2015
Ģimenes var būt mūžīgas
jūnijs 2015


Augstākā prezidija vēstījums, 2015. gada jūnijs

Ģimenes var būt mūžīgas

Attēls
Prezidents Henrijs B. Airings

Priesterības spēks, kas saista ģimenes uz mūžību, ir viena no lielākajām Dieva dāvanām. Katrs cilvēks, kurš izprot pestīšanas ieceri, ilgojas pēc šīs mūžīgās svētības. Tikai caur saistīšanās rituālu, kas tiek veikts iesvētītos Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas tempļos, Dievs dāvā apsolījumu, ka ģimenes var tikt saistītas kopā uz mūžību.

Priesterības atslēgas, kas dāvā šo iespēju, tika atjaunotas uz zemes, kad pravietis Elija tās nodeva Džozefam Smitam Kērtlandes templī. Šīs priesterības atslēgas ir tikušas nodotas nepārtrauktā pēctecības līnijā caur mūsdienu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas praviešiem līdz pat šodienai.

Glābējs Savas laicīgās kalpošanas laikā runāja par spēku saistīt ģimenes un Pēterim, Savam galvenajam apustulim, sacīja: „Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs” (Mateja 18:18).

Iespēja mūžīgi dzīvot kopā ar ģimenēm būs tikai celestiālajā valstībā. Tur mēs varēsim būt kopā ar savām ģimenēm Debesu Tēva un Glābēja klātbūtnē. Pravietis Džozefs Smits aprakstīja šo brīnišķīgo vēsti Mācībā un Derībās:

„Kad Glābējs parādīsies, mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. Mēs redzēsim, ka Viņš ir vīrs, līdzīgs mums.

Un tas pats draudzīgums, kas ir starp mums šeit, būs starp mums tur, tikai tas būs saistīts ar mūžīgo godību, kuru mēs tagad nebaudām” (M&D 130:1–2).

Šie Svētie Raksti liecina, ka mums ar pārliecību jācenšas veidot debesu standartiem atbilstošas attiecības mūsu ģimenēs. Mums jārūpējas par saviem ģimenes locekļiem — gan dzīvajiem, gan mirušajiem — un jādara viss, ko vien spējam, lai dāvātu viņiem priesterības priekšrakstus, kas mūs saistīs debesīs.

Daudzi no jums, gan jaunieši, gan sirmgalvji, jau to dara. Jūs meklējat savu senču vārdus, kuri vēl nav saņēmuši priekšrakstus, kas jūs var saistīt kopā.

Gandrīz visiem no jums ir dzīvi radinieki, kuri vēl nav tikuši saistīti ģimenēs ar priesterības spēku. Daudziem ir dzīvi radinieki, kuri ir saņēmuši priesterības priekšrakstus, bet netur ar Dievu noslēgtās derības. Dievs jūs svētīs ar ticību, lai jūs varētu palīdzēt visiem šiem radiniekiem viņu centienos turēt derības. Uz jums attiecas Tā Kunga solījums, ko Viņš dod Saviem mācekļiem, kuri pūlas vest cilvēkus pie Viņa:

„Un, kas pieņems jūs, tur Es būšu arī, jo Es iešu jūsu vaiga priekšā. Es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un Mans Gars būs jūsu sirdīs, un Mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu” (M&D 84:88).

Caur sava kabineta logu es katru dienu redzu līgavas un līgavaiņus fotografējamies pie krāšņām puķēm un čalojošām strūklakām. Līgavainis bieži vien nes savu līgavu rokās, veicot dažus neveiklus soļus, kamēr fotogrāfs uzņem kāzu fotogrāfijas. Katru reizi, kad es to redzu, es iedomājos par sev pazīstamiem pāriem, kuriem apprecoties, pēc kāda laika — dažkārt pat pēc ļoti neilga — ir nācies nest vienam otru dzīves grūtībās. Jūs varat pazaudēt darbu. Jūs varat saskarties ar bērna slimību vai saslimt paši. Un tad paradums — darīt citiem to, ko mēs vēlētos, lai citi dara mums, — kas būs izveidojies vieglākos laikos, mūs padarīs par varoņiem un varonēm grūtajos brīžos, kad liksies, ka šīs grūtības ir lielākas, nekā mēs spējam panest.

Mums jāpateicas savām ģimenēm par tādām attiecībām, kādas mēs varēsim turpināt Dieva klātbūtnē. Mums jācenšas neaizvainot otru un neapvainoties pašiem. Mēs varam apņemties piedot ātri un pavisam. Mēs varam censties padarīt citus laimīgus tā vietā, lai darītu laimīgu sevi pašu. Mēs varam runāt laipni. Cenšoties darīt šīs lietas, mēs ieaicināsim Svēto Garu mūsu ģimenēs un mūsu dzīvēs.

Es jums galvoju, ka ar Tā Kunga palīdzību un nožēlas pilnām sirdīm mēs šajā dzīvē varam saņemt ieskatu tāda veida dzīvē, kādu mēs vēlamies mūžībā. Debesu Tēvs mūs mīl. Viņš vēlas, lai mēs pie Viņa atgrieztos. Glābējs, caur Savu Izpirkšanas spēku, mums dod iespēju mainīt mūsu sirdis, lai mēs varētu ieiet svētajos tempļos, slēgt un turēt derības, un pēc laika dzīvot mūžīgi kopā ar savām ģimenēm celestiālajā godībā — savās mājās.

Kā mācīt no šī vēstījuma?

Daloties mācībā par mūžīgajām ģimenēm, apdomājiet eldera Ričarda G. Skota, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, sacīto: „Vienmēr centieties stiprināt ģimenes. Māciet, paturot prātā mūžīgo perspektīvu par to, cik svarīgi ir ģimenēm tikt saistītām templī. … Kad jūs iegūsiet vīziju par tempļa saistīšanas priekšrakstiem, jūs palīdzēsiet celt Dieva valstību uz Zemes.” („Es jums priekšzīmi esmu devis” (vispārējās konferences runa), Liahona, 2014. g. maijs, 34. lpp.) Kā jūs varat palīdzēt tiem, kurus mācāt, labāk saprast to, cik nozīmīga ir saistīšanās templī? Aiciniet ģimenes, kuras vēl nav tikušas saistītas templī, apspriest, kādus soļus tās varētu spert, lai saņemtu šo priekšrakstu. Aiciniet ģimenes, kuras jau ir saistītas templī, apspriest, kā tām saglabāt vīziju par savu mūžīgo ģimeni un strādāt pie tā, lai uzlabotu savstarpējās attiecības.

Drukāt