3.–9. juuni. Johannese 13–17: „Jääge minu armastusse”
  Footnotes

  „3.–9. juuni. Johannese 13–17: „Jääge minu armastusse”” Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: Uus Testament 2019 (2019)

  „3.–9. juuni. Johannese 13–17”, Tule, järgne mulle – isiklikuks ja peres kasutamiseks: 2019

  Viimne õhtusöömaaeg

  Walter Rane. Minu mälestuseks

  3.–9. juuni

  Johannese 13–17

  „Jääge minu armastusse”

  Kui te loete Päästja õpetusi peatükkides Johannese 13–17, aitab Püha Vaim teil tunda ära teie jaoks mõeldud sõnumid. Pange kirja saadud muljed.

  Pange oma muljed kirja

  Tänapäeval kutsume seda viimseks õhtusöömaajaks, kuid me ei tea, kas Jeesuse jüngrid mõistsid täielikult, kui nad igaaastasele paasapüha söömaajale kogunesid, et see on nende viimane eine koos nende Õpetajaga enne Tema surma. Kuid Jeesus „teadis tunni olevat tulnud” (Johannese 13:1). Peagi pidi ta kogema kannatusi Ketsemanis, äraandmist ja salgamist oma lähimate sõprade poolt ja piinarikast surma ristil. Kuid isegi kõik see Teda ees ootamas, ei keskendunud Jeesus iseendale, vaid oma jüngrite teenimisele. Ta pesi alandlikult nende jalgu. Ta õpetas neile armastusest. Ja Ta kinnitas neile, et mingis mõttes ei jäta Ta neid kunagi maha ja nemad ei pea kunagi Teda maha jätma. Jüngrid nii siis kui ka tänapäeval leiavad lohutust Tema lubadustes: „Ma ei jäta teid vaestekslasteks” (Johannese 14:18). „Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse” (Johannese 15:10).

  Iseseisva uurimise pisipilt

  Ideid isiklikuks pühakirjauurimiseks

  Johannese 13–15

  Ma näitan Jeesusele Kristusele oma armastust, kui pean kinni Tema käsust armastada.

  Jeesus oli juba õpetanud, et kaks suuremat käsku on seotud armastusega (vt Matteuse 22:34–40). Jätkates seda rõhuasetust, oli ka Tema apostlitele antud viimaste juhiste teemaks armastus. Kui te loete kirjakohti Johannese 13–15, võiksite panna tähele või märkida ära sõna armastus.

  Võite märgata, et sõna käsud on nendes peatükkides tihti seotud sõnaga armastus. Mida te võite õppida Päästja õpetustest armastuse ja käskude seose kohta? Milliseid teisi sõnu korratakse nendes peatükkides tihti koos sõnaga armastus? Vastavalt õpitule võite soovi korral kirjutada lühikese kokkuvõtte Päästja õpetustest armastuse kohta.

  Vt ka: D. Todd Christofferson. „Jääge minu armastusse!” – 2016. a sügisene üldkonverents.

  Johannese 14–16

  Püha Vaim aitab mul täita minu eesmärki Jeesuse Kristuse jüngrina.

  Jeesus Kristus teadis, et Ta lahkub peatselt oma jüngrite juurest, ja Ta teadis, et nad vajavad pärast Tema lahkumist vaimset tuge. Aitamaks neil mõista, kuidas nad seda tuge saavad, õpetas Ta neile Pühast Vaimust. Mida te õpite Püha Vaimu rollide kohta Päästja sõnadest järgnevalt toodud kirjakohtades?

  Mispärast vajasid jüngrid sellist abi Pühalt Vaimult? Kuidas on Püha Vaim täitnud neid rolle teie elus? Kui te jätkate Uue Testamendi uurimist, otsige viise, kuidas Püha Vaim Jeesuse jüngreid õnnistas. Kuidas oleks teie elu teistmoodi, kui te kutsuksite Püha Vaimu mõju sügavamalt enda ellu?

  Vt ka Moosia 3:19; 5:1–3; 3. Nefi 27:20; Moroni 8:25–26; 10:5; Õpetus ja Lepingud 11:12–14; Moosese 6:61; „Holy Ghost,” Gospel Topics, topics.lds.org.

  Johannese 15:1–8

  Kui ma jään Kristusesse, kannan ma head vilja.

  Mida tähendab jääda Kristusesse? (Johannese 15:4) Milline vili näitab, et te olete Jeesust Kristust sümboliseeriva õlipuu küljes?

