Preesterluse vanne ja leping
  Footnotes

  Külastusõpetuse sõnum

  Preesterluse vanne ja leping

  Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas valmistab Abiühingu eesmärgi mõistmine Jumala tütreid igavese elu õnnistusteks?

  Kansas City Missouri Temple

  Mida paremini me õdedena mõistame, et preesterluse vanne ja leping kehtib meile isiklikult, seda innukamalt me võtame preesterluse õnnistused ja lubadused vastu.

  Vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ütles: „Kõik, kes on sõlminud Issandaga pühasid lepinguid ja kes nendest lepingutest kinni peavad, võivad saada isiklikke ilmutusi ja inglite teenimise õnnistusi, suhelda Jumalaga, võtta vastu evangeeliumi täiust ning saada koos Jeesuse Kristusega kaaspärijateks kõigele, mis on Isal.”1

  Preesterluse vande ja lepingu õnnistused ja lubadused kehtivad nii meestele kui ka naistele. Õde Sheri L. Dew, endine nõuandja Abiühingu üldjuhatuses, on öelnud: „Preesterluse täiuse, mille leiab Issanda koja kõrgeimates talitustes, võivad saada ainult mees ja naine üheskoos.”2

  Õde Linda K. Burton, Abiühingu üldjuhataja, esitas järgmise üleskutse: „Ma kutsun teid õppima pähe preesterluse vannet ja lepingut, mille võite leida kirjakohast Õpetus ja Lepingud 84:33–44. Kui te seda teete, luban ma teile, et Püha Vaim avardab teie mõistmist preesterlusest ja innustab ning tiivustab teid imelistel viisidel.”3

  Joseph Smithi andis juhiseid Abiühingule, valmistamaks naisi ette „saama osa preesterluse eesõigustest, õnnistustest ja annist”. Seda saab saavutada templitalituste kaudu.

  „Templitalitused [on] preesterluse talitused, kuid need ei [anna] kiriklikku ametit ei meestele ega naistele. [Need talitused täidavad] Issanda lubadust, et Tema rahvale – naistele ja meestele – „antakse ‥ vägi kõrgest” [ÕL 38:32].”4

  Täiendavad pühakirjakohad ja info

  Õpetus ja Lepingud 84:19-40; 121:45-46; reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Usk pere trööst

  Viited

  1. M. Russell Ballard. Men and Women and Priesthood Power. – Ensign, sept 2014, lk 36.

  2. Sheri L. Dew tsitaat teosest Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, 2011, lk 128.

  3. Linda K. Burton. Priesthood Power—Available to All. – Ensign, juuni 2014, lk 39–40.

  4. Gospel Topics (evangeeliumiteemad), „Joseph Smith’s Teachings about Priesthood, Temple, and Women,” topics.lds.org.