Grāmatas un nodarbības
10. nodaļa: Svētie Raksti


10. nodaļa

Svētie Raksti

Attēls
A Chinese woman sitting at a table with scriptures open in front of her. She is using a highlighter to mark them.

Mūsdienās mums ir pieejami Svētie Raksti

  • Kādas ir dažas no svētībām, kuras mēs mūsdienās varam baudīt, pateicoties tam, ka Raksti ir tik pieejami?

Kad Tā Kunga kalpi runā vai raksta Svētā Gara ietekmē, viņu vārdi kļūst par Svētajiem Rakstiem (skat. M&D 68:4). Kopš paša sākuma Tas Kungs ir pavēlējis Saviem praviešiem pierakstīt visas Viņa atklāsmes un saistības ar Saviem bērniem. Viņš teica: “Es pavēlu visiem cilvēkiem, gan austrumos, gan rietumos, gan ziemeļos, gan dienvidos un jūras salās, lai viņi rakstītu vārdus, kurus Es tiem saku; jo no grāmatām, kas būs rakstītas, Es tiesāšu pasauli, katru cilvēku pēc viņa darbiem, saskaņā ar to, kas ir rakstīts” (2. Nefija 29:11).

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca par Svētajiem Rakstiem atzīst četras grāmatas: Bībeli, Mormona Grāmatu, Mācību un Derības un Dārgo Pērli. Šīs grāmatas sauc par Baznīcas pamatdarbiem. Par Svētajiem Rakstiem tiek atzīti arī mūsdienu praviešu iedvesmas pilnie vārdi.

Bībele

Bībele ir Svēto Rakstu krājums, kas satur Dieva atklāsmes cilvēkiem. Šie raksti aptver gadsimtiem garu laika posmu, no Ādama laikiem līdz dienām, kad uz Zemes dzīvoja Jēzus Kristus apustuļi. Tos ir pierakstījuši daudzi pravieši, kas dažādos laikos dzīvojuši pasaulē.

Bībele ir iedalīta divās daļās: Vecā Derība un Jaunā Derība. Daudzi Vecās Derības pravietojumi pareģo Glābēja un Pestītāja atnākšanu. Jaunā Derība vēstī par šī Glābēja un Pestītāja, proti, Jēzus Kristus, dzīvi. Vēl tā stāsta par Viņa Baznīcas izveidošanu tajās dienās. “Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva vārds, ciktāl tā ir pareizi pārtulkota” (Ticības Apliecinājumi 1:8).

Caur pravieti Džozefu Smitu Tas Kungs paplašināja mūsu izpratni par vairākiem Bībeles pantiem. Tas Kungs iedvesmoja pravieti Džozefu atjaunot patiesības Bībeles tekstā, kas tika pazaudētas vai izmainītas vēlāk, pēc sākotnējo vārdu saņemšanas. Šie iedvesmotie labojumi tiek saukti par Džozefa Smita Bībeles tulkojumu. Atsevišķas Rakstu vietas no Džozefa Smita veiktā Bībeles tulkojuma ir ietvertas Svēto Rakstu ceļvedī.

Mormona Grāmata

Mormona Grāmata ir svēti pieraksti, ko veikuši cilvēki, kas dzīvoja Amerikas kontinentā apmēram no 2000. g. p.m.ē. līdz 400. g. m.ē.. Tā satur Jēzus Kristus evaņģēlija pilnību (skat. M&D 20:9; 42:12; 135:3). Mormona Grāmata stāsta par Jēzus Kristus viesošanos pie Amerikas kontinenta iedzīvotājiem drīz pēc Viņa Augšāmcelšanās.

Ar Dieva dāvātām spējām un spēku Džozefs Smits pārtulkoja Mormona Grāmatu angļu valodā. Viņš teica, ka tā ir „vispareizākā no visām grāmatām uz zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens, un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūs tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas” (Mormona Grāmatas ievads).

Prezidents Ezra Tafts Bensons palīdzēja mums saprast, kāpēc Mormona Grāmata ir mūsu reliģijas noslēgakmens. Viņš teica:

„Mormona Grāmata ir mūsu reliģijas noslēgakmens trīs iemeslu dēļ. Tā ir noslēgakmens mūsu liecībai par Kristu. Tā ir mūsu doktrīnas noslēgakmens. Tā ir liecības noslēgakmens.

“Mormona Grāmata ir noslēgakmens mūsu liecībai par Jēzu Kristu, kurš pats ir stūrakmens visam, ko mēs darām. Tā sniedz liecību par Viņa realitāti ar spēku un skaidrību. …

[Tā] palīdz mums labāk izprast mācības par pestīšanu. … Mormona Grāmata … tika uzrakstīta mūsdienām. … Tajā mēs atrodam paraugu, pēc kura gatavoties Otrajai Atnākšanai. …

… Mormona Grāmata māca mums patiesību [un] liecina par Jēzu Kristu. … Taču tā ir kas vairāk. Grāmatā ir spēks, kas sāks ieplūst jūsu dzīvē tajā brīdī, kad jūs sāksiet šo grāmatu nopietni studēt. Jūs atradīsiet lielāku spēku, lai pretotos kārdinājumam. Jūs atradīsiet spēku, lai izvairītos no maldiem. Jūs atradīsiet spēku turēties uz taisnās un šaurās takas. Svētos Rakstus sauc par „dzīvības vārdiem”, un Mormona Grāmatai labāku raksturojumu nevar atrast. … Katram Pēdējo dienu svētajam vajadzētu šīs grāmatas studēšanu uzstādīt par savas dzīves mērķi” (Conference Report, 1986. g. okt., 4–7; vai Ensign, 1986. g. nov., 5–7; citējot Marion G. Romney, Conference Report, 1980. g. apr., 90; vai Ensign, 1980. g. maijs, 67).

