Այցելությամբ ուսուցում, փրկարար աշխատանք
նախորդ

Այցելող Ուսուցիչների Ուղերձ, դեկտեմբեր 2012

Այցելությամբ ուսուցում, փրկարար աշխատանք

Ուսումնասիրեք այս նյութն աղոթքով և, ինչպես հարմար է, քննարկեք այն քույրերի հետ, ում դուք այցելում եք: Օգտագործեք հարցերը, որոնք կօգնեն ձեզ ամրացնել ձեր քույրերին և Սփոփող Միությունը դարձնել ձեր սեփական կյանքի ակտիվ մասը:

Սփոփող Միության հաստատումը

Հավատք, Ընտանիք, Սփոփանք

Այցելությամբ ուսուցումը կանանց տալիս է միմյանց հանդեպ ուշադիր լինելու, իրար ամրացնելու և ուսուցանելու հնարավորություն, դա իրոք փրկարար աշխատանք է: Այցելությամբ ուսուցանելու միջոցով քույրերը ծառայում են Փրկչի փոխարեն և օգնում են նախապատրաստել քույրերին հավերժական կյանքի համար:

«Մենք պետք է «զգուշացնենք, մեկնաբանենք, հորդորենք և ուսուցանենք և [ուրիշներին] հրավիրենք գալ Քրիստոսի մոտ» (ՎևՈՒ 20.59), ինչպես ասել է Տերը իր հայտնության մեջ», - ասել է Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալը (1895–1985): Հետո նա ասել է. «Ձեր վկայությունը հոյակապ միջոց է»:1

Երբ մենք, որպես այցելող ուսուցիչներ, մեծացնում ենք մեր գիտելիքները ավետարանի ճշմարտությունների վերաբերյալ, մեր վկայությունները ամրացնում և աջակցում են այն քույրերին, ովքեր պատրաստվում են մկրտվել և հաստատվել: Մենք օգնում ենք նոր անդամներին խարիսխ գցել ավետարանի մեջ: Մեր այցելություններն ու սերը օգնում են «ետ վերադարձնել նրանց, ովքեր շեղվել են [և] ջերմացնել նրանց սրտերը, ովքեր սառել են ավետարանի հանդեպ»:2 Եվ մենք քաջալերում ենք քույրերին գալ դեպի Քրիստոսը տաճար հաճախելու միջոցով:

«Դուք փրկելու եք հոգիներ, - ասել է Նախագահ Քիմբալը այցելող ուսուցիչներին, - և ով կարող է ասել բացի այդ բազում լավ ակտիվ մարդկանցից, ովքեր այսօր ակտիվ են Եկեղեցում, քանի որ դուք եղել եք նրանց տներում և տվել եք նրանց ապագայի հանդեպ նոր ակնկալիքներ, նոր հեռանկար: Դուք բացել եք վարագույրը: Դուք ընդարձակել եք նրանց մտահորիզոնը: …

Տեսնում եք, դուք ոչ միայն փրկում եք այս քույրերին, այլ հավանաբար նաև նրանց ամուսիններին և նրանց ընտանիքներին»:3

Սուրբ գրություններից

Վարդապետություն և Ուխտեր 20.59, 84.106, 138.56

Մեր պատմությունից

Երբ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը կազմակերպեց Սփոփող Միությունը, նա ասաց, որ կանայք ոչ միայն պետք է հոգ տանեն աղքատների համար, այլ նաև փրկեն հոգիներ: Նա նաև ուսուցանեց, որ Եկեղեցու կանայք կարևոր դեր են խաղում Երկնային Հոր փրկության ծրագրում:4 Առաջնորդվելով Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի կողմից ուսուցանված սկզբունքներով, մենք՝ որպես Սփոփող Միության քույրեր, կարող ենք աշխատել միասին, որ նախապատրաստենք կանանց և նրանց ընտանիքներին Աստծո ամենամեծ օրհնությունների համար:

«Եկեք կարեկցանք ունենանք իրար հանդեպ, - ասել է Նախագահ Բրիգամ Յանգը (1801–77), և թող [նրանք, ովքեր] ուժեղ են, քնքշորեն օգնեն թույլերին, որ ուժեղանան, և թող նրանք, ովքեր կարողանում են տեսնել, առաջնորդեն կույրերին այնքան ժամանակ, մինչև նրանք կարողանան ինքնուրույն տեսնել»:5

Հղումներ

  1. Spencer W. Kimball, in Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 116.

  2. Eliza R. Snow, in Daughters in My Kingdom, 83.

  3. Spencer W. Kimball, in Daughters in My Kingdom, 117.

  4. See Joseph Smith, in Daughters in My Kingdom, 171–72.

  5. Brigham Young, in Daughters in My Kingdom, 107.

Ի՞նչ կարող եմ ես անել:

  1. Ինչպե՞ս է Սփոփող Միությունը նախապատրաստում ինձ հավերժական կյանքի օրհնությունների համար:

  2. Ի՞նչ կարող եմ ես անել, որպեսզի մեծացնեմ նրանց հավատքը, ում համար ես հոգ եմ տանում: