2021
Свещеничеството е Божията сила
назад напред

„Свещеничеството е Божията сила“, Лиахона, август 2021 г.

Месечно послание от Лиахона, август 2021 г.

Свещеничеството е Божията сила

Бог ни благославя чрез силата на свещеничеството. Свещеническите благословии са достъпни за всички.

Свещеничеството е силата на Бог. Той упражнява тази сила, за да благославя всичките Си чеда и да им помага да се върнат да живеят с Него. Бог е дал силата на свещеничеството на Своите чеда на земята. С тази сила свещеническите ръководители могат да ръководят Църквата, а носителите на свещеничеството могат да изпълняват свещени обреди, като например кръщението, което ни помага да се доближаваме до Бог. Всеки мъж и жена, който/която достойно приема свещенически обреди и спазва заветите (свещените обещания), има достъп до силата на Бог.

Силата на свещеничеството била дадена на Джозеф Смит

Когато Исус Христос бил на земята, Той ръководил Своята Църква чрез силата на свещеничеството. Той също дал тази сила на Своите апостоли. През вековете след смъртта на апостолите, много членове отпаднали от Църквата. Те неправомерно променили Евангелието и начина, по който Църквата функционирала. Свещеничеството на Бог вече не било на земята. През 1829 г. Исус изпратил Йоан Кръстител и апостолите Петър, Яков и Иоан, за да дадат на Джозеф Смит свещеничеството. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е единствената организация на земята с тази власт от Бог.

The Voice of Peter, James, and John (Гласът на Петър, Яков и Йоан), от Линда Кърли Кристенсен и Майкъл Т. Малм

Ключове на свещеничеството

Ключовете на свещеничеството са властта да се ръководи упражняването на свещеничеството, например при даване на разрешение за изпълняване на обреди. Исус Христос държи всички ключове на свещеничеството. Президентът на Църквата е единственият човек на земята, който може да използва свещеническите ключове, за да ръководи цялата Църква. Под негово ръководство други носители на свещеничеството могат да използват определени ключове, за да вършат Божието дело. Ръководители, като например епископи и президенти на кол, използват свещенически ключове, за да ръководят в своите райони и колове. Тъй като призованията за служба се получават от ръководители със свещенически ключове, мъжете и жените, които служат в призования, упражняват властта на свещеничеството, докато изпълняват своите задължения.

Свещеничеството на Мелхиседек и свещеничеството на Аарон

Свещеничеството е в две части: свещеничеството на Мелхиседек и свещеничеството на Аарон. Чрез свещеничеството на Мелхиседек, църковните ръководители ръководят всички духовни дела на Църквата, като например мисионерската и храмовата работа. Свещеничеството на Аарон функционира под ръководството на свещеничеството на Мелхиседек. То се използва за изпълняване на обреди като кръщение и причастие.

Благословии на свещеничеството

Чрез заветите и обредите, Бог прави свещеническите благословии достъпни за всички Свои чеда. Тези благословии включват кръщението, дара на Светия Дух, отслужването на причастието и храмовите обреди. Надаряваните в храма мъже и жени получават дар от Божията свещеническа сила чрез сключваните от тях завети. Можем също да получаваме свещенически благословии за изцеление, утеха и напътствие.

Какво се казва в Писанията относно свещеничеството?

Свещеничеството, което е съществувало в древни времена, е същото, което съществува и сега (вж. Моисей 6:7).

Ключовете на свещеничеството осигуряват ред в осъществяването на Господното дело (вж. Учение и завети 42:11).

Мъжете носители на свещеничеството могат да го упражняват „само чрез принципите на праведността“ (Учение и завети 121:36).

Някои от задълженията на носителите на свещеничеството са описани в Учение и завети 20:38–67.