благосъстояние
назад


Послание за обучение при посещение, август 2013 г.

Благосъстояние

Изучете този материал с молитва и, ако е уместно, го обсъдете с посещаваните от вас сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и за да превърнете Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот. За повече информация, отидете на reliefsociety.lds.org.

Вяра, семейство, взаимопомощ

Целта на църковната програма по благосъстоянието е да помага на членовете да разчитат на своите собствени сили, да помагат на бедните и нуждаещите се и да служат на другите. Разчитането на собствени сили е основно в дейността на Обществото за взаимопомощ. Президент Хенри Б. Айринг, първи съветник в Първото Президентство, учи:

„От началото на времето (Господ) е осигурил начини, по които Неговите ученици да помагат. Той е канил Негови деца да посвещават време, средства и самите себе си, за да се присъединят към Него в служба на другите. …

Той ни е поканил и заповядал да участваме в Неговото дело на подпомагане на нуждаещите се. Ние сключваме завет да правим това във водите на кръщението и в светите Божии храмове. Ние подновяваме завета си всяка неделя, като вземаме от причастието”1.

Под ръководството на епископа или президента на клон, местните ръководители съдействат с духовното и материално благосъстояние. Възможностите за служба често започват с посещаващите учителки, които търсят вдъхновение да знаят как да посрещнат нуждите на всяка сестра, която посещават.

От Писанията

Лука 10:25–37; Яков 1:27; Мосия 4:26; 18:8–11; Учение и Завети 104:18

От нашата история

На 9 юни 1842 г., пророкът Джозеф Смит насърчава сестрите от Обществото за взаимопомощ да „облекчават страданията на бедните” и да „спасяват души”2. Тези цели все още имат съществена роля в Обществото за взаимопомощ и са изразени в нашето мото: ”Милосърдието никога не отпада” (1 Коринтяните 13:8).

Нашата пета обща президентка на Обществото за взаимопомощ, Емълайн Б. Уелс, и нейните съветнички слагат началото на това мото през 1913 г., като то има за цел да ни напомня за нашите основополагащи принципи: „Ние заявяваме за наша цел … да се придържаме здраво към ученията на пророка Джозеф Смит, тъй като той разкри плана, чрез който на жените им е дадена сила чрез призоваване от свещеничеството да бъдат обединени в подходящата организация с цел служене на болните, подпомагане на нуждаещите се, облекчение страданията на възрастните, предупреждаване на невнимателните и угрижване на сираците”3.

Днес Обществото за взаимопомощ помага в световен мащаб, като сестрите показват милосърдие, чистата любов Христова, към своите ближни (вж. Мороний 7:46–47).

Бележки

  1. Хенри Б. Айринг, “Възможности за вършене на добро,” Лиахона май 2011 г., стр. 22.

  2. Джозеф Смит, в Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society 2011 г., стр. 63.

  3. Daughters in My Kingdom, стр. 63.

Какво мога да направя?

  1. Как се подготвям да се грижа духовно и материално за себе си и за своето семейство?

  2. Как мога да следвам примера на Спасителя, като откликвам на нуждите на сестрите, за които се грижа?