cilvēcei glābšanas svētības.

Atkrišanas dēļ uz Zemes vairs nebija tiešas atklāsmes no Dieva. Uz Zemes vairs nebija patiesās Baznīcas. Cilvēki nodibināja dažādas baznīcas, kas uzdevās par patiesajām, taču mācīja pretrunīgas doktrīnas. Reliģijā valdīja liels apjukums un strīdi. Tas Kungs bija paredzējis šādu atkrišanas stāvokli, teikdams, ka Viņš sūtīs “zemē badu, ne maizes badu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt Tā Kunga vārdus. Lai viņi … meklētu pēc Tā Kunga vārda — un tomēr to neatrastu” (Amosa 8:11–12).

Tas Kungs apsolīja atjaunot Savu patieso Baznīcu

 • Kādi bija daži no priekšnosacījumiem pasaulē, kas sagatavoja ceļu evaņģēlija Atjaunošanai?

Glābējs apsolīja atjaunot Savu Baznīcu pēdējās dienās. Viņš teica: „Es joprojām apiešos ar šo tautu brīnišķā un neparastā veidā” (Jesajas 29:14).

Daudzus gadus cilvēki dzīvoja garīgā tumsībā. Kad pēc Kristus dzimšanas bija pagājis apmēram 1700 gadu, cilvēki arvien vairāk un vairāk sāka interesēties, meklējot patiesību par Dievu un reliģiju. Daži no viņiem saprata, ka uz Zemes vairs nav evaņģēlija, ko mācīja Jēzus. Daži apzinājās, ka nav atklāsmju un patiesu pilnvaru un ka uz Zemes nepastāv Baznīca, kādu to izveidoja Kristus. Bija pienācis laiks, lai uz Zemes tiktu atjaunota Jēzus Kristus Baznīca.

 • Kādos veidos evaņģēlija pilnības Atjaunošana ir „brīnumains darbs”?

Jauna atklāsme no Dieva

 • Ko Džozefs Smits uzzināja par Dievu, kad viņš saņēma Pirmo vīziju?

1820. gada pavasarī notika viens no svarīgākajiem notikumiem pasaules vēsturē. Bija pienācis laiks brīnumainajam darbam, par kuru bija runājis Tas Kungs. Būdams vēl jauns zēns, Džozefs Smits gribēja uzzināt, kura no visām baznīcām ir patiesā Kristus Baznīca. Viņš aizgāja uz mežu, kas atradās netālu no viņa mājām, kur viņš pazemīgi un ar ciešu apņēmību lūdza savu Debesu Tēvu, vaicādams Viņam, kurai baznīcai pievienoties. Tajā rītā notika brīnums. Džozefam Smitam parādījās Debesu Tēvs un Jēzus Kristus. Glābējs teica, lai viņš nepievienojas nevienai baznīcai, jo patiesās baznīcas uz Zemes nebija. Vēl viņš teica, ka tā laika baznīcu mācības ir „negantība Viņa acīs” „(Džozefs Smits — Vēsture 1:19; skat. arī 1:7–18, 20). Sākot ar šo notikumu, no Debesīm atkal nāca tieša atklāsme. Tas Kungs bija izraudzījis jaunu pravieti. Kopš tā brīža Debesis nav aizvērušās. Atklāsmes turpina nākt līdz pat šai dienai caur katru no Viņa izraudzītajiem praviešiem. Džozefam bija lemts kļūt par cilvēku, kurš palīdzēja atjaunot patieso Jēzus Kristus evaņģēliju.

 • Kāpēc Pirmā vīzija ir viens no svarīgākajiem notikumiem pasaules vēsturē?

Tika atjaunotas pilnvaras, kas nāk no Dieva

 • Kādēļ bija nepieciešams atjaunot Ārona un Melhisedeka priesterību?

Atjaunojot evaņģēliju, Dievs no jauna cilvēkiem deva priesterību. 1829. gadā Jānis Kristītājs ieradās piešķirt Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam Ārona priesterību (skat. M&D 13; 27:8). Pēc tam nāca Pēteris, Jēkabs un Jānis, seno laiku Baznīcas prezidijs, un piešķīra Džozefam un Oliveram Melhisedeka priesterību un Dieva valstības atslēgas (skat. M&D 27:12–13). Vēlāk Debesu sūtņi, tādi kā Mozus, Ēlija un Elija, atjaunoja arī citas priesterības atslēgas (skat. M&D 110:11–16). Caur Atjaunošanu Zemei tika atdota priesterība. Mūsdienās šīs priesterības nesēji ir pilnvaroti izpildīt priekšrakstus, piemēram, kristīšanu. Viņiem arī ir pilnvaras vadīt Tā Kunga valstību uz Zemes.

Kristus Baznīca tika izveidota no jauna

 • Kādi notikumi radīja priekšnosacījumus, lai uz Zemes no jauna tiktu izveidota Baznīca?

1830. gada 6. aprīlī Glābējs vēlreiz vadīja Savas Baznīcas izveidošanu uz Zemes (skat. M&D 20:1). Viņa Baznīca tiek saukta par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu (skat. M&D 115:4). Tāpat kā senāk, arī šodien Kristus ir Savas Baznīcas galva. Tas Kungs ir teicis, ka šī ir vienīgā patiesā un dzīvā baznīca „uz visas zemes virsmas, ar kuru Es, Tas Kungs, esmu ļoti apmierināts” (M&D 1:30).

Džozefs Smits tika atbalstīts kā pravietis un pirmais Baznīcas elders (skat. M&D 20:2–4). Vēlāk tika izveidots Augstākais Prezidijs un viņu iecēla par prezidentu. Organizējot Baznīcu, sākumā tika izveidota tikai tās pamatstruktūra. Baznīcai augot, turpmāko gadu gaitā tās organizācija tika pilnveidota.

