Handboeken en roepingen
17. Evangelieonderwijs
Voetnoten

Hide Footnotes

Thema

‘17. Evangelieonderwijs’, Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (2020).

‘17. Evangelieonderwijs’, Algemeen handboek.

17.

Evangelieonderwijs

We onderwijzen in het evangelie zodat mensen hun geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus kunnen vergroten. We helpen mensen graag om meer op de Heiland te lijken, zijn macht te ontvangen en uiteindelijk het eeuwige leven te beërven. Als het woord van God door de Geest uiteengezet en ontvangen wordt, heeft het de kracht om harten te veranderen en tot bekering aan te zetten. Bedenk dat het ‘een krachtiger uitwerking op het gemoed van het volk [heeft] dan […] iets anders’ (Alma 31:5).

17.1

Beginselen van onderwijs in de geest van Christus

Ouders, leerkrachten en leidinggevenden volgen in hun evangelieonderwijs het voorbeeld van Jezus Christus, de Meesterleraar. Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland is een heilige taak en verantwoordelijkheid.

Leidinggevenden leggen leerkrachten in hun organisatie de volgende beginselen van onderwijs in de geest van Christus uit. Die beginselen worden nader in Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland beschreven.

17.1.1

Heb lief wie u onderwijst

In alles wat de Heiland doet, komt zijn liefde tot uiting (zie 2 Nephi 26:24). Leidinggevenden en leerkrachten volgen zijn voorbeeld door de mensen die ze onderwijzen, liefde te tonen. Ze bidden specifiek voor hen, proberen een vriend te zijn en begrip te hebben, en richten zich op individuele behoeften. Ze houden contact met afwezige leden uit hun klas of quorum.

17.1.2

Onderwijs met de Geest

Leerkrachten moeten met de Geest onderwijzen om mensen tot geloof in Jezus Christus te inspireren. Leerkrachten zoeken de leiding van de Geest in hun voorbereiding en onderwijs, en streven naar een goede levenswandel om zijn invloed dagelijks te genieten.

17.1.3

Onderwijs in de leer

De Heiland zette de leer van zijn Vader uiteen. Leerkrachten concentreren zich, in navolging van de Heiland, op de essentiële, verlossende waarheden van het evangelie. Ze maken gebruik van de Schriften, de leringen van hedendaagse profeten en goedgekeurde leermiddelen. Leerkrachten leiden geïnspireerde besprekingen en zorgen dat hun onderwijs opbouwend en leerstellig juist is. Goedgekeurde leermiddelen staan vermeld in de recente Instructies voor het leerplan op ChurchofJesusChrist.org.

17.1.4

Zet aan tot ijverig leren

Leerkrachten maken leden duidelijk dat ze verantwoordelijk voor hun eigen studie zijn. Ze bieden leden steun zodat ze zich de leringen van het evangelie individueel en in gezinsverband eigen kunnen maken. Ze vragen leden wat ze hebben geleerd en moedigen ze aan ernaar te handelen. Iemand neemt in geloof toe als hij of zij het evangelie grondig bestudeert en de geleerde beginselen in het dagelijks leven toepast.

17.2

Het evangelie thuis leren en onderwijzen

Het is voor ieder lid van de kerk dat dichter tot Jezus Christus wil komen, een eigen verantwoordelijkheid om zich in het evangelie te verdiepen. Daarnaast hebben ouders de taak om hun kinderen in het evangelie te onderwijzen. Thuis is de plek bij uitstek om het evangelie te onderwijzen en te leren. Leidinggevenden en leerkrachten stimuleren en steunen evangeliestudie en -onderwijs thuis.

Ze moedigen de leden aan om zelf inspiratie te zoeken voor hun evangeliestudie en -onderwijs. Ze gebruiken daarbij vooral de Schriften en de conferentietoespraken. Aanvullende leermiddelen zijn onder meer Kom dan en volg Mij – voor personen en gezinnen en de kerktijdschriften.

17.3

Taken van leidinggevenden

Leidinggevenden zien toe op het onderwijs en het leren in hun organisatie. Hieronder staan enkele manieren waarop ze die taak vervullen.

 • Ze leren het evangelie zelf en onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland.

 • Ze zorgen dat het onderwijs in hun organisatie geloofsversterkend en leerstellig juist is.

 • Als een leidinggevende deel uitmaakt van de wijkraad, bespreekt hij of zij met de andere raadsleden hoe de leer- en onderwijsstijlen in de wijk kunnen worden verbeterd. De bisschop kan bij deze besprekingen de zondagsschoolpresident de leiding laten nemen.

 • Ze dragen naar behoefte aan de bisschap namen van wijkleden voor een roeping als leerkracht in hun organisatie voor. Zie de richtlijnen in 30.1.

 • Ze instrueren nieuwe leerkrachten in hun taken. (Zie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland38.)

 • Ze bieden de leerkrachten in hun organisatie voortdurend steun. Ze spreken de leerkrachten regelmatig over hun inspanningen om het geloof op te bouwen van de mensen die ze onderwijzen. Ze vragen de zondagsschoolpresident zo nodig om hulp.

17.4

Leerkrachtenraad

In de leerkrachtenraad bespreken leerkrachten de beginselen van onderwijs naar het voorbeeld van Christus met elkaar. Ze bespreken ook hoe ze het leren en onderwijzen van het evangelie kunnen verbeteren. Ze gebruiken daarbij Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland.

De leerkrachtenraad vindt één keer per kwartaal tijdens de klasperiode van 50 minuten op een zondag plaats.

 • Bijeenkomsten voor leerkrachten in de priesterschapsquorums, ZHV en jongevrouwen worden op de eerste of derde zondag gehouden.

 • Bijeenkomsten voor zondagsschoolleerkrachten worden op de tweede of vierde zondag gehouden.

Het jeugdwerkpresidium overlegt met een lid van de bisschap hoe het onderwijs in het jeugdwerk verbeterd kan worden. De zondagsschoolpresident kan naar behoefte hulp bieden. Hieronder staan enkele opties:

 • Jeugdwerkleerkrachten wonen de leerkrachtenraad met leerkrachten van andere organisaties bij.

 • Een afzonderlijke leerkrachtenraad voor jeugdwerkleerkrachten is ook mogelijk. Die bijeenkomsten vinden tijdens de zangperiode van 20 minuten plaats. Als alternatief zijn ze ook voor of na de reguliere zondagse bijeenkomsten of op een doordeweekse dag mogelijk.

 • Leden van het jeugdwerkpresidium bezoeken jeugdwerkklasjes en praten dan met leerkrachten over onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland na.

De wijkraad kan een leerkrachtenraad voor ouders organiseren om het evangelieonderwijs thuis te verbeteren. Een dergelijke leerkrachtenraad wordt net als de andere tijdens de klasperiode van 50 minuten op zondag gehouden.

De wijkraad ziet toe op en plant de leerkrachtenraden. De zondagsschoolpresident leidt deze bijeenkomsten doorgaans. Maar de bisschop mag ook een ander lid de leiding in handen geven.

Zie Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland3, of teaching.ChurchofJesusChrist.org voor meer informatie.