Handboeken en roepingen
8. Ouderlingenquorum
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

‘8. Ouderlingenquorum’, Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (2020).

‘8. Ouderlingenquorum’, Algemeen handboek.

8.

Ouderlingenquorum

8.1

Doel en organisatie

Het Melchizedeks priesterschap helpt Gods kinderen om zich voor te bereiden op hun terugkeer in zijn tegenwoordigheid. Het omvat ‘de sleutels van alle geestelijke zegeningen van de kerk’ (Leer en Verbonden 107:18).

De ambten in het Melchizedeks priesterschap zijn ouderling, hogepriester, patriarch, zeventiger en apostel. Dit hoofdstuk bevat informatie over ouderlingen en ouderlingenquorums.

8.1.1

Doel

Mannen van 18 jaar en ouder die de kerknormen naleven, mogen het Melchizedeks priesterschap ontvangen en tot het ambt van ouderling worden geordend. Een tot dat ambt geordende man gaat een heilig verbond aan om God bij zijn werk te assisteren (zie Leer en Verbonden 84:33–44).

Iedere ouderling behoort tot een groep priesterschapsdragers die een ouderlingenquorum wordt genoemd. De leden van het ouderlingenquorum werken samen aan de verwezenlijking van het werk van heil en verhoging. Ze dienen anderen, vervullen priesterschapstaken, bevorderen eensgezindheid, verdiepen zich in en houden zich aan de leerstellingen.

8.1.2

Lidmaatschap in het ouderlingenquorum

Elke wijk heeft een ouderlingenquorum. De volgende broeders behoren daartoe:

 • Alle ouderlingen in de wijk.

 • Alle toekomstige ouderlingen in de wijk (zie 8.4).

 • Alle hogepriesters in de wijk, behalve wie momenteel lid van een ringpresidium, bisschap of hoge raad zijn, of patriarch is. Deze leiders zijn lid van het hogepriestersquorum van de ring. Zie 5.1.1.3 en 29.3.4 voor informatie over het hogepriestersquorum van de ring.

Een jongeman woont doorgaans vanaf zijn 18e de bijeenkomsten van het ouderlingenquorum bij, ook als hij nog niet tot ouderling is geordend. Hij neemt die beslissing in overleg met zijn ouders en bisschop. Tegen de tijd dat hij 19 wordt of wanneer hij uit huis gaat (bijvoorbeeld om elders een opleiding te volgen of op zending te gaan), dient hij tot ouderling te zijn geordend als hij daartoe waardig is. Zie 10.6.

Gehuwde mannen onder de 18 zijn toekomstig ouderling en eveneens lid van het ouderlingenquorum.

Zie 38.1.5 voor informatie over ongehuwde ouders onder de 18.

8.1.3

Aan plaatselijke behoeften aanpassen

Sommige wijken hebben heel veel actieve Melchizedeks-priesterschapsdragers. Voor die wijken mag het ringpresidium nog een ouderlingenquorum organiseren (zie Leer en Verbonden 107:89). Elk quorum heeft een eigen presidium. Indien mogelijk bestaat elk quorum uit leden die qua leeftijd en ervaring uiteenlopen.

8.2

Aan het werk van heil en verhoging deelnemen

God nodigt iedereen uit om tot Christus te komen en als volgt aan het werk van heil en verhoging deel te nemen:

 • Het evangelie van Jezus Christus naleven.

 • Voor de behoeftigen zorgen.

 • Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen.

 • Gezinsleden voor eeuwig verenigen.

Leiders van het ouderlingenquorum plannen zondagse bijeenkomsten, activiteiten, bediening, dienstbetoon en andere interacties om broeders bij het werk van heil en verhoging te betrekken. Leden van het ouderlingenquorum en de zustershulpvereniging voeren dit werk eensgezind uit.

Bestudeer hoofdstuk 1 voor meer informatie over het werk van heil en verhoging.

8.2.1

Het evangelie van Jezus Christus naleven

Leiders van het ouderlingenquorum steunen leden in hun naleving van het evangelie van Jezus Christus. Ze leggen de nadruk op het oefenen van geloof, bekering, zelfredzaamheid en verbonden sluiten met God door verordeningen te ontvangen. De tempelbegiftiging is een van die verordeningen. Zie 1.2.1.

8.2.1.1

Het evangelie thuis leren

Leden die het evangelie thuis leren en naleven, raken dieper tot onze hemelse Vader en Jezus Christus bekeerd. Leiders van het ouderlingenquorum moedigen broeders aan de Schriften en de woorden van hedendaagse profeten individueel en in gezinsverband te bestuderen. Kom dan en volg Mij – voor personen en gezinnen en andere leermiddelen kunnen een aanvulling op hun studie zijn.

Thuisavonden zijn een belangrijk middel om het evangelie thuis te leren. Die vinden doorgaans op zondag, op maandagavond of op een ander tijdstip plaats. Gebeden, Schriftstudie, getuigenissen, zingen en leuke activiteiten kunnen er deel van uitmaken.

8.2.1.2

Het evangelie leren in quorumbijeenkomsten

Ouderlingenquorums komen met het oog op de volgende doelen op zondag bijeen:

 • Geloof versterken.

 • Eensgezindheid bevorderen.

 • Het gezin versterken.

 • Plannen maken om het werk van heil en verhoging te bevorderen.

Bijeenkomsten vinden op de tweede en vierde zondag van de maand plaats. Ze duren vijftig minuten. Het quorumpresidium ouderlingen plant die bijeenkomsten. Een lid van het presidium heeft de leiding.

Aan het begin van de bijeenkomst handelt een lid van het presidium eventuele quorumzaken af. Het quorum kan bijvoorbeeld aspecten van het werk van heil en verhoging onder de loep nemen. Daarna dient er voldoende tijd voor zinvol evangelieonderwijs en een bespreking over te blijven.

De quorumlessen richten zich op een of meer toespraken uit de recentste algemene conferentie. Het quorumpresidium ouderlingen kiest op grond van behoeften van de quorumleden onder gebed boodschappen ter bespreking uit. Een lofzang kan een les eventueel kracht bijzetten. De bijeenkomst wordt met een gebed afgesloten.

Zie ComeFollowMe.ChurchofJesusChrist.org voor meer informatie.

8.2.1.3

Activiteiten

Het quorumpresidium ouderlingen plant zo mogelijk activiteiten. Die activiteiten sterken de quorumleden en bieden gelegenheden om samen te dienen. De meeste activiteiten worden niet op zondag of op maandagavond gehouden.

De quorumpresident ouderlingen houdt toezicht op deze activiteiten. Hij vraagt eventueel een raadgever of ander quorumlid om het voortouw bij de planning en uitvoering te nemen (zie 8.3.5). Het presidium bespreekt activiteiten als onderdeel van hun planning met de bisschop.

8.2.2

Voor de behoeftigen zorgen

Als volgeling van Jezus Christus hebben leden van het ouderlingenquorum de taak om met liefde naar mensen in nood om te kijken. Ze zoeken individueel en als quorum manieren om anderen in de wijk en gemeenschap van dienst te zijn. Waar dit beschikbaar is, staan er op JustServe.org suggesties voor dienstverleningsprojecten in uw gebied.

Zie 22.2.4 voor meer informatie over hoe leden van het ouderlingenquorum en de zustershulpvereniging voor behoeftigen zorgen.

8.2.2.1

Bediening

Bediening is voor anderen zorgen zoals de Heiland dat zou doen. Het quorumpresidium wijst bedieningstaken aan leden van het ouderlingenquorum toe. Zie hoofdstuk 21 voor meer informatie.

8.2.2.2

Kortetermijnbehoeften

Dienende broeders verdiepen zich actief in de behoeften van wie ze dienen. Leden hebben soms kortetermijnhulp nodig bij ziekte, geboorte, overlijden, baanverlies of andere omstandigheden.

Dienende broeders vragen het quorumpresidium ouderlingen zo nodig om hulp. Het presidium roept eventueel met goedkeuring van de bisschop een broeder om die hulp te coördineren (zie 8.3.5).

Het ouderlingenquorum en de zustershulpvereniging (ZHV) stemmen de hulp bij kortetermijnbehoeften af (zie 22.2.4.1). De bisschop verschaft waar nodig hulp uit het vastengavenfonds.

