Споделяне на Eвангелието от сърце на сърце
назад напред


Послание на Първото Президентство, септември 2012 г.

Споделяне на Евангелието от сърце на сърце

Изображение
Президент Хенри Б. Айринг

Бог ще сложи подготвени хора по пътя на Своите подготвени служители, които желаят да споделят Евангелието. Това се е случвало в собствения ви живот. Колко често – зависи от подготовката на ума и на сърцето ви.

Имам един приятел, който всеки ден се моли да срещне човек, който е подготвен да получи Евангелието. Той носи със себе си екземпляр от Книгата на Мормон. Вечерта преди едно кратко пътуване той решил да не вземе Книгата на Мормон, а вместо нея информационна картичка за Църквата. Но когато бил готов да тръгне, до него достигнало едно духовно внушение: “Вземи Книгата на Мормон със себе си”. Той сложил в чантата си един екземпляр.

Когато по време на пътуването до него седнала една жена, той се зачудил, “Това ли е човекът?” Тя седяла до него и на връщане. Той си помислил, “Как да повдигна въпроса за Евангелието?”

Вместо това тя му казала, “Вие плащате десятък на своята църква, нали?” Той казал, че да. Тя рекла, че от нея се очаква да плаща десятък на нейната църква, но не го прави. После го попитала, “Можете ли да ми разкажете за Книгата на Мормон?”

Той обяснил, че книгата е Свято писание, още едно свидетелство за Исус Христос, преведена от Пророка Джозеф Смит. Тя изглеждала заинтересувана, тъй че той бръкнал в чантата си и казал, “Имах подтик да взема тази книга с мен. Мисля, че тя е за вас”.

Тя започнала да я чете. На раздяла тя казала, “Вие и аз ще говорим още за това”.

Това, което моят приятел не знаел – но Бог знаел – било, че тя търсела своята църква. Бог знаел, че тя наблюдавала моя приятел и се питала защо неговата църква го прави толкова щастлив. Бог знаел, че тя щяла да попита да Книгата на Мормон и щяла да поиска да бъде учена от мисионерите. Тя била подготвена. Моят приятел – също. Вие и аз също можем да бъдем подготвени.

Подготовката, от която се нуждаем, е в нашия ум и нашето сърце. Жената чула и запомнила думите относно Книгата на Мормон, Господната възстановена Църква и ангажимента да плащаме десятък на Бог. И усетила в сърцето си началото на свидетелство за истината.

Господ казва, че ще открие истината в ума и сърцето ни чрез Светия Дух (вж. У. и з. 8:2). Повечето хора, които ще срещнете, имат началото н тази подготовка. Те са чули или прочели за Бог и Неговото слово. Ако сърцата им са достатъчно смекчени, са почувствали, колкото и слабо да е, едно потвърждение на истината.

Жената била подготвена. Моят приятел също, светията от последните дни, който изучавал Книгата на Мормон. Той почувствал свидетелство, че тя е истинна, и разпознал напътствието на Духа да вземе екземпляр от Книгата на Мормон със себе си. Той бил подготвен в ума и сърцето си.

Бог подготвя хората да получат вашето свидетелство за възстановената истина. Той изисква вашата вяра и после вашето действие, за да споделяте без страх това, което е станало така скъпо за вас и обичните ви хора.

Подгответе се за споделяне, като всеки ден изпълвате ума си с евангелските истини. Като спазвате заповедите и почитате своите завети, ще почувствате свидетелството на Духа и още повече от любовта на Спасителя към вас и хората, които срещате.

Ако вършите своята част, все по-често ще имате сладкото преживяване да срещате хора, които са готови да чуят вашето свидетелство за истината – предлагано от сърце на сърце, вашето към тяхното.

Преподаване от това послание

Обмислете да прочетете посланието със семейството и да обсъдите предпоследния абзац, където президент Айринг обсъжда начини човек да укрепи свидетелството си. Обсъдете със семейството колко е важно даването на свидетелство, когато споделяте Евангелието. Децата в семейството може да намерят за полезно разиграването на сценки как дават свидетелство на приятели.