Baznīcā tika izveidoti tie paši amati, kādi pastāvēja seno laiku Baznīcā. Tā laika struktūrā bija iekļauti apustuļi, pravieši, septiņdesmitie, evaņģēlisti (patriarhi), mācītāji (vadošās amatpersonas), augstie priesteri, elderi, bīskapi, priesteri, skolotāji un diakoni. Šie paši amati Viņa Baznīcā ir arī mūsdienās (skat. Ticības Apliecinājumi 1:6).

Pravietis ir arī Baznīcas prezidents. Viņam ir visas vajadzīgās pilnvaras, lai vadītu Tā Kunga darbu uz Zemes (skat. M&D 107:65, 91). Prezidentam palīdz divi padomnieki. Divpadsmit apustuļi, kuri ir īpaši Jēzus Kristus liecinieki uz Zemes, māca evaņģēliju un kārto Baznīcas lietas visās pasaules malās. Citas vispārējas Baznīcas amatpersonas ar īpašiem uzdevumiem, ieskaitot prezidējošo bīskapību un Septiņdesmito kvorumus, kalpo Augstākā Prezidija un Divpadsmito vadībā.

Pie priesterības amatiem pieder apustuļi, septiņdesmitie, patriarhi, augstie priesteri, bīskapi, elderi, priesteri, skolotāji un diakoni. Tie ir tie paši amati, kas pastāvēja sākotnējā Baznīcā.

Līdz ar tās paplašināšanos, Tas Kungs ir atklājis papildu vienības Baznīcas struktūrā. Ja Baznīca kādā apgabalā ir izveidota pilnībā, tad tās vietējās nodaļas sauc par stabiem. Katru stabu vada staba prezidents ar diviem padomniekiem. Stabā ir 12 augstie padomnieki, kas tajā palīdz veikt Tā Kunga darbu. Staba prezidenta vadībā stabā tiek veidoti Melhisedeka priesterības kvorumi (skat. 14. nodaļu šajā grāmatā). Katrs stabs ir sadalīts mazākās zonās, ko sauc par bīskapijām. Katru bīskapiju vada bīskaps ar diviem padomniekiem.

Pasaules daļās, kur Baznīca tikai vēl attīstās, ir apgabali, kas ir līdzīgi stabiem. Apgabalus veido mazākas vienības, kuras sauc par draudzēm, kas savukārt ir līdzīgas bīskapijām.

Tika atjaunotas svarīgas patiesības

 • Kādas svarīgas patiesības ir atgūtas līdz ar Baznīcas Atjaunošanu?

Baznīca mūsdienās māca tos pašus principus un izpilda tos pašus priekšrakstus, kādi tika izpildīti Jēzus laikā. Evaņģēlija vadošie principi un priekšraksti ir ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum, grēku nožēlošana, kristīšana, iegremdējot ūdenī, un roku uzlikšana, lai saņemtu Svētā Gara dāvanu (skat. Ticības Apliecinājumi 1:4). Kad Baznīcu atjaunoja, šīs dārgās patiesības atgriezās visā pilnībā.

Ar Dieva dāvanu un spēku Džozefs Smits pārtulkoja Mormona Grāmatu, kas sevī ietver vienkāršas un dārgas evaņģēlija patiesības. Tika saņemtas daudzas citas atklāsmes, un tās kā Svētie Raksti ir pierakstītas grāmatās Mācība un Derības un Dārgā Pērle (skat. 10. nodaļu šajā grāmatā).

Tas Kungs atjaunoja arī citas svarīgas patiesības, to skaitā šīs:

 1. Mūsu Debesu Tēvs, tāpat kā Jēzus Kristus, ir reāla persona ar taustāmu, pilnveidotu ķermeni no miesas un kauliem, Svētais Gars ir gars.

 2. Mēs pastāvējām pirmsmirstīgajā dzīvē kā Dieva gara bērni.

 3. Priesterība ir nepieciešama, lai varētu izpildīt evaņģēlija priekšrakstus.

 4. Mēs tiksim sodīti par saviem pašu grēkiem un nevis par Ādama pārkāpumu.

 5. Bērnus nav nepieciešams kristīt, kamēr viņi nespēj par sevi atbildēt (nav sasnieguši 8 gadu vecumu).

 6. Debesīs ir trīs slavas valstības un, pateicoties Tā Kunga, Jēzus Kristus, labvēlībai, cilvēki tiks atalgoti atbilstoši saviem darbiem uz Zemes un atbilstoši savas sirds vēlmēm.

 7. Ģimenes attiecības var būt mūžīgas caur priesterības saistošo spēku.

 8. Glābšanai ir nepieciešami priekšraksti un derības, un tie ir nepieciešami gan dzīvajiem, gan mirušajiem.

 • Kādā veidā šīs patiesības ir ietekmējušas jūs un citus?

Jēzus Kristus Baznīca nekad netiks iznīcināta

 • Kāda ir Baznīcas misija?

Kopš Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas atjaunošanas 1830. gadā, ir strauji audzis tās locekļu skaits. Gandrīz katrā pasaules valstī dzīvo Baznīcas locekļi. Baznīca turpina augt. Kā teica Kristus: „Šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām” (Džozefs Smits — Mateja 1:31). Baznīca nekad vairs netiks paņemta prom no Zemes. Tās misija ir nest katram cilvēkam patiesību. Pirms tūkstošiem gadu Tas Kungs teica, ka Viņš „cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā … pastāvēs mūžīgi (Daniēla 2:44).

 • Kā jūs esat palīdzējuši Dieva valstības darbā? Ko jūs varat darīt, lai turpinātu šo darbu?

Papildu Svētie Raksti