In sommige gebieden hebben bisschoppen de mogelijkheid om leden in nood met een zogeheten goederenopdracht van de bisschop met voedsel en basisproducten te helpen. De bisschop geeft de ZHV-presidente doorgaans opdracht om met de leden te praten en het bestelformulier in te vullen. Hij kan de quorumpresident ouderlingen daar echter ook voor inschakelen. Een raadgeefster in het ZHV-presidium of raadgever in het quorumpresidium ouderlingen mag ook gevraagd worden als de president(e) niet beschikbaar is. De aangewezen leid(st)er dient het ingevulde formulier ter goedkeuring bij de bisschop in.

Zie 22.6.4.3 en ‘Welzijnsmiddelen’ in Hulpmiddelen leiders en administrateurs voor meer informatie.

8.2.2.3

Langetermijnbehoeften en zelfredzaamheid

Onder leiding van de bisschop helpen de presidiums van het ouderlingenquorum en de ZHV leden met langetermijnbehoeften en zelfredzaamheid. Zij onderwijzen de beginselen van materiële en geestelijke zelfredzaamheid. Zie hoofdstuk 22 en ‘Zelfredzaamheid’ in de app Evangeliebibliotheek.

Als een lid of gezin hulp nodig heeft, overleggen de quorumpresident ouderlingen en de ZHV-presidente samen onder leiding van de bisschop welke hulp gepast is (zie 22.6.3).

De quorumpresident ouderlingen, ZHV-presidente of andere leidinggevende stelt samen met het lid of het gezin een zelfredzaamheidsplan op. Dienende broeders of zusters kunnen ook met het plan helpen. Andere leden van het ouderlingenquorum of de ZHV beschikken vaak over nuttige vaardigheden of ervaring. Alle betrokkenen gaan vertrouwelijk met informatie om. Zie 22.2.4.2 en 22.2.4.5 voor meer informatie.

8.2.2.4

Wanneer een wijklid overlijdt

Wanneer een wijklid overlijdt, bieden het quorumpresidium ouderlingen en het ZHV-presidium troost en hulp. Op aanwijzing van de bisschop kunnen ze, zo mogelijk, met de uitvaart helpen.

Zo mogelijk worden gestorven leden die begiftigd waren in tempelkleding begraven. De bisschop kan de quorumpresident ouderlingen vragen een begiftigde man aan te wijzen om een overleden begiftigde man te kleden of op de kleedwijze toe te zien. Zie 27.3.9 voor meer informatie.

De presidiums van het ouderlingenquorum en de ZHV, dienende broeders en zusters, en anderen blijven na de uitvaart troost en hulp bieden.

8.2.3

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen

Melchizedeks-priesterschapsdragers hebben de plicht allen uit te nodigen om de zegeningen van het evangelie van Jezus Christus te ontvangen (zie Leer en Verbonden 53:3). Dat doen ze door het evangelie uit te dragen, nieuwe leden te versterken en minderactieve leden de hand te reiken.

Het quorumpresidium ouderlingen bespreekt in presidium- en quorumvergaderingen hoe de broeders allen kunnen uitnodigen om de zegeningen van het evangelie te ontvangen.

De quorumpresident ouderlingen wijst een lid van het presidium aan om leiding aan het zendingswerk door leden in de wijk te helpen geven. Hij stemt dat werk met het aangewezen lid van het ZHV-presidium af.

Dit lid van het quorumpresidium ouderlingen kan de taak van wijkzendingsleider vervullen. Als de bisschop een wijkzendingsleider heeft geroepen, houdt dit lid van het presidium toezicht op zijn werk. Zie 23.1.1 en 23.1.3.

Het aangewezen lid van het quorumpresidium ouderlingen en de wijkzendingsleider (indien geroepen) houden korte, informele besprekingen, waarin ze coördineren hoe ze allen kunnen uitnodigen om de zegeningen van het evangelie te ontvangen. Die besprekingen vinden wekelijks plaats. Verder zijn ook het aangewezen lid van het ZHV-presidium, de wijkzendelingen, een assistent in het priestersquorum, een lid van het presidium van de oudste jongevrouwenklas en de voltijdzendelingen aanwezig.

