10.–16. juuni. Matteuse 26; Markuse 14; Luuka 22; Johannese 18: „Mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad”
  Footnotes

  „10.–16. juuni. Matteuse 26; Markuse 14; Luuka 22; Johannese 18: „Mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad”” Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Uus Testament 2019 (2019)

  „10.–16. juuni. Matteuse 26; Markuse 14; Luuka 22; Johannese 18”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2019

  Viimne õhtusöömaaeg

  Benjamin McPherson. Ja oli öö

  10.–16. juuni

  Matteuse 26; Markuse 14; Luuka 22; Johannese 18

  „Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad!”

  Kui te loete kirjakohtades Matteuse 26; Markuse 14; Luuka 22 ja Johannese 18 kirjeldatud sündmusi, siis pöörake tähelepanu muljetele, mida saate, eriti õhutustele oma elu muuta.

  Pange oma muljed kirja

  Jeesuse Kristuse kannatusi Ketsemani aias nägi pealt vaid kolm surelikku tunnistajat – ja nemadki magasid sellest suurema aja. Selles aias ja hiljem ristil võttis Jeesus enda peale kõikide kunagi elanud inimeste patud, valud ja kannatused, kuigi peaaegu keegi tol ajal elanutest ei teadnud, mis oli juhtumas. Kuid eks igaviku kõige tähtsamad sündmused mööduvad tihti ilma maailma suurema tähelepanuta. Jumal Isa aga teadis, mis toimub. Ta kuulis oma ustava Poja anumist: „Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometigi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!” Siis ilmus temale ingel taevast ja kinnitas teda” (Luuka 22:42–43). Kuigi me ei viibinud ise kohal, et olla selle isetu ja alandliku teo tunnistajaks, võime mingis mõttes kõik olla Jeesuse Kristuse lepituse tunnistajaks. Iga kord kui me meelt parandame ja oma patud andeks saame ning iga kord kui me tunneme Päästja tugevdavat väge, võime tunnistada sellest, mis leidis aset Ketsemani aias.

  Iseseisva uurimise pisipilt

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Matteuse 26:17–30; Markuse 14:12–26; Luuka 22:7–39

  Sakrament on võimalus Päästjat meeles pidada.

  Mida te teete, et pidada meeles teie elus tähtsaid inimesi? Kui Päästja tutvustas oma jüngritele sakramenti, ütles Ta: „Seda tehke minu mälestuseks” (Luuka 22:19; vt ka 3. Nefi 18:7). Kuidas aitavad leib, vesi ja selle talituse teised osad teil Teda ja Tema kannatusi meeles pidada? Mõtisklege selle küsimuse üle, kui te loete esimese sakramendi kohta. Samuti pange tähele muudatust Joseph Smithi tõlkes (vt kuningas Jamesi piibliversioonis jooneluseid märkusi).

  Võtke aega, et mõtiskleda oma iganädalase sakramendikogemuse üle. Mida te saate teha, et see oleks veelgi tähendusrikkam? Võite panna kirja mõned asjad, mida olete inspireeritud Päästja kohta meeles pidama – Tema õpetused, Tema armastuse teod, ajad, mil olete eriti Tema lähedust tundnud, või patud ja valud, mille Ta teie eest enda peale võttis.

  Vt ka 3. Nefi 18:1–13; Õpetus ja Lepingud 20:76–79; „Sacrament,” Gospel Topics (evangeeliumi teemad), topics.lds.org; „Always Remember Him” (video, LDS.org).

  Matteuse 26:36–46; Markuse 14:32–42; Luuka 22:40–46

  Päästja kannatas minu eest Ketsemanis.

  Juhataja Russell M. Nelson kutsus meid „panustam[a] Päästja ja Ta lepitusohvri kohta uurimisse aega” (Jeesuse Kristuse väe toomine oma ellu. – 2017. a kevadine üldkonverents ).

