Укрепване на семействата чрез разчитане на своите сили в материалните неща
назад


Послание за обучение при посещение, юни 2011 г.

Укрепване на семействата чрез разчитане на своите сили в материалните неща

Изучете този материал и, ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и за да превърнете Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот.

Вяра • Семейство • Взаимопомощ

Да развиваме способността да разчитаме на собствени сили – способността да се грижим за себе си и семействата си – е отговорност на всяка сестра. Ние започваме да разчитаме на собствените си сили, като се научаваме да обичаме работата, търсим вдъхновение, за да открием най-добрите начини да обезпечаваме себе си, и като работим с членовете на семейството си да посрещаме основните си нужди.

Когато разчитаме на собствените си сили, ние използваме своите благословии и ресурси, за да се подготвим за проблемите и да ги избягваме. Разчитането на собствени сили обаче се усилва, като се молим за смелост да посрещнем с вяра предизвикателствата, които със сигурност ще дойдат. Разчитането на собствените сили също ни позволява да спазваме завета си да се грижим за другите хора.

В Обществото за взаимопомощ ни учат на принципи и умения да разчитаме на себе си. Сестрите могат да се научат как да съставят бюджет, да се освобождават от дългове, да усвояват работни умения, да изучават Писанията и Евангелието, да учат другите да четат и учат, да усвояват технологии, да поддържат физическо, социално и емоционално здраве, да усвояват физически упражнения, превенция и възстановяване от зависимости, предотвратяване на болести, градинарство, производство и съхраняване на храна, да развият готовност за непредвидени случаи и много други неща, които ще ни помогнат да разчитаме на собствените си сили.1

Джули Б. Бек, обща президентка на Обществото за взаимопомощ, обяснява, “Да се грижим за себе си и други хора е доказателство, че ние сме ученици на Господ Исус Христос. Когато миналата година … (моята свекърва) неочаквано почина, след нея останаха доказателствата на живот, през който тя е разчитала на собствените си сили. Тя имаше валидна храмова препоръка и добре изчетени Писания и ръководства за изучаване на Евангелието. С обич разделихме тенджерите, тиганите и чиниите, с които тя бе сготвила хиляди ястия. Остави ни юргани, които бе ушила от стари дрехи. Тя вярваше в старата поговорка, “Докрай използвай и износвай, приспособявай и ненужното не купувай”. Видяхме запасите от храна, който бе произвела, консервирала и съхранила. Особено забележителни бяха нейните счетоводни тефтерчета, където тя с постоянство записвала разходите си в продължение на много години. Понеже живяла предвидливо, тя остави известна сума пари, която спестила за спешни случаи, и не остави дългове след себе си! И най-важното, тя бе учила и вдъхновила мнозина други с уменията, които бе придобила през своя предан живот”2 .

От Писанията

Иоана 13:34–35; Яковово 1:27; Мосия 4:26; Учение и Завети 29:34–35; 38:30; 44:6

От нашата история

Сестрите от обществото за взаимопомощ винаги са участвали в работата по спасяване на души – физически и духовно. Всяка седмица, когато се срещали, сестрите от женското Общество за взаимопомощ на Наву съобщавали за нуждаещи се хора. Дарения в пари, стоки, таланти и време били разпределяни, за да се помогне на нуждаещите се. Това основополагащо дело за облекчаване на страдащите продължило да бъде делото на Обществото за взаимопомощ поколения наред.

Когато светиите пристигнали в долината Солт Лейк, президент Бригъм Йънг (1801–1877) посъветвал сестрите да помагат на хората, които са в нужда, и да усвояват умения, които ще им позволяват да се грижат за себе си. Той казва, “Научете се да се издържате сами; слагайте настрана зърно и брашно и го пазете за черни дни”3. Под ръководството на свещеничеството Обществото за взаимопомощ продължава да ни учи да разчитаме на собствени сили, да пазим семейството и да насърчаваме личната праведност и милосърдните дейния, чистата любов Христова.

Бележки

  1. Вж. Книга 2: служение в Църквата 2010 г., 9.4.2.

  2. Джули Б. Бек, “Отговорностите по благосъстоянието на президентката на Обществото за взаимопомощ”, Основни принципи на благосъстоянието и разчитането на собствени сили 2009 г., стр. 6.

  3. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young 1997 г., стр. 231.

  1. Как мога да помогна на сестрите и техните семейства да подобрят умението си да разчитат на своите собствени сили в материален смисъл?

  2. Как мога да подобря собственото си умение да разчитам на своите собствени сили в материален план?