8.2.4

Gezinsleden voor eeuwig verenigen

Melchizedeks-priesterschapsdragers steunen de leden om gezinsleden voor eeuwig te verenigen. Dit omvat onder meer:

 • Verbonden met God sluiten door verordeningen te ontvangen, waaronder de tempelbegiftiging.

 • Familiehistorisch en tempelwerk doen (zie 1.2.4).

Het quorumpresidium ouderlingen bespreekt in presidium- en quorumvergaderingen hoe de broeders hieraan kunnen bijdragen.

Het presidium moedigt de quorumleden aan om zich in hun familiegeschiedenis en in tempelverbonden en -verordeningen te verdiepen. Ze moedigen broeders ook aan om de tempel waar mogelijk regelmatig te bezoeken.

De quorumpresident ouderlingen wijst een lid van het presidium aan om leiding aan het familiehistorisch en tempelwerk in de wijk te helpen geven. Hij stemt dat werk met het aangewezen lid van het ZHV-presidium af.

Dit lid van het quorumpresidium ouderlingen kan de taak van wijkleider tempelwerk en familiegeschiedenis vervullen. Als de bisschop een wijkleider tempelwerk en familiegeschiedenis heeft geroepen, houdt dit lid van het presidium toezicht op zijn werk. Zie 25.4.1.

Het aangewezen lid van het quorumpresidium ouderlingen en de wijkleider tempelwerk en familiegeschiedenis (indien geroepen) houden korte, informele besprekingen om het familiehistorisch en tempelwerk te coördineren. Die besprekingen vinden regelmatig plaats. Verder zijn ook het aangewezen lid van het ZHV-presidium, een assistent in het priestersquorum, een lid van het presidium van de oudste jongevrouwenklas en de consulenten tempelwerk en familiegeschiedenis aanwezig.

8.3

Quorumleiding ouderlingen

8.3.1

Ringpresidium en bisschop

De quorumpresident ouderlingen valt direct onder het ringpresidium. Hij spreekt geregeld met een lid van het presidium om aanwijzingen te ontvangen en verslag over zijn taken uit te brengen.

De quorumpresident ouderlingen ontvangt ook aanwijzingen van de bisschop, die de presiderende functionaris in de wijk is. Ze spreken elkaar geregeld. Ze bespreken het werk van heil en verhoging, waaronder de inzet van dienende broeders. Ze bespreken ook (1) de vooruitgang en behoeften van wijkleden, en (2) bijeenkomsten, lessen en activiteiten van het ouderlingenquorum.

8.3.2

Hogeraadslid

Het ringpresidium wijst een hogeraadslid aan om hen in elk ouderlingenquorum te vertegenwoordigen. Zijn taken worden in 5.3.1 omschreven.

8.3.3

Quorumpresidium ouderlingen

8.3.3.1

Quorumpresidium ouderlingen roepen

Na overleg met de bisschop roept de ringpresident een ouderling of hogepriester als quorumpresident ouderlingen.

Als de unit groot genoeg is, draagt de quorumpresident ouderlingen een of twee ouderlingen of hogepriesters aan de ringpresident voor om als zijn raadgevers te fungeren. Hij doet dit in overleg met de bisschop. De ringpresident neemt de voordrachten in overweging. Een lid van het ringpresidium of de hoge raad roept de betrokkenen.

Het ringpresidium en de hoge raad moeten de voordrachten voor roepingen in een quorumpresidium ouderlingen goedkeuren.

Een lid van het ringpresidium stelt leden van het quorumpresidium ouderlingen vervolgens in een avondmaalsdienst ter steunverlening voor. De ringpresident kan dat ook door een hogeraadslid laten doen.

Een lid van het quorumpresidium ouderlingen stelt broeders die voor andere quorumtaken geroepen zijn, ter steunverlening in een quorumbijeenkomst voor (zie 8.3.4 en 8.3.5).

De ringpresident stelt de quorumpresident ouderlingen aan en verleent hem de sleutels van diens roeping. Zie 3.4.1 voor meer informatie over priesterschapssleutels. Een lid van het ringpresidium of de hoge raad stelt de raadgevers aan.

8.3.3.2

Taken

De quorumpresident ouderlingen heeft de volgende taken. Zijn raadgevers assisteren hem.

 • Lid van de wijkraad. Hij fungeert als (1) lid van de raad om in behoeften van de wijk te voorzien en oplossingen aan te dragen, en (2) vertegenwoordiger van het ouderlingenquorum (zie 7.6.1).

 • Leiding geven aan het werk van heil en verhoging in het quorum (zie hoofdstuk 1).

 • Het bedieningswerk van dienende broeders indelen en er toezicht op houden. Minstens één keer per kwartaal de bedieningstoewijzingen coördineren met het ZHV-presidium. Voor bedieningstoewijzingen goedkeuring van de bisschop vragen. Minstens één keer per kwartaal bedieningsgesprekken voeren. Zie hoofdstuk 21.

 • Op aanwijzing van de bisschop volwassen leden van de wijk adviseren over andere zaken dan die welke onder de verantwoordelijkheid van de bisschop vallen, zoals waardigheid, mishandeling, misbruik en goedkeuring voor uitgaven uit het vastengavenfonds. Zie CounselingResources.ChurchofJesusChrist.org.

 • Samen met het ZHV-presidium leiding geven aan het werk in de wijk om allen uit te nodigen de zegeningen van het evangelie te ontvangen (zie 9.2.3). Toezien op de wijkzendingsleider (indien geroepen).

 • Samen met het ZHV-presidium leiding aan het familiehistorisch en tempelwerk in de wijk geven (zie 9.2.4). Toezicht op de wijkleider tempelwerk en familiegeschiedenis houden (indien geroepen).

 • Het werk coördineren dat het ouderlingenquorum doet om jongvolwassen broeders te versterken, zowel alleenstaande als gehuwde.

 • Minstens eenmaal per jaar met ieder quorumlid persoonlijk spreken. Priesterschapsplichten bespreken en hoe het met het lid en zijn gezin gaat.

 • De quorumleden in hun priesterschapstaken onderwijzen (zie Leer en Verbonden 107:89). Daar hoort uitleg over de uitoefening van hun priesterschap voor het verrichten van verordeningen en geven van zegens bij.

 • Toezien op en verbeteren van het onderwijs in het quorum (zie hoofdstuk 17).

 • Quorumbijeenkomsten plannen en leiden.

 • Toezien op activiteiten van het ouderlingenquorum (zie 8.2.1.3).

 • Jongemannen en toekomstige ouderlingen bij hun voorbereiding op het Melchizedeks priesterschap helpen (zie 8.4).

 • Toezien op quorumdocumenten, -rapporten en -financiën (zie LCR.ChurchofJesusChrist.org). Een secretaris kan assisteren (zie 8.3.4).

Het ringpresidium en de aangewezen leden van de hoge raad zetten het quorumpresidium ouderlingen die taken uiteen. Priesterschapsleidersvergaderingen van de ring en vergaderingen van het quorumpresidium bieden daarvoor een geschikte gelegenheid (zie 29.3.3).

De quorumpresident ouderlingen ondersteunt met zijn werkzaamheden de bisschop, die zich daardoor beter op de jongeren en de unieke taken van een bisschop kan concentreren.

8.3.3.3

Presidiumvergadering

Het quorumpresidium ouderlingen en de secretaris vergaderen regelmatig. De president leidt die vergaderingen. Het aangewezen hogeraadslid voor het quorum is periodiek aanwezig.

De volgende punten kunnen op de agenda staan:

 • Plannen om quorumleden (waaronder toekomstige ouderlingen) en hun gezin te sterken.

 • Plannen om het werk van heil en verhoging te bevorderen.

 • Zendingswerk en tempel- en familiehistorisch werk coördineren.

 • Adviezen en opdrachten van de bisschop opvolgen.

 • Actiepunten uit de wijkraad opvolgen.

 • Bedieningstoewijzingen onder gebed overwegen.

 • Informatie uit bedieningsgesprekken doornemen. Plannen om sterke punten vast te stellen en in behoeften te voorzien. (Zie hoofdstuk 21.)

 • Broeders voor roepingen en taken overwegen.

 • Quorumbijeenkomsten en -activiteiten plannen.

8.3.4

Secretaris

Met goedkeuring van de bisschop kan een lid van het quorumpresidium ouderlingen een quorumlid als quorumsecretaris roepen. Hij stelt hem in een quorumbijeenkomst ter steunverlening voor en stelt hem aan.

Mogelijke taken van de secretaris zijn:

 • Een agenda voor presidiumvergaderingen en quorumbijeenkomsten opstellen.

 • In vergaderingen notulen en een actielijst bijhouden.

 • Bedieningsgesprekken plannen (zie 21.4).

 • Kwartaalrapporten van de opkomst en het aantal gehouden bedieningsgesprekken invullen en indienen.

 • Een jaarlijks budget helpen opstellen en de uitgaven bijhouden (zie 34.7).

8.3.5

Aanvullende roepingen

De volgende aanvullende roepingen komen mogelijk van pas. De bisschop en de quorumpresident ouderlingen bespreken of ze nodig zijn.

 • Quorumleerkrachten die in de zondagse quorumvergadering lesgeven.

 • Een dienstbetooncoördinator, die hulp aan mensen in nood helpt plannen en uitvoeren (zie 8.2.2.2). Daarnaast kunnen er assistenten en comitéleden worden geroepen.

 • Een activiteitencoördinator, die de activiteiten van het ouderlingenquorum helpt plannen en uitvoeren (zie 8.2.1.3). Daarnaast kunnen er assistenten en comitéleden worden geroepen.

 • Assistent-secretarissen om de secretaris van het ouderlingenquorum bij te staan.

 • Bedieningssecretarissen om bedieningsgesprekken te regelen en kwartaalrapporten klaar te helpen maken.

Als deze of andere roepingen nodig zijn, draagt het quorumpresidium ouderlingen broeders voor. Ze leggen die namen aan de bisschap voor. Als de bisschap akkoord gaat, roept een lid van het quorumpresidium de betrokkenen. Hij stelt ze in een quorumbijeenkomst ter steunverlening voor en stelt ze aan.

Het quorumpresidium ouderlingen kan naar behoefte broeders aanwijzen om op andere manieren aan het werk van het ouderlingenquorum bij te dragen. Broeders met een kortdurende taak hoeven niet geroepen en aangesteld te worden.

8.4

Toekomstige ouderlingen op het Melchizedeks priesterschap voorbereiden

Een toekomstig ouderling is een mannelijk kerklid dat het Melchizedeks priesterschap niet ontvangen heeft en (1) 19 jaar of ouder is, of (2) jonger dan 19 en getrouwd is.

Toekomstige ouderlingen op het Melchizedeks priesterschap voorbereiden, is een van de hoogste prioriteiten van het quorumpresidium. Het presidium biedt toekomstige ouderlingen gelegenheid om te dienen en hun vaardigheden in te zetten. Toegewijde dienende broeders worden aan toekomstige ouderlingen toegewezen.

Het quorumpresidium en dienende broeders leggen toekomstige ouderlingen het volgende uit:

 • De eed en het verbond van het priesterschap (zie Leer en Verbonden 84:33–44).

 • De taken van een ouderling, waaronder de bedieningstaak (zie Leer en Verbonden 20:38–45; 42:44; 107:11–12). Toekomstige ouderlingen die leraar of priester zijn, mogen als dienende broeder worden ingezet.

 • Het doel van priesterschapsverordeningen en -zegens, en hoe die worden verricht (zie hoofdstuk 18).

 • Hoe mannen en vrouwen samenwerken om Gods werk te volbrengen.

Zie voor informatie over deze onderwerpen ‘Melchizedeks priesterschap’, ‘Priesterschap’ (Trouw aan het geloof, 109–110, 132–137) en ‘Women in the Church’ (Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org).

Die uitleg kan persoonlijk of klassikaal buiten de reguliere zondagsbijeenkomsten om plaatsvinden.

Zodra de bisschop en ringpresident vaststellen dat een toekomstig ouderling voorbereid is en zich aan de kerknormen houdt, mag hij tot ouderling in het Melchizedeks priesterschap worden geordend.

8.5

Aanvullende beleidsregels en richtlijnen

8.5.1

Leden met een beperking

Het quorumpresidium ouderlingen schenkt extra aandacht aan leden met een beperking. Zie disability.ChurchofJesusChrist.org en 38.8.31 voor informatie over de hulp aan deze leden.