Գործել անհրաժեշտ պահին

Այցելող ուսուցիչների ուղերձ, օգոստոս 2012

Գործել անհրաժեշտ պահին

Ուսումնասիրեք այս նյութն աղոթքով և, ինչպես հարմար է, քննարկեք այն քույրերի հետ, ում դուք այցելում եք: Օգտագործեք հարցերը, որոնք կօգնեն ձեզ ամրացնել ձեր քույրերին և Սփոփող Միությունը դարձնել ձեր սեփական կյանքի ակտիվ մասը:

Սփոփող Միության հաստատումը

Հավատք, Ընտանիք, Սփոփանք

Որպես այցելող ուսուցիչներ մեր նպատակներից մեկն է օգնել ամրացնել ընտանիքներն ու տները: Քույրերը, ում մենք այցելում ենք, պետք է կարողանան ասել. «Եթե ես խնդիրներ ունեմ, ես գիտեմ, որ իմ այցելող քույրերը կօգնեն առանց հրավերի սպասելու»: Որպեսզի ծառայենք, մենք պարտականություն ունենք զգայուն լինել այն քույրերի կարիքների հանդեպ, ում մենք այցելում ենք: Եթե մենք ոգեշնչում փնտրենք, մենք կիմանանք, թե ինչպես արձագանքենք յուրաքանչյուր քրոջ հոգևոր և նյութական կարիքներին, ում մեզ հանձնարարված է այցելել: Այնուհետև, օգտագործելով մեր ժամանակը, հմտությունները, տաղանդները, հավատքի աղոթքները և հոգևոր ու էմոցիոնալ աջակցությունը, մենք կարող ենք օգնել` մատուցելով կարեկցող ծառայություն հիվանդության, մահվան և այլ հատուկ պայմանների ժամանակ:1

Այցելող ուսուցիչներից ստացված տեղեկությունների օգնությամբ Սփոփող Միության նախագահությունը տեղեկանում է նրանց մասին, ովքեր հատուկ կարիքներ ունեն ֆիզիկական կամ էմոցիոնալ հիվանդությունների, ծայրահեղ դեպքերի, ծնունդների, մահվան, հաշմանդամության, միայնակության կամ այլ խնդիրների պատճառով: Այնուհետև Սփոփող Միության նախագահը զեկուցում է իր ստացած տեղեկությունները եպիսկոպոսին: Նրա ղեկավարությամբ նա կազմակերպում է աջակցությունը:2

Որպես այցելող ուսուցիչներ մենք կարող ենք ունենալ «մեծ պատճառ … ցնծալու», որի պատճառն է այն «օրհնությունը, որը պարգևեց մեզ, որ մենք Աստծո ձեռքում գործիքներ դարձվեցինք` իրականացնելու այս մեծ աշխատանքը» (Ալմա 26.1, 3):

Սուրբ գրություններից

Մատթեոս ԻԲ.37–40, Ղուկաս Ժ.29–37, Ալմա 26.1–4, Վարդապետություն և Ուխտեր 82.18–19

Մեր պատմությունից

Եկեղեցու վաղ շրջանում անդամները քիչ էին և համակենտրոնացված: Անդամները կարող էին արագ արձագանքել, երբ ինչ-որ մեկը կարիքի մեջ էր: Այսօր մեր անդամների թիվն անցնում է 14 միլիոնից և մենք ցրված ենք աշխարհով մեկ: Այցելությամբ ուսուցանելը Տիրոջ ծրագրի մի մասն է, որի միջոցով օգնություն է տրվում Նրա բոլոր զավակներին:

«Միակ համակարգը, որը կարող էր սատարել և մխիթարել աշխարհով մեկ տարածված ամբողջ եկեղեցուն բազմազան ձևերով, կլիներ անհատ ծառաների միջոցով, որոնք մոտ կլինեին կարիքի մեջ գտնվող մարդկանց», - ասել է Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը` Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդականը:

«… Յուրաքանչյուր եպիսկոպոս և յուրաքանչյուր ճյուղի նախագահ ունի Սփոփող Միության նախագահ, ում կարող է վստահել», - շարունակել է նա: «Նա ունի այցելող ուսուցիչներ, ովքեր գիտեն յուրաքանչյուր քրոջ դժվարություններն ու կարիքները: Նա կարող է նրանց միջոցով մանրամասներ իմանալ անհատների և ընտանիքների վերաբերյալ: Նա կարող է օգնության հասնել և օգնել եպիսկոպոսին անհատների և ընտանիքների համար հոգ տանելու իր կոչման մեջ»:3

Հղումներ

  1. Տես Handbook 2: Administering the Church (2010), 9.5.1; 9.6.2:

  2. Տես Ձեռնարկ 2, 9.6.2:

  3. Henry B. Eyring, in Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 110.

Ի՞նչ կարող եմ ես անել:

  1. Ես օգտագործու՞մ եմ իմ պարգևներն ու տաղանդները ուրիշներին օրհնելու համար:

  2. Քույրերը, որոնց համար ես պատասխանատու եմ, գիտե՞ն, որ ես կամենում եմ օգնել նրանց, երբ նրանք կարիքի մեջ են: