Направете опис
назад напред


Младежи

Направете опис

Президент Айринг цитира президент Спенсър У. Кимбъл (1895–1985) като казва, че „дневниците са начин да броим благословиите си и да опишем тези благословии за нашето потомство”. На общата конференция през октомври 2012 г., президент Томас С. Монсън споделя своето свидетелство относно воденето на дневник. Той споделя някои преживявания от живота си, като добавя: „Моят дневник, воден през всичките тези години, ми помогна при някои подробности, които по друг начин не бих могъл да си спомня”. Той съветва: „Правете опис на живота си и по-конкретно търсете благословиите, големи и малки, които сте получили” (“Помислете върху благословиите”, Лиахона ноември 2012 г., стр. 86). Стремете се да следвате съвета на тези пророци и си поставете за цел воденето на дневник.