Grāmatas un nodarbības
14. nodaļa: Priesterības struktūra


14. nodaļa

Priesterības struktūra

Attēls
Three priests (one kneeling, two standing) while the sacrament is being blessed.

Priesterība šodien pastāv uz Zemes

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca tiek pārvaldīta ar priesterības pilnvarām. Priesterība, kas vienmēr ir saistīta ar Dieva darbu, „turpinās Dieva baznīcā visās paaudzēs un ir bez dienu sākuma vai gadu gala” (M&D 84:17). Tā arī šodien pastāv uz Zemes. Vīrieši, kā veci, tā jauni, tiek kristīti Baznīcā, un, ja viņi tiek atrasti par cienīgiem, viņi tiek ordinēti priesterībā. Viņiem tiek dotas pilnvaras rīkoties Tā Kunga Vārdā un veikt Viņa darbu uz Zemes.

Priesterības iedalījums

 • Kā Melhisedeka un Ārona priesterība ieguva savus nosaukumus?

Priesterību iedala divās daļās: Melhisedeka priesterība un Ārona priesterība (skat. M&D 107:1). “Pirmā tiek saukta par Melhisedeka priesterību … tāpēc, ka Melhisedeks bija tāds dižs augstais priesteris.

Pirms viņa dienām tā tika saukta Svētā priesterība pēc Dieva Dēla kārtas.

Bet aiz cieņas jeb godbijības pret Augstākās Būtnes Vārdu, lai novērstu pārāk biežu Viņa Vārda atkārtošanu, viņi — baznīca senās dienās — nosauca šo priesterību pēc Melhisedeka, jeb par Melhisedeka priesterību” (M&D 107:2–4; slīpraksts kā oriģinālā).

Mazākā priesterība ir pielikums Melhisedeka priesterībai. To sauc par Ārona priesterību, jo tā tika piešķirta Āronam un viņa dēliem cauri visām viņu paaudzēm. Ārona priesterības nesējiem ir pilnvaras izpildīt Svētā Vakarēdiena un kristīšanas ārīgos priekšrakstus. (Skat. M&D 20:46; 107:13–14, 20.)

Melhisedeka priesterības nesējiem ir spēks un pilnvaras vadīt Baznīcu un evaņģēlija sludināšanu visās pasaules malās. Viņu pārziņā ir Baznīcas garīgais darbs (skat. M&D 84:19–22; 107:8). Viņi vada darbu tempļos, vada bīskapijas, draudzes, stabus un misijas. Tā Kunga izraudzītais pravietis, Baznīcas prezidents, ir prezidējošais augstais priesteris pār Melhisedeka priesterību (skat. M&D 107:65–67).

Priesterības atslēgas

 • Kāda ir atšķirība starp priesterību un priesterības atslēgām? Kuri priesterības vadītāji saņem atslēgas?

Ir atšķirība starp ordinēšanu priesterības amatā un priesterības atslēgu saņemšanu. Prezidents Džozefs F. Smits mācīja:

„Pamatā priesterība ir cilvēkam dotas pilnvaras rīkoties Dieva Vārdā. Katram vīrietim, kurš tiek iecelts kādā priesterības amatā, tiek piešķirtas šīs pilnvaras.

Spēks, kurš vada šīs darbības, ir priesterības atslēgas. Visā to pilnībā atslēgas vienlaikus pieder tikai vienai personai — pravietim un Baznīcas prezidentam. Viņš var nodot kādu daļu no šī spēka citam cilvēkam un tādā gadījumā šim cilvēkam piederēs atslēgas kādam īpašam uzdevumam. Tādā veidā tempļa prezidentam, staba prezidentam, bīskapam, misijas prezidentam un kvoruma prezidentam, katram pieder atslēgas noteiktu pienākumu veikšanai noteiktā vienībā vai vietā. Viņa priesterība nav kļuvusi lielāka šo īpašo pienākumu dēļ; … piemēram, elderu kvoruma prezidentam nav vairāk priesterības nekā jebkuram citam šī kvoruma loceklim. Taču viņam ir vara vadīt noteiktu darbu izpildīšanu … kvorumā, jeb, citiem vārdiem, atslēgas noteiktai šī darba daļai” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], 141; slīpraksts kā oriģinālā).

