Handboeken en roepingen
1. Gods plan en uw rol in zijn werk van heil en verhoging


‘1. Gods plan en uw rol in zijn werk van heil en verhoging’, Algemeen handboek: dienen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (2024).

‘1. Gods werk van heil en verhoging’, Algemeen handboek.

Afbeelding
mannen bouwen huis

1.

Gods plan en uw rol in zijn werk van heil en verhoging

1.0

Inleiding

U bent geroepen om in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te dienen. Dank u voor uw inzet. U zult anderen tot zegen zijn en vreugde ervaren als u trouw dient.

Door dit handboek krijgt u meer inzicht in beginselen van christelijke dienstverlening en in uw taken. U bereikt het meest als uw kerkwerk op één lijn ligt met het werk van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Dit hoofdstuk geeft u inzicht in:

 • Gods plan van geluk.

 • Gods werk van heil en verhoging.

 • Het doel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

1.1

Gods plan van geluk

Onze hemelse Vader heeft het plan van geluk in werking gesteld, zodat wij al zijn zegeningen kunnen genieten. Zijn werk en heerlijkheid is ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Onsterfelijkheid betekent voor altijd met een verrezen stoffelijk lichaam leven. Eeuwig leven, of de verhoging, betekent zoals God worden en voor eeuwig in familieverband in zijn tegenwoordigheid leven.

Jezus Christus staat centraal in Gods plan. Onze hemelse Vader heeft ons oneindig lief en heeft zijn Zoon gestuurd om ons door zijn zoenoffer van zonde en de dood te verlossen (zie Johannes 3:16). Jezus Christus heeft er door zijn verzoening voor gezorgd dat ieder mens zal verrijzen en onsterfelijk zal worden.

Om het eeuwige leven te ontvangen, moeten we ‘tot Christus komen’ (Moroni 10:32). Dankzij zijn verzoening kunnen wij van zonde gereinigd worden en een verandering van hart ondergaan, zodat we het eeuwige leven en een volheid van vreugde kunnen ontvangen. Onze hemelse Vader wil dat al zijn kinderen ervoor kiezen om bij Hem terug te keren.

1.2

Gods werk van heil en verhoging

Als we tot Christus komen en anderen daar tevens bij helpen, nemen we aan Gods werk van heil en verhoging deel. Aan dit werk liggen de twee grote geboden ten grondslag: God liefhebben en onze naasten liefhebben (zie Mattheüs 22:37–39).

Gods werk van heil en verhoging richt zich op vier door Hem voorgeschreven taken. Die worden hierna uitgelegd.

Dit handboek verduidelijkt deze vier aspecten van Gods werk.

1.2.1

Het evangelie van Jezus Christus naleven

Het evangelie van Jezus Christus naleven omvat:

 • Geloof in Christus oefenen, dagelijkse bekering, verbonden met God sluiten in en door de verordeningen van heil en verhoging, en tot het einde toe volharden door die verbonden na te komen (zie 3.5.1).

 • Het evangelie van Jezus Christus thuis en in de kerk leren en onderwijzen.

 • Zelfredzaam worden, zodat we zowel geestelijk als stoffelijk voor onszelf en ons gezin kunnen zorgen.

Afbeelding
zendelingzusters onderwijzen vrouw

1.2.2

Voor behoeftigen zorgen

Voor behoeftigen zorgen omvat:

 • Individuen, gezinnen en de gemeenschap van dienst zijn.

 • Van onze middelen, waaronder hulp van de kerk, aan behoeftigen geven.

 • Anderen helpen om zelfredzaam te worden.

1.2.3

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen

Allen uitnodigen om het evangelie te ontvangen omvat:

 • Zendingswerk doen en op zending gaan.

 • Nieuwe en terugkerende kerkleden helpen om op het verbondspad voorwaarts te gaan.

1.2.4

Families voor eeuwig verenigen

Families voor eeuwig verenigen omvat:

 • Onze eigen tempelverordeningen ontvangen en de bijbehorende verbonden sluiten.

 • De gegevens van onze overleden voorouders opzoeken en de tempelverordeningen voor hen verrichten, zodat zij verbonden met God kunnen sluiten.

 • Waar mogelijk regelmatig naar de tempel gaan om God te aanbidden en verordeningen voor zijn kinderen te verrichten.

1.3

Doel van de kerk

Jezus Christus heeft zijn kerk gesticht, zodat mensen God individueel en als gezin kunnen helpen bij de uitvoering van zijn werk van heil en verhoging (zie Efeze 4:11–13; zie ook 2.2 in dit handboek). Om dat verheven doel te verwezenlijken, voorzien de kerk en haar leidinggevenden in:

 • Priesterschapsgezag en -sleutels.

 • Verbonden en verordeningen.

 • Profetische leiding.

 • De Schriften.

 • Begeleiding bij evangeliestudie en -onderwijs.

 • Gelegenheden voor dienen en leidinggeven.

 • Gemeenschap van heiligen.

1.3.1

Priesterschapsgezag en -sleutels

God brengt zijn werk van heil en verhoging door middel van het priesterschap tot stand. Het priesterschapsgezag en de sleutels die nodig zijn om Gods werk op aarde te besturen, zijn aan de profeet Joseph Smith hersteld (zie Leer en Verbonden 110:11–16; 112:30; zie ook 3.1 in dit handboek). Kerkleiders dragen tegenwoordig die priesterschapssleutels. Zij roepen en machtigen anderen om bij Gods werk te assisteren (zie Leer en Verbonden 107:8, 65–67).

1.3.2

Verbonden en verordeningen

We sluiten in het plan van onze hemelse Vader verbonden door de verordeningen van heil en verhoging te ontvangen, zoals de doop (zie Johannes 3:5; zie ook hoofdstuk 18 in dit handboek). Die verbonden en verordeningen zijn essentieel voor ons om meer op God te kunnen lijken en weer in zijn tegenwoordigheid te verblijven (zie Leer en Verbonden 84:19–22).

1.3.3

Profetische leiding

God openbaart waarheid en voorziet ons van geïnspireerde leiding en waarschuwingen bij monde van zijn gekozen profeten (zie Amos 3:7; Leer en Verbonden 1:4). Door die leiding kunnen we het pad naar het eeuwige leven betreden en daarop voortgaan.

1.3.4

De Schriften

Onder leiding van de profeten en apostelen van de Heer verschaft en bewaart de kerk het woord van God zoals dat in de Schriften staat. De Schriften getuigen van Christus, verkondigen zijn evangelie en helpen ons om geloof in Hem te oefenen (zie Jakob 7:10–11; Helaman 15:7).

1.3.5

Begeleiding bij evangeliestudie en -onderwijs

De kerk biedt leden individueel en als gezin begeleiding bij hun taak om zich de leringen van het evangelie eigen te maken en die aan familieleden en anderen over te brengen (zie Leer en Verbonden 88:77–78, 118; zie ook 2.2.3 in dit handboek).

1.3.6

Gelegenheden voor dienen en leidinggeven

God biedt de leden door roepingen en taken in de kerk mogelijkheden om te dienen en leiding te geven. De kerk voorziet in een structuur voor de zorg voor behoeftige leden en voor humanitaire hulp aan anderen (zie Mosiah 18:27–29).

1.3.7

Gemeenschap van heiligen

De kerkleden komen als gemeenschap van heiligen regelmatig bijeen om God te aanbidden en de Heiland door deelname aan het avondmaal indachtig te zijn (zie Moroni 6:4–6; Leer en Verbonden 20:77). De leden staan elkaar ook met raad en daad bij (zie Efeze 2:19).

Afbeelding
Tijuanatempel (Mexico)

1.4

Uw rol in Gods werk

Als leidinggevende in de kerk bent u geroepen om de mensen die u dient te onderwijzen en steunen terwijl zij God bij zijn werk van heil en verhoging helpen (zie 1.2). Met een helder begrip van Gods werk, van wat Hij u vraagt en van het doel van zijn kerk zult u doelgerichter zielen tot Christus brengen.

Vraag u onder gebed af hoe u Gods doeleinden kunt verwezenlijken in het leven van de mensen die u dient. God zal u leiden door de ingevingen van de Heilige Geest (zie 2 Nephi 32:5). Uw arbeid samen met de Heer in zijn wijngaard zal u veel vreugde schenken (zie Jakob 5:70–72).

Afdrukken