2011.
Lehijev san: Držati se za šipku

»Lehi’s Dream: Holding Fast to the Rod«, Lijahona, listopad 2011., 32–37

Lehijev san

Držati se za šipku

starješina David A. Bednar

Sveobuhvatna tema Mormonove knjige – pozvati sve da dođu Kristu – vrhunac je Lehijevog viđenja.

Volim Mormonovu knjigu. Neka od mojih najranijih evanđeoskih sjećanja odnose se na moju majku kako mi čita iz slikovnice Book of Mormon Stories for Young Latter-day Saints, autorice Emme Marr Petersen. Kroz ta iskustva iz djetinjstva i tijekom života dosljednog osobnog proučavanja i molitve, Duh Sveti opetovano je svjedočio mojoj duši da je Mormonova knjiga riječ Božja.

Svjedočim da je Mormonova knjiga još jedan zavjet Isusa Krista. Znam da je prorok Joseph Smith preveo Mormonovu knjigu s Božjom moću i po njoj. I svjedočim da je Mormonova knjiga »najtočnija od svih knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše religije, i da će čovjek doći bliže Bogu pridržavajući se njezinih pouka, nego bilo koje druge knjige«.1

Ključni simboli u Lehijevom snu

Važnost čitanja, proučavanja, istraživanja i prebiranja o Svetim pismima općenito, a naročito o Mormonovoj knjizi, naglašeno je u nekoliko elemenata Lehijevog viđenja stabla života (vidi 1 Nefi 8).

Središnje obilježje Lehijeva sna stablo je života – prikaz »ljubav[i] Božj[e]« (vidi 1 Nefi 11:21–22). »Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni« (Ivan 3:16). Stoga, rođenje, život i pomirbena žrtva Gospodina Isusa Krista najveće su manifestacije Božje ljubavi za njegovu djecu. Kako je Nefi svjedočio, ova je ljubav »najpoželjnija od svega« i, kako je anđeo u njegovom viđenju izjavio, »najveća radost duši« (1 Nefi 11:22–23; vidi i 1 Nefi 8:12, 15). Poglavlje 11 knjige 1 Nefi predstavlja detaljan opis stabla života kao simbol Spasiteljevog života, službeništva i žrtve – »silazak Božji« (1 Nefi 11:16).

Plod na drvetu simbol je blagoslova Pomirenja. Blagovanje ploda stabla predstavlja primanje uredbi i saveza po kojima Pomirenje može postati potpuno djelotvorno u našim životima. Plod je opisan kao »poželjan da nekoga usreći« (1 Nefi 8:10) te stvara veliku radost i želju da se ta radost dijeli s drugima.

Značajno je to da je sveobuhvatna tema Mormonove knjige – pozvati sve da dođu Kristu – vrhunac Lehijevog viđenja. Od posebnog je interesa željezna šipka koja je vodila do stabla (vidi 1 Nefi 8:19). Željezna šipka je Božja riječ.

Prianjanje nasuprot stalnom držanju za šipku

Otac Lehi vidio je četiri skupine ljudi u svom snu. Tri skupine išle su naprijed po tijesnoj i uzanoj stazi kako bi došli do stabla i njegova ploda. Četvrta skupina nije tražila stablo, umjesto toga želeći veliku i prostranu zgradu kao svoje krajnje odredište (vidi 1 Nefi 8:31–33).

U 1 Nefiju 8:21–23 učimo o prvoj skupini ljudi koji su se probijali naprijed i krenuli stazom koja vodi stablu života. Međutim, kako su ljudi naišli na tamne magluštine koje predstavljaju »napasti… đavlove« (1 Nefi 12:17), izgubili su se, odlutali i nestali.

Primijetite da se u ovim stihovima ne spominje željezna šipka. Oni koji ignoriraju ili olako shvaćaju Božju riječ nemaju pristup tom Božanskom kompasu koji pokazuje put prema Spasitelju. Uzmite u obzir da je ova skupina došla do staze i probijala se naprijed, pokazujući mjeru vjere u Krista i duhovno uvjerenje, no skrenuli su zbog iskušenja đavlovih i izgubili su se.

U 1 Nefiju 8:24–28 čitamo o drugoj skupini ljudi koji su došli do tijesne i uzane staze koja vodi stablu života. Ova skupina »probija[la] se naprijed kroz tamnu magluštinu, prianjajući uz željeznu šipku, sve dok ne istupiše naprijed i ne blagovahu od ploda sa stabla« (stih 24). Međutim, kako su se elegantno odjeveni stanari velike i prostrane zgrade izrugivali ovoj drugoj skupini ljudi, oni »bijahu posramljeni« te »otpadoše na zabranjene staze i izgubiše se« (stih 28). Molim vas primijetite da je ova skupina opisana kao ona koja »prianja[] uz željeznu šipku« (1 Nefi 8:24; naglasak nadodan).

