Rodina: Prehlásenie svetu

Posolstvo navštevujúcich učiteliek, január 2016

Rodina: Prehlásenie svetu

S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako bude porozumenie náuky o rodine požehnávať tých, na ktorých dozeráte skrze navštevujúce učenie? Viac informácií nájdete na reliefsociety.lds.org.

Viera, rodina, pomoc

Bonnie L. Oscarsonová, generálna prezidentka Mladých žien, ohľadom generálneho stretnutia Združenia pomoci v roku 1995, na ktorom prezident Gordon B. Hinckley (1910–2008) po prvýkrát prečítal dokument „Rodina: Prehlásenia svetu“, povedala: „Boli sme vďační za jasnosť, jednoduchosť a pravdivosť tohto objavného dokumentu a cenili sme si ho. … Prehlásenie o rodine sa stalo naším meradlom posudzovania filozofií sveta a svedčím o tom, že zásady, ktoré sú v ňom vysvetlené … sú rovnako pravdivé dnes ako boli vtedy, keď nám boli dané prorokom Božím pred takmer 20 rokmi.“1

„Z prehlásenia o rodine sa učíme, že ,v predpozemskej ríši duchovní synovia a dcéry poznali a uctievali Boha ako Svojho Večného Otca‘2,“ dodáva Carole M. Stephensová, prvá radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci. …

„… Každý z nás patríme do rodiny Božej a sme v nej potrební.“3

Žijeme v časoch, kedy musia rodičia chrániť svoje domovy a svoje rodiny. „Rodina: Prehlásenie svetu“ nás môže viesť.

Doplňujúce písma

Mosiáš 8:16–17; Náuka a zmluvy 1:38

Príbehy zo súčasnosti

„Lee Mei Chen Ho zo zboru Tao Yuan Third Ward v kole Tao Yuan Taiwan povedala, že prehlásenie ju naučilo, že rodinné vzťahy pomáhajú rozvíjať božské charakteristiky, ako sú viera, trpezlivosť a láska. ,Keď sa pokúšam zlepšiť v súlade s prehlásením, môžem prežívať skutočné šťastie,‘ povedala.“4

Barbara Thompsonová, ktorá bola prítomná na tom zhromaždení, kde bolo prehlásenie po prvýkrát prečítané a neskôr slúžila ako radkyňa v generálnom predsedníctve Združenia pomoci, povedala: „Na chvíľu som si myslela, že [prehlásenie o rodine] sa ma veľmi netýka, pretože nie som vydatá a nemám žiadne deti. Ale v okamihu som si pomyslela: ,Ale týka sa ma to. Ja som členka rodiny. Som dcéra, sestra, teta, sesternica, neter a vnučka. … Aj keby som bola jedinou žijúcou členkou mojej rodiny, som stále členkou Božej rodiny‘.“5

Zvážte toto

Akým spôsobom je dokument „Rodina: Prehlásenie svetu“ dokumentom pre našu dobu?