 • Kādā veidā priesterības atslēgas aizsargā Baznīcu?

Amati un pienākumi Ārona priesterībā

 • Kādi ir Ārona priesterības nesēju kalpošanas veidi?

Ja vīrietim vai zēnam tiek piešķirta Ārona priesterība, viņu šajā priesterībā ieceļ kādā amatā. Amati Ārona priesterībā ir diakons, skolotājs, priesteris un bīskaps. Katrā amatā ir savi pienākumi un atbildības. Katru kvorumu vada kvoruma prezidents, kurš māca tā locekļiem viņu pienākumus un prasa, lai viņi pildītu noteiktus uzdevumus.

Tādā gadījumā viņi tiek iecelti kādā amatā Ārona priesterībā un, ja viņi ir cienīgi, drīz var tikt iecelti citos amatos.

Diakons

Divpadsmit gadu vecumā zēns, kurš ir kristīts un konfirmēts par Baznīcas locekli un kurš ir cienīgs, var tikt iecelts diakona amatā. Parasti diakona uzdevums ir pasniegt Baznīcas locekļiem Svēto Vakarēdienu, kopt Baznīcas ēkas un zemi, kalpot par priesterības vadītāju ziņnešiem un pildīt īpašus uzdevumus, kā, piemēram, gavēņa ziedojumu vākšanu.

Skolotājs

Četrpadsmit gadu vecumā un vēlāk zēns, kurš ir cienīgs, var tikt ordinēts par skolotāju. Skolotājam ir tie paši pienākumi, tiesības un pilnvaras kā diakonam, kā arī papildus uzdevumi. Ārona priesterības skolotāji palīdz Baznīcas locekļiem dzīvot pēc baušļiem (skat. M&D 20:53–59). Lai viņi varētu izpildīt šo atbildību, viņi parasti tiek aicināti par mājskolotājiem. Viņi apciemo Baznīcas locekļus mājās un mudina viņus dzīvot pēc evaņģēlija principiem. Viņiem ir pavēlēts mācīt evaņģēlija patiesības pēc Svētajiem Rakstiem (skat. M&D 42:12). Skolotāji arī sagatavo maizi un ūdeni Svētā Vakarēdiena priekšrakstam.

Priesteris

No sešpadsmit gadu vecuma zēns, kurš ir cienīgs, var tikt ordinēts par priesteri. Priesterim ir tie paši pienākumi, tiesības un pilnvaras kā diakonam un skolotājam un vēl daži papildus uzdevumi (skat. M&D 20:46–51). Priesteris drīkst kristīt. Viņš drīkst arī svētīt Svēto Vakarēdienu. Viņš drīkst ordinēt citus priesterus, skolotājus un diakonus. Priesteris drīkst uzņemties Baznīcas sapulces vadīšanu, ja klāt nav neviena Melhisedeka priesterības nesēja. Viņam jāsludina apkārtējiem evaņģēlijs.

Bīskaps

Bīskaps tiek ordinēts un nozīmēts vadīt Ārona priesterību bīskapijā. Viņš ir priesteru kvoruma prezidents (skat. M&D 107:87–88). Darbojoties savā amatā Ārona priesterībā, bīskaps galvenokārt risina laicīga rakstura jautājumus, tādus kā finanšu un pierakstu pārzināšana un palīdzības sniegšana nabadzīgajiem un trūkumcietējiem (skat. M&D 107:68).

Bīskaps tiek arī iecelts par augsto priesteri, tāpēc viņš var prezidēt pār visiem Baznīcas locekļiem bīskapijā (skat. M&D 107:71–73; 68:15). Bīskaps ir soģis Israēlā (skat. M&D 107:74), kas intervē Baznīcas locekļus, lai noskaidrotu, vai viņi ir cienīgi saņemt tempļa rekomendāciju vai amatu priesterībā, kā arī citos gadījumos. Viņam ir arī tiesības saņemt izpratnes dāvanu.

 • Kādā veidā jūs esat tikuši svētīti, pateicoties Ārona priesterības nesēju kalpošanai?

Amati un pienākumi Melhisedeka priesterībā

 • Kādi ir Melhisedeka priesterības nesēju kalpošanas veidi?

Melhisedeka priesterības amati ir elders, augstais priesteris, patriarhs, septiņdesmitais un apustulis.

Elders

Elderi ir aicināti mācīt, izskaidrot, skubināt, kristīt un uzraudzīt Baznīcas locekļus (skat. M&D 20:42). Visi Melhisedeka priesterības nesēji ir elderi. Viņiem ir pilnvaras ar roku uzlikšanu piešķirt Svētā Gara dāvanu (skat. M&D 20:43). Elderiem jāvada Baznīcas sanāksmes, kā tos vada Svētais Gars (skat. M&D 20:45; 46:2). Elderi var svētīt slimos (skat. M&D 42:44) un svētīt mazus bērnus (skat. M&D 20:70). Elderi drīkst prezidēt Baznīcas sanāksmēs, ja tajās nav neviena augstā priestera (M&D 107:11).

Augstais priesteris

Augstajam priesterim ir pilnvaras noturēt Baznīcā dievkalpojumus un vadīt garīgās lietas (skat. M&D 107:10, 12). Viņš var pildīt pienākumus arī visos zemākajos amatos (skat. M&D 68:19). Stabu prezidenti, misiju prezidenti, augstie padomnieki, bīskapi un citi Baznīcas vadītāji ir ordinēti augstie priesteri.

Patriarhs

Patriarhus ordinē Augstākie pilnvarotie vai stabu prezidenti, kad Divpadsmito padome tos ir pilnvarojusi dot Baznīcas locekļiem patriarhālās svētības. Šī svētība palīdz mums saprast mūsu aicinājumu uz Zemes. Patriarhālā svētība ir Tā Kunga vārds personīgi mums. Arī patriarhi ir ordinēti augstie priesteri. (Skat. M&D 107:39–56.)

Septiņdesmitais

Septiņdesmitie ir īpaši Jēzus Kristus liecinieki pasaulei, un viņi palīdz izveidot un vadīt Baznīcu Augstākā Prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma vadībā (skat. M&D 107:25, 34, 38, 93–97).

Apustulis

Apustulis ir īpašs Jēzus Kristus Vārda liecinieks visā pasaulē (skat. M&D 107:23). Apustuļi vada Baznīcas lietas visā pasaulē. Tie, kas ir iecelti Melhisedeka priesterības apustuļa amatā, parasti tiek iecelti par Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem. Katram no viņiem ir piešķirtas visas Dieva valstības atslēgas uz Zemes, taču tikai vecākais apustulis, kurš ir arī Baznīcas prezidents, pilnībā izmanto visas šīs atslēgas. Pārējie darbojas viņa vadībā.

 • Kā jūs esat tikuši svētīti, pateicoties Melhisedeka priesterības nesēju kalpošanai?

Ārona priesterības kvorumi

Tas Kungs ir devis norādījumus priesterības nesējiem apvienoties kvorumos. Kvorums ir grupa, kas apvieno vienas priesterības amata brāļus.

Ārona priesterībā ir trīs kvorumi:

 1. Diakonu kvorums, kura sastāvā ir līdz divpadsmit diakoniem (skat. M&D 107:85). Diakonu kvoruma prezidiju no kvoruma locekļu vidus ieceļ bīskaps.

 2. Skolotāju kvorums, kura sastāvā ir līdz divdesmit četriem skolotājiem (skat. M&D 107:86). Skolotāju kvoruma prezidiju no kvoruma locekļu vidus ieceļ bīskaps.

 3. Priesteru kvorums, kura sastāvā ir līdz četrdesmit astoņiem priesteriem (skat. M&D 107:87–88). To vada tās bīskapijas bīskaps, kurai kvorums pieder. Bīskaps ir augstais priesteris, tādēļ viņš pieder arī pie augsto priesteru kvoruma.

Tiklīdz cilvēku skaits kvorumā pārsniedz norādīto daudzumu, kvorums var tikt sadalīts.

Melhisedeka priesterības kvorumi

Visā Baznīcas līmenī kvorumu veido Augstākā Prezidija locekļi un Divpadsmit apustuļi. Arī Septiņdesmitie ir organizēti kvorumos.

Baznīcas vietējā līmenī — bīskapijās un draudzēs, stabos un apgabalos — Melhisedeka priesterības nesēji ir organizēti tālāk aprakstītajos kvorumos.

Elderu kvorums

Katrs elderu kvorums „ir nodibināts pastāvīgajiem kalpotājiem, tomēr viņi var ceļot, neskatoties uz to viņi ir ordinēti būt par Manas baznīcas pastāvīgajiem kalpotājiem” (M&D 124:137). Viņu darbs pārsvarā ir saistīts ar viņu dzīvesvietu. Kvoruma sastāvā var būt līdz deviņdesmit sešiem elderiem, kurus vada kvoruma prezidijs. Tiklīdz cilvēku skaits kvorumā pārsniedz šo daudzumu, kvorums var tikt sadalīts.

Augsto priesteru kvorums

Šī kvoruma prezidiju veido staba prezidents un viņa padomnieki. Katrā bīskapijā augstie priesteri ir apvienoti grupā, kurai ir grupas vadītājs.

Priesterības kvorumu nozīme

 • Kādā veidā priesterības kvorumi var stiprināt atsevišķus cilvēkus un ģimenes?

Ja kāds vīrietis vai zēns tiek ordinēts priesterībā, viņš automātiski kļūst par kāda priesterības kvoruma locekli. No šī brīža tiek gaidīts, lai viņš turpmāk visu mūžu piederētu kādam priesterības kvorumam, atbilstoši savam amatam (skat. Boyd K. Packer, “What Every Elder Should Know—and Every Sister as Well: A Primer on Principles of Priesthood Government,” Ensign, 1993. g. febr., 9).

Ja kvoruma locekļi saņem no saviem vadītājiem iedvesmu, svētību un draudzīgu attieksmi, un viņiem tiek mācīts evaņģēlijs, tātad priesterības kvorums darbojas pareizi. Kaut arī cilvēku var iecelt un atbrīvot no tādiem aicinājumiem Baznīcā kā skolotājs, kvoruma prezidents, bīskaps, augstais padomnieks vai staba prezidents, taču tas nemaina viņa piederību atbilstošajam kvorumam. Piederību priesterības kvorumam vajadzētu uzskatīt par svētu privilēģiju.

Priesterības palīgorganizācijas

 • Kādā veidā priesterības palīgorganizācijas var palīdzēt stiprināt atsevišķus cilvēkus un ģimenes?

Visas organizācijas Baznīcā darbojas priesterības vadītāju vadībā un palīdz tiem veikt Tā Kunga darbu. Piemēram, bīskapijas Sieviešu palīdzības biedrības, Jauno sieviešu, Jauno vīriešu, Sākumskolas un Svētdienas skolas prezidiji kalpo bīskapības vadībā. Šīs organizācijas sauc par priesterības palīgorganizācijām.

 • Kāda būtu jūsu personīgā loma, lai palīdzētu priesterības kvorumiem un palīgorganizācijām darboties sekmīgi?

Papildu Svētie Raksti