Разпознавайте благословиите, помнете и отдавайте благодарност
назад напред


Послание на Първото Президентство, август 2013 г.

Разпознавайте благословиите, помнете и отдавайте благодарност

Изображение
Президент Хенри Б. Айринг

Бог иска да Му отдаваме благодарност за всички благословии, които получаваме от Него. Лесно е да станем механични в благодарствените си молитви, като често повтаряме едни и същи думи без намерението да отдадем благодарност като сърдечен дар към Бог. Ние трябва да „отда(ваме) благодарности … в Духа” (У. и З. 46:32), за да можем да изпитваме истинска благодарност за това, което Бог ни е дал.

Как можем да си спомним дори и малка част от всичко, което Бог е направил за нас? Апостол Иоан записва това, на което ни учи Спасителят относно дара да помним, който получаваме чрез дара на Светия Дух: “А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал” (Иоана 14:26).

Светият Дух ни връща спомените за това, на което ни е учил Бог. И един от начините, чрез които Бог ни учи, е чрез Своите благословии; и така, ако избираме да упражняваме вярата си, Светият Дух ще ни напомня за Божията доброта.

Може да се убедите в това днес, като се помолите. Можете да следвате следната заповед: „Благодари на Господа, твоя Бог, за всички неща” (У. и З. 59:7).

Президент Езра Тафт Бенсън (1899–1994) споменава, че молитвата ни дава възможността да правим това. Той казва: „Пророкът Джозеф веднъж казва, че един от най-големите грехове, за които са виновни светиите от последните дни, е грехът на неблагодарността. Предполагам, че повечето от нас не считат това за голям грях. Ние сме много склонни, в молитвите си и молбите си към Господ, да молим за допълнителни благословии. Но понякога чувствам, че трябва да посвещаваме по-голяма част от нашите молитви в израз на благодарност и признателност за благословиите, които вече сме получили. Благословиите, на които се радваме толкова много”1.

Можете да изпитате това днес чрез дара на Светия Дух. Можете да започнете личната си молитва с благодарност. Можете да започнете да броите благословиите си и тогава да се спрете за момент. Ако упражнявате вяра, чрез дара на Светия Дух, ще откриете как спомени за други благословии нахлуват в ума ви. Ако започнете да изразявате благодарност за всяка една от тях, молитвата ви може да отнеме малко повече време от обикновено. Ще се възвърнат спомените, както и благодарността.

Можете да изпитате същото нещо, като си водите дневник. Светият Дух е помагал на хората с това от сътворението на света. Спомняте си, че в книгата Моисей се казва: „И се водеше една възпоменателна книга, в която се записваше на езика на Адам, защото на всички, които призоваваха Бога, беше дадено да пишат чрез духа на вдъхновението” (Моисей 6:5).

Президент Спенсър У. Кимбъл (1895–1985) описва този процес на вдъхновено записване: „Хората, които водят книга на възпоменание, са по-склонни да си спомнят Господа в ежедневния си живот. Дневниците са начин да броим благословиите си и да опишем на тези благословии за нашето потомство”2.

Като започвате да пишете, може да си зададете следния въпрос: „Как Бог е благословил днес мен и хората, които обичам? Ако правите това достатъчно често и с вяра, ще си дадете сметка, че си спомняте благословии. И понякога ще ви идват на ум дарове, които сте пропуснали да забележите през деня, но за които ще знаете, че са ви били дадени чрез Божията ръка във вашия живот.

Моля се да можем да полагаме продължителни усилия във вярата, за да разпознаваме, помним и отдаваме благодарности за това, което нашият Небесен Отец и нашият Спасител са направили и продължават да правят, за да ни упътват към Себе Си — към дома.

Бележки

  1. Езра Тафт Бенсън, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties 1974 г., стр. 199.

  2. Спенсър У. Кимбъл, “Listen to the Prophets,” Ensign, май 1978 г., стр. 77.

Преподаване от това послание

В своето послание, президент Айринг ни кани да си спомняме добротата на Небесния Отец чрез нашите молитви. Обсъдете с тези, на които преподавате, как молитвата с благодарност ни помага да разпознаваме Божията ръка в нашия живот. Бихте могли да коленичите в молитва с хората, на които преподавате, и да предложите на казващия молитвата да изрази единствено благодарност.

Също бихте могли да изучите колко важно е да бъдем благодарни като прочетете следните стихове в допълнение на стиховете споменати от президент Айринг: Псалми 100; Мосия 2:19–22; Алма 26:8; 34:38; Учение и Завети 59:21; 78:19; 136:28.