  Johannese 17

  Jeesus Kristus kostab oma jüngrite eest.

  Jeesuse sõnu Johannese 17. peatükis teatakse kui Jeesuse eestkostepalvet. Jeesus palvetas oma apostlite eest ja „ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad [Temasse]” (Johannese 17:20). See tähendab, et Ta palvetas teie eest. Mida palus Jeesus Taevaselt Isalt teie ja kõigi teiste usklike eest?

  See palve õpetab samuti sügavmõttelisi igavesi tõdesid. Mis tõdesid te seda lugedes leiate?

  Johannese 17:11, 21–23

  Kuidas on Jeesus Kristus ja Taevane Isa üks?

  Oma palves Johannese 17. peatükis rõhutas Jeesus oma ühtsust Isaga, kuid see ei tähenda, et Tema ja Tema Isa on sama olend. Kui Päästja palvetas, et Tema jüngrid oleksid üks, „nõnda nagu” – või samal viisil nagu – Tema ja Tema Isa on üks (Johannese 17:22), Ta ei palunud, et Tema jüngrid saaksid üheks olendiks. Pigem oli Tema sooviks, et nende seas võiks olla sama üksmeel kui Tema ja Isa vahel – täiuslik ühtsus eesmärgis, südames ja meeles.

  Perega uurimise pisipilt

  Ideid pere pühakirjauurimiseks ja pereõhtuks

  Kui te loete koos perega pühakirju, võib Vaim aidata teil teada, milliseid põhimõtteid rõhutada ja arutada, et oma pere vajadustega arvestada. Siin on mõned soovitused:

  Johannese 13:1–17

  Mida õpib teie pere Päästja eeskujust nendest salmidest? Kuidas järgida Tema eeskuju?

  Johannese 13:34–35; 15:9–14

  Kui te arutate Päästja õpetusi armastusest, kaaluge samuti järgmiseid president Thomas S. Monsoni sõnu: „Tänapäeva maailmas ei ole paika, kus seda [armastuse] aluskivi oleks rohkem vaja kui kodus. Ja kuskil ei peaks maailm leidma paremat eeskuju sellest aluskivist kui viimse aja pühade kodus, kes on pannud armastuse oma pereelu keskmesse. ‥ Armastus on evangeeliumi olemus, inimhinge kõige üllam omadus” („Nii nagu mina teid armastasin.” – Liahoona, veeb 2017).

  Ehk meeldiks teie pereliikmetele joonistada või kirjutada pabersüdametele midagi, mis meile üksteise juures meeldib. Nad võivad laotada need südamed kodus laiali, et pidada meeles üksteise vastu armastust näidata.

  Johannese 15:1–8

  Võib olla tore lugeda neid salme väljas vääntaime, puu või mõne teise taime juures. Kuidas aitab see tegevus teie pereliikmetel paremini mõista Päästja õpetusi?

  Viinamarjad okste küljes

  Jeesus õpetas: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad” (Johannese 15:5).

  Johannese 15:17–27; 16:1–7

  Mispärast hoiatas Jeesus Kristus oma jüngreid tagakiusamise eest? Kuidas Kristuse jüngreid tänapäeval taga kiusatakse? Kuidas võib Päästja nõuanne nendes salmides meid aidata, kui seisame silmitsi tagakiusamisega?

  Johannese 16:33

  Kuidas on Kristus maailma ära võitnud? Kuidas on Tema lepitus toonud meile rahu ja rõõmu? (Vt ka Õpetus ja Lepingud 68:6.)

  Johannese 17:21–23

  Kuidas võib teie pere olla ühtsem, nagu Jeesus Kristus ja Taevane Isa on ühtsed? Miks Issand soovib, et me oleksime ühtsed? (Vt ka Õpetus ja Lepingud 38:27.)

  Lisaideid laste õpetamiseks leiate „Tule, järgne mulle – Algühingule” selle nädala ülevaates.

  Õpetamise täiustamine

  Kasutage audiosalvestisi. Kui te õpetate oma perele pühakirju, siis võite kuulata pühakirjade audioversiooni, mille leiate ingliskeelsena veebilehelt LDS.org või „Evangeeliumi raamatukogu” rakenduses. Kirjakoha Johannese 13–17 kuulamine võib olla eriti vägev kogemus, kuna need peatükid sisaldavad paljusid Päästja sõnu.

  Kristus apostlite jalgu pesemas

  Del Parson. Suurim teenija