Mācība un Derības

Mācība un Derības ir mūsdienu atklāsmju krājums. Mācības un Derību 1. nodaļā Tas Kungs atklāj, ka šī grāmata ir dota Zemes iedzīvotājiem ar nolūku sagatavot tos Viņa atnākšanai:

“Tādēļ Tā Kunga balss skan uz Zemes galiem, lai visi, kas grib dzirdēt, varētu dzirdēt:

Sagatavojieties jūs, sagatavojieties jūs tam, kas nāks, jo Tas Kungs it tuvu” (M&D 1:11–12).

Šī grāmata satur atklāsmes par Jēzus Kristus Baznīcu pēc tās atjaunošanas šajās pēdējās dienās. Vairākas grāmatas nodaļas sniedz paskaidrojumus par Baznīcas struktūru, priesterības amatiem un to funkcijām. Citas nodaļas, piemēram, 76. un 88., satur brīnišķīgas patiesības, kas gadsimtiem ilgi bija zudušas pasaulei. Citas nodaļas, piemēram, 29. un 93., palīdz labāk saprast Bībeles mācības. Savukārt dažas nodaļas, piemēram, 133. nodaļa, satur pravietojumus par nākotnes notikumiem. Dievs mums ir pavēlējis studēt Viņa atklāsmes no šīs grāmatas: “Pētiet šīs pavēles, jo tās ir patiesas un uzticamas, un pravietojumi un solījumi, kas ir tanīs, tiks visi piepildīti” (M&D 1:37).

Dārgā Pērle

Dārgā Pērle ietver sevī Mozus grāmatu un Ābrahāma grāmatu, kā arī dažus Džozefa Smita iedvesmotos rakstus. Mozus grāmatā iekļautas dažas Mozus vīzijas un pieraksti, ko Dievs atklāja pravietim Džozefam Smitam. Tā izskaidro doktrīnas un mācības, kas no Bībeles bija pazaudētas, un sniedz papildu informāciju par Zemes Radīšanu.

Ābrahāma grāmata tapa, pravietim Džozefam Smitam pārtulkojot papirusa rulli, kas tika atrasts ēģiptiešu katakombās. Šī grāmata satur vērtīgu informāciju par Radīšanu, evaņģēliju, Dieva dabu un priesterību.

Džozefa Smita rakstos iekļauta daļa no Džozefa Smita iedvesmotā Bībeles tulkojuma, izlase no Baznīcas vēstures un Ticības Apliecinājumi.

  • Kuri stāsti no Svētajiem Rakstiem ir jūs iedvesmojuši? Kuras mācības no šīm Rakstu grāmatām ir jums palīdzējušas?

Mūsdienu praviešu vārdi

Papildus šīm četrām Svēto Rakstu grāmatām arī mūsdienu praviešu teiktie iedvesmas pilnie vārdi kļūst mums par Svētajiem Rakstiem. Viņu vārdi nonāk pie mums konferencēs, no žurnāliem Liahona vai Ensign un caur norādījumiem, kas doti vietējiem priesterības vadītājiem. “Mēs ticam visam, ko Dievs ir atklājis, visam, ko Viņš tagad atklāj, un mēs ticam, ka Viņš vēl atklās daudz ko lielu un svarīgu attiecībā uz Dieva Valstību” (Ticības Apliecinājumi 1:9).

  • Kur mēs varam atrast mūsdienu praviešu vārdus?

Rakstu studēšana

  • Kādas svētības mēs varam saņemt, ja mēs studējam Rakstus?

Mums vajadzētu studēt Rakstus katru dienu. Mums jādalās patiesībās, ko tie satur, ar mūsu bērniem. Mums ir jālasa Baznīcas pamatdarbi kopā ar mūsu bērniem, tā viņi iemācīsies tos mīlēt un pielietot savā dzīvē patiesības, ko tie satur.

Ja vēlamies izvairīties no šīs pasaules ļaunuma, mums jāuzkrāj savā dvēselē patiesība un taisnīgums, kas rodami Svētajos Rakstos. Mēs kļūsim tuvāki Dievam un viens otram, ja kopā lasīsim un pārdomāsim Svētos Rakstus.

Kad lasīsim, pārdomāsim un lūgsim Dievu par Svētajiem Rakstiem un spēju tos saprast, Svētais Gars mums liecinās par to patiesīgumu. Katrs no mums pats sapratīs, ka tie ir patiesi. Mēs netiksim maldināti (skat. Džozefs Smits — Mateja 1:37). Mēs varam izjust to pašu prieku, ko apraksta Nefijs, teikdams: „Mana dvēsele priecājas par Tā Kunga lietām, un mana sirds nepārtraukti domā par lietām, kuras es esmu redzējis un dzirdējis” (2. Nefija 4:16).

  • Kā mēs varam ievērot apņemšanos katru dienu studēt Rakstus? Padomājiet par to, kā ieplānot laiku un vietu, lai katru dienu studētu Rakstus.

Papildu Svētie Raksti