2015
Jēzus Kristus dievišķās īpašības: tikumība
jūnijs 2015


Apmeklējuma mācības vēstījums, 2015. gada jūnijs

Jēzus Kristus dievišķās īpašības: tikumība

Lūgšanu pilnas izstudējiet šo materiālu un centieties saprast, ar kurām vēstījuma daļām dalīties. Kā izpratne par Glābēja dievišķajām īpašībām vairo jūsu ticību Viņam un svētī tās māsas, par kurām gādājat, veicot apmeklējuma mācības pienākumu? Vairāk informācijas meklējiet reliefsociety.lds.org.

Ticība, ģimene, palīdzība

„Lai tikumība rotā tavas domas nepārtraukti; un tad tava paļāvība kļūs stipra Dieva klātbūtnē; un priesterības mācība pilēs tavā dvēselē kā rasa no debesīm” (M&D 121:45).

Kas ir tikumība? Prezidents Džeimss E. Fausts (1920–2007) teica: „Tikumība, tās dziļākā nozīmē, ietver visas taisnīgās īpašības, kas mums palīdz veidot mūsu raksturu.”1 Prezidents Gordons B. Hinklijs (1910–2008) piebilda: „Dieva mīlestība ir rakstura tikumības, labestības un spēka sakne.”2

Par sieviešu tikumību elders D. Tods Kristofersons, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, teica: „Piedzimstot sievietes ienes pasaulē noteiktu tikumu — dievišķu dāvanu, kas padara viņas par lietpratējām tādu īpašību ieaudzināšanā kā ticība, drosme, empātija un smalkjūtība savstarpējās attiecībās un dažādās kultūrās. …

Māsas, starp visām jūsu draudzīgajām attiecībām, tieši attiecības ar Dievu, jūsu Debesu Tēvu, kurš ir jūsu tikumiskā spēka avots, jums vienmēr ir jāliek pirmajā vietā jūsu dzīvē. Neaizmirstiet, ka Jēzus spēks nāca no Viņa absolūtās ziedošanās Tēva gribai. … Centieties būt šādas Tēva un Dēla mācekles, un jūsu ietekme nekad nezudīs.”3

Papildus Svētie Raksti

Psalmi 24:3–5; Filipiešiem 4:8; Pētera 2. vēst. 1:3–5; Almas 31:5; M&D 38:23–24

No Svētajiem Rakstiem

Mūsdienās tikumīgas sievietes, kuras ir ticības pilnas, sniedzas pretī Glābējam. Lūkas evaņģēlija 8. nodaļā mēs lasām par sievieti, kura 12 gadus bija sirgusi ar asiņošanu, kuru neviens nebija varējis dziedināt. Viņa, tiecoties pēc dziedināšanas, „[piegāja] no mugurpuses, aizskāra Viņa drēbju vīli, un tūdaļ asins tecēšana nostājās. … Bet Jēzus sacīja: „Mani kāds ir aizskāris, jo Es jūtu, ka spēks4 no Manis ir izgājis.” Šī tikumīgā sieva nometās Viņa priekšā ceļos un „izstāstīja visu ļaužu priekšā”, ka „tā bija Viņu aizskārusi” un ka „viņa tūdaļ bija kļuvusi vesela”. Bet Viņš tai sacīja: „Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru!”” (skat. Lūkas 8:43–48; skat. arī 6:17–19).

Caur Savu tikumību5 Kristus mūs var dziedināt, dot mums iespēju, mierinājumu un uzmundrinājumu, kad mēs ar drosmi un ticību sniedzamies Viņam pretī.

Atsauces

  1. Džeimss E. Fausts, „The Virtues of Righteous Daughters of God”, Liahona, 2003. g. maijs, 108. lpp.

  2. Prezidents Gordons B. Hinklijs, „Excerpts from Recent Addresses of President Gordon B. Hinckley”, Ensign, 1996. g. aprīlis, 73. lpp.

  3. D. Tods Kristofersons, „The Moral Force of Women”, Liahona, 2013. g. nov., 29., 31. lpp.

  4. Tikumība ir spēks (skat. Marka 5:30).

  5. Svēto Rakstu ceļvedī „priesterība” tiek definēta šādi: „Pilnvaras un spēks, ko Dievs dod cilvēkam, lai tas darbotos visās lietās cilvēka glābšanai” (M&D 50:26–27).

Apdomājiet!

Kā tikumība mums dod spēku un mūs stiprina?

Drukāt