2015
100 år med familiens hjemmeaften
April 2015


100 år med familiens hjemmeaften

Denne måneden er det 100 år siden Det første presidentskap oppfordret medlemmene til å ha familiens hjemmeaften. Følgende utdrag er hentet fra Det første presidentskaps brev om familiens hjemmeaften. Det ble publisert i april 1915 og trykt i Improvement Era i juni 1915 (side 733-34). Bruk av store bokstaver og tegnsetting er modernisert.

Bilde
A portrait of eight of the sons of Joseph F. Smith. All are identified

Foto gjengitt med tillatelse fra Kirkens historiske bibliotek

Kjære brødre og søstre

Vi gir de siste-dagers-hellige det råd at de i større grad etterlever Herrens råd i det 68. kapittel i Lære og pakter:

“Og videre, i den grad foreldre i Sion… har barn, og de ikke lærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus den levende Guds Sønn og om dåp og Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse når de er åtte år gamle, skal synden være på foreldrenes hoder…

Og de skal også lære sine barn å be og vandre rettskaffent for Herren” [se L&p 68:25–28].

Sions barn skulle også mer fullstendig etterleve budet som Herren ga det fordums Israel og gjentok for de siste-dagers-hellige:

“Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg” [2 Mosebok 20:12].

Disse åpenbaringene gjelder med større tyngde for de siste-dagers-hellige, og det kreves av fedre og mødre i denne kirken at disse budene læres og etterleves i deres hjem.

Vi tilråder og ber inntrengende om at man innfører en “hjemmeaften” over hele Kirken, da fedre og mødre kan samle sine jenter og gutter omkring seg i hjemmet og lære dem Herrens ord. På denne måten kan de bedre bli klar over familiens behov og krav og samtidig gjøre seg selv og sine barn grundigere kjent med prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Denne hjemmeaftenen skulle vies til å be, synge salmer og sanger, lese fra Skriftene, spille instrumentalmusikk og drøfte familiesaker og gi konkrete instruksjoner med hensyn til evangeliet og livets etiske problemer, så vel som barns plikter og forpliktelser overfor foreldre, hjemmet, Kirken, samfunnet og landet. For de mindre barna kan man ha passende deklamasjon, sanger, historier og leker. Man kan servere lette forfriskninger som for det meste kan lages til hjemme.

Formalitet og stramhet skulle bevisst unngås, og hele familien skulle være med på aktivitetene.

Disse samlingene vil gi anledning til gjensidig fortrolighet mellom foreldre og barn, mellom brødre og søstre, så vel som anledning for foreldre til å advare sine jenter og gutter og gi dem råd. De vil gi jentene og guttene anledning til å hedre far og mor, og til å vise at de verdsetter hjemmets velsignelser så Herrens løfte til dem i bokstavelig forstand kan gå i oppfyllelse og deres liv kan bli lengre og lykkeligere… 

Vi vil… oppmuntre de unge til å holde seg hjemme den kvelden, og sette alt inn på å gjøre den lærerik, givende og interessant.

Hvis de hellige følger dette rådet, lover vi at det vil føre til store velsignelser. Kjærligheten i hjemmet og lydigheten mot foreldrene vil tilta. Det vil utvikle tro i hjertet til Israels ungdom, og de vil få kraft til å bekjempe den onde innflytelsen og fristelsene som omgir dem.

Deres brødre

Joseph F. Smith

Anthon H. Lund

Charles W. Penrose

Det første presidentskap