Značajno je i to da se druga skupina probijala naprijed s vjerom i predanošću. Također im je dodan blagoslov željezne šipke i oni su prianjali uz nju! Međutim, kako su se suočili s progonom i teškoćama, zapali su u zabranjene staze i bili izgubljeni. Čak i s vjerom, posvećenosti i Božjom riječi, ova je skupina naposljetku bila izgubljena – možda zato što su samo povremeno čitali ili proučavali ili istraživali Sveta pisma. Prianjanje uz šipku meni znače samo povremene »erupcije« proučavanja ili neredovite uplive za razliku od dosljednog, stalnog uranjanja u riječ Božju.

U stihu 30 čitamo o trećoj skupini ljudi koji su se probijali naprijed »neprestance se držeći čvrsto željezne šipke, sve dok ne istupiše naprijed i ne popadaše te blagovahu od ploda sa stabla«. Ključni je izraz u ovom stihu neprestance čvrsto se držeći željezne šipke.

Treća se skupina također probijala naprijed s vjerom i uvjerenjem, međutim, nema naznaka da su odlutali, otpali na zabranjene staze ili bili izgubljeni. Možda je ova treća skupna ljudi neprestance čitala i proučavala i istraživala Sveta pisma. Možda su marljivost i predanost naizgled »malim i jednostavnim [stvarima]« (Alma 37:6) spasile treću skupinu od iščezavanja. Možda su »spoznaj[a] o Gospodu« i »spoznaj[a] istine« (Alma 23:5, 6) stečene kroz vjerno proučavanje Svetih pisama urodile duhovnim darom poniznosti – takve da ova skupina ljudi »popadaše te blagovahu od ploda sa stabla« (1 Nefi 8:30; naglasak nadodan). Možda su duhovna njega i snaga, omogućene »gosteći se [stalno] riječju Kristovom« (2 Nefi 31:20), omogućile ovoj skupini da ne poklanjaju pažnju upiranju prstiju i izrugivanju ljudi u velikoj i prostranoj zgradi (vidi 1 Nefi 8:33). To je skupina kojoj bismo vi i ja trebali težiti da joj se pridružimo.

A oni mi rekoše: »Što znači željezna šipka koju otac naš vidje, što vođaše do stabla?

A [Nefi im reče] da to bijaše riječ Božja; i koji god budu poslušali riječ Božju, i čvrsto se nje budu držali, neće nikad propasti; niti će ih nápasti, niti goruće strijele protivnika moći svladati, tako da ih zaslijepe, kako bi ih to zavelo u propast« (1 Nefi 15:23–24; naglasak nadodan).

U čemu je onda razlika između prianjanja i čvrstog držanja za željeznu šipku? Dopustite mi da predložim da čvrsto se držati palice gvozdene obuhvaća, u velikoj mjeri, pobožno, stalno i iskreno korištenje Svetih pisama kao sigurnog izvora objavljene istine i kao pouzdanog vodiča za putovanje kroz tijesan i uzan put do stabla života – čak i do Gospodina Isusa Krista.

»I dogodi se da vidjeh kako željezna šipka, koju otac moj bijaše vidio, bijaše riječ Božja, što vođaše k izvoru živih voda, ili drugim riječima k stablu života« (1 Nefi 11:25).

Mormonova knjiga pisana je za nas danas

Mormonova knjiga iznosi svrsishodne i važne istine za naše doba i naše okolnosti. Duhovnu i praktičnu svrsishodnost Mormonove knjige u našim životima naglasio je Moroni: »Gle, govorim vam kao da ste nazočni, a ipak niste. No gle, Isus Krist vas pokaza meni, i ja poznajem postupke vaše« (Mormon 8:35). Vidjevši naše dane i okolnosti kroz predznanje Božje, glavni autori Mormonove knjige naročito su uključili teme i primjere od najveće važnosti stanovnicima zemlje u posljednje dane.

Pozivam vas da pažljivo i uz molitvu razmotrite sljedeće pitanje: Koje lekcije mogu i trebam naučiti iz Lehijevog viđenja stabla života i iz načela stalnog držanja za željeznu šipku što će mi omogućiti da snažno stojim duhovno u svijetu u kojem danas živimo?

Dok radite marljivo i tražite nadahnuće da odgovorite na ovo važno pitanje, doći ćete do potpunijeg razumijevanja moću Duha Svetoga i u vašem srcu i u vašem umu važnost stalnog držanja za željeznu šipku. I bit ćete blagoslovljeni da primijenite te lekcije s vjerom i marljivošću u svom životu i u svom domu.

Neka svi imamo oči koje vide i uši koje čuju dodatne lekcije iz Lehijevog viđenja koje će nam pomoći »probijati [se] naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen sjaj nade i ljubav prema Bogu i svim ljudima. Dakle, budete li se probijali naprijed, gosteći se riječju Kristovom, i ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac: Imat ćete vječni život« (2 Nefi 31:20).