2021
Свещеничеството на Бог
назад напред

„Свещеничеството на Бог“, За укрепването на младежите, авг. 2021 г., с. 20–21.

Месечно послание от За укрепването на младежите, август 2021 г.

Свещеничеството на Бог

Учение и завети 84

Какво трябва да знаят младежите за свещеничеството и за това как те са свързани с него.

Забелязвали ли сте колко объркващо може да бъде, когато една дума има две значения? Например в английския език думата earth (земя) се отнася както за планетата, на която живеем, така и за пръстта под краката ни. И двете значения са верни, но какво имате предвид с този термин зависи от онова, за което говорите в момента. За да стане още по-объркващо, когато думата earth обозначава нашата планета, тя включва също и идеята за пръст, защото пръстта е на повърхността на земята.

Определяне на термина свещеничество

Един термин, който използваме с две значения в Църквата, е свещеничество. Този термин означава пълната сила и власт на Бог. Въпреки това ние използваме думата свещеничество и в по-ограничен смисъл – за да означим „силата и властта, които Бог дава на ръкоположени носители на свещеничеството да действат във всички дела, нужни за спасението на Божиите чеда“1.

Даденото на човека свещеничество не е пълната сила на Бог. Следният списък обяснява този въпрос.

В този списък виждате някои примери за силата на Бог, която е безпределна и неограничена. В рамките ѝ виждате също примери за силата и властта на свещеничеството на Бог, което Той дава или поверява на достойни мъже, за да служат в Христовата Църква.

Примери за властта на свещеничеството във вашия живот

Всички благословии на свещеничеството са на разположение на всички възлюбени дъщери и синове на Небесния Отец. Във втория списък се изброяват онези благословии, които получавате посредством притежаващ свещенически ключове брат или от такъв, на когото е дадена властта на свещеничеството.

Това е редът, който Бог е постановил за организирането и управлението на Неговата Църква на земята. Сред другите примери за властта на свещеничеството на Бог са президентът на кворума на дяконите или учителите, който е носител на ключове да ръководи работата на поверения му кворум; даваните от един баща благословии у дома и храмовите обреди и завети.

Мъжете, жените и свещеничеството

Въпреки че ръкополагането в свещенически сан се прави само при мъже, президент Далин Х. Оукс, първи съветник в Първото президентство, обяснява един важен принцип: „Свещеничеството е божествена сила и власт, които са ни поверени, за да бъдат упражнявани за делото на Бог в полза на всички Негови чеда. Свещеничеството не е равнозначно на хората, ръкоположени в свещенически сан, нито на тези, които упражняват неговата власт. Мъжете носители на свещеничеството не са самото свещеничество. … Не трябва да наричаме ръкоположените мъже с думата свещеничеството2.

Въпреки че жените не са ръкополагани в свещеничеството, президент Ръсел М. Нелсън обяснява: „Когато сте отделени, за да служите в определено призование, под ръководството на притежаващ свещеническите ключове брат, … на вас ви се дава свещеническата власт да изпълнявате това призование“3. Някои примери за това включват президентствата на класовете на Младите жени, проповядващите Евангелието сестри мисионерки, ръководителките в районите и коловете, отделени да преподават и ръководят, и обредните работнички в храма.

Силата на свещеничеството благославя всички хора

Вие, млади мъже и млади жени, получавате благословиите си чрез заветите, които сключвате при кръщението си, и чрез заветите, които ще сключите в храма. Дори да нямате носител на свещеничеството в дома си, пак можете да бъдете благославяни чрез силата на свещеничеството на Бог, като спазвате заветите, които сте сключили с Него (вж. 1 Нефи 14:14).

Като живеем според сключените от нас завети, ние получаваме благословии, които ни укрепват и благославят. Насърчаваме ви да размишлявате върху благословиите на свещеничеството във вашия живот – благословиите, които получавате благодарение на безпределната сила на свещеничеството на Бог и тези, които получавате конкретно чрез властта на свещеничеството, която се дава в Божията Църква.

Бележки

  1. Дейл Г. Ренлънд и Рут Либърт Ренлънд, The Melchizedek Priesthood: Understanding the Doctrine, Living the Principles, 2018 г., с. 11.

  2. Далин Х. Оукс, „Свещеничеството на Мелхиседек и ключовете“, обща конференция, апр. 2020 г. (Лиахона, май 2020 г., с. 69).

  3. Президент Ръсел М. Нелсън, „Духовни богатства“, обща конференция, окт. 2019 г. (Лиахона, ноем. 2019 г., с. 78).