  Kaaluge, mida te teete, et võtta vastu juhataja Nelsoni üleskutse. Te võite alustada, mõtiskledes palvemeelselt Päästja kannatuste üle Ketsemani aias, nagu neid kirjeldatakse neis salmides, ja kirjutades üles teile mõttesse tulevad muljed ja küsimused.

  Et Päästja ja Tema lepituse kohta sügavamalt uurida, proovige otsida teistest pühakirjadest vastust sarnastele küsimustele:

  Kui te õpite selle kohta, mis Ketsemanis toimus, võib olla huvitav teada, et Ketseman oli oliivipuuaed ja seal asus oliivipress, mida kasutati, et pressida oliividest välja õli, mida kasutati valgustuse, toidu kui ka ravimise tarbeks (vt Luuka 10:34). Raskuste kasutamine oliiviõli väljapressimiseks võib sümboliseerida patu ja valu raskust, mida Päästja meie eest kannatas (vt D. Todd Christofferson. „Jääge minu armastusse!” – 2016. a sügisene üldkonverents).

  Markuse 14:27–31, 66–72; Luuka 22:31–32

  Pöördumine on kestev protsess.

  Mõelge, millised kogemused olid Peetrusel Päästjaga – imed, mida ta nägi, ja õpetused, mida ta õppis. Miks siis ütles Päästja Peetrusele „Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!”? (Luuka 22:32; rõhutus lisatud) Mis on vanem David A. Bednari õpetuse kohaselt tunnistuse ja tõelise pöördumise vahe? (Vt: Issandasse pöördunud. – 2012. a sügisene üldkonverents.) Kui te loete Peetruse kogemuse kohta salmidest Markuse 14:27–31, 66–72, mõtelge enda usku pöördumisele. Milliseid õppetunde me Peetruselt õppida võime? Kui te jätkate Uue Testamendi lugemist, siis millist tõestust te leiate Peetruse usku pöördumisest ja Tema püüdlustest teisi tugevdada? Millist mõju avaldas tema pöördumisele Püha Vaimu saamine? (Vt Johannese 15:26–27; Apostlite teod 1:8; 2:1–4.)

  Perega uurimise pisipilt

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui te jätkate perega Päästja elu viimase nädala kohta lugemist, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned soovitused:

  Matteuse 26:17–30; Markuse 14:12–26; Luuka 22:7–39

  Milline on teie pere kogemus iga nädal sakramendi ajal? Esimese sakramendi kohta lugemine võib inspireerida arutelu sakramendi tähtsusest ja kuidas pereliikmed võivad oma jumalakummardamise tähendusrikkamaks muuta. Soovi korral näidake pilti „Sakramendi jagamine” (Evangeeliumi kunstiraamat, nr 108) ja jagage üksteisega ideid, mida te võite teha enne ja pärast sakramenti ning sakramendikoosoleku ajal.

  Luuka 22:40–46

  Kui teie pere neid salme loeb, võiksid nad jagada, mida nad õppisid soovitatud kirjakohtadest isikliku pühakirjade uurimise osas „Päästja kannatas minu eest Ketsemanis”.

  Luuka 22:50–51

  Milliseid tõdesid me sellest kogemusest Jeesuse kohta õpime?

  Kristus tervendab teenija kõrva

  Walter Rane. Jätke sellega!

  Matteuse 26:36–46; Markuse 14:32–42; Luuka 22:40–46

  Mida me õpime nendes salmides Päästja sõnadest?

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Isikliku õppimise täiustamine

  Uurige viimse aja prohvetite ja apostlite sõnu. Lugege, mida viimse aja prohvetid ja apostlid on õpetanud tõdede kohta, mida te pühakirjadest leiate. Näiteks võite kõige viimase konverentsi Ensigni või Liahoona väljaandes otsida teemaloetelust märksõna „Lepitus” (vt: Päästja viisil õpetamine,  lk 21).

  Kristus Ketsemanis

  Walter Rane. Ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine!