Благословиите на десятъка
назад напред


Послание на Първото Президентство, юни 2011 г.

Благословиите на десятъка

Когато Бог ни дава заповеди, целта му е да ни благослови. Той иска да ни даде вечен живот, най-големият от всички Негови дарове (вж. У. и З. 14:7). За да получим дара да живеем вечно с Него като семейства в селестиалното царство, трябва да можем да живеем според законите на това царство (вж. У. и З. 88:22).

Той ни дава заповеди в този живот, за да ни помогне да развием тази способност. Законът за десятъка е една от тези подготвителни заповеди. Според този закон, ние даваме на Господ една десета от целия си доход. Законът е достатъчно прост, за да го разбере дори едно дете. Виждал съм деца, които дават на епископа си плик с десятък, съдържаш една десета от монетите, които са припечелили или събрали.

Една от благословиите, произтичащи от плащането на пълен десятък, е развиване на вяра да живеем според още по-висш закон. За да живеем в селестиалното царство, трябва да живеем според закона за посвещаването. Там трябва да сме в състояние да чувстваме, че всичко, което сме и което имаме, принадлежи на Бог.

Има поне три начина, по които плащането на пълен десятък в този живот ни подготвя да чувстваме онова, което трябва да чувстваме, за да получим дара на вечния живот.

Първо, когато плащаме десятък на Църквата, нашият Небесен Отец излива благословии върху нас. Всеки, който с постоянство е плащал пълен десятък, знае, че това е вярно. Благословиите понякога са духовни, понякога – материални. Те се дават в Господното време и според онова, което Той знае, че е най-добро за нас.

Когато тези благословии дойдат, расте вярата ни, че Бог е източник на всичко добро в живота ни. Става по-лесно да видим, че посвещаването просто признава истината, че всички Божии творения са Негови. Това ни кара да чувстваме благодарност, че Той иска само 10 процента от онова, което вече ни е дал. Така ние сме по-добре подготвени да живеем според закона за посвещаването, когато това бъде поискано от нас.

Второ, всички ние, които с постоянство сме плащали пълен десятък, се чувстваме по-уверени да помолим Бог за онова, от което ние и семействата ни се нуждаем. Той обещава по-големи благословии, отколкото можем да получим, когато сме били верни на завета си да плащаме своя десятък (вж. Малахия 3:10). Тъй че една от големите благословии на десятъка е увереност в онова, което бъдещето ще ни донесе. Каквито и да бъдат условията и обстоятелствата ни, нещата се ще подредят по най-добър за нас начин. Когато спазваме обещанията си, Той ще спазва Своите. Чувството на мир е една от най-големите благословии от плащането на пълен десятък. Хората, които са спазвали заповедта за десятъка, могат да свидетелстват, че благословията, наричана мир, е реална и скъпоценна.

Трето, хората, които плащат десятък, чувстват нарастване на любовта им към Бог и Божиите чеда. Това нарастване иде от разбирането как Отец използва десятъците, които ние принасяме, за да благославя хората в този свят и за вечността.

Чрез упълномощените Си служители Той изразходва десятъка много внимателно. Човек, който плаща десятък, помага на Господ да се строят храмове, в които семейства могат да бъдат запечатвани за вечността. Човек, който плаща пълен десятък, Му помага да разпраща Евангелието до народите по света. Човек, който плаща десятък, Му помага да облекчи глада и страданието по Неговия собствен начин, чрез служителите Си. Всеки от тези служители може да ви каже как расте любовта, поради това че десятъкът е употребен за благослов на хората. Същото може да каже и човекът, който вярно плаща десятък.

Рекапитулацията на десятъка предстои след доста месеци. Моля се вие и семейството ви да започнете отсега да планирате и да се готвите за това да бъдете достойни за благословиите, които Бог излива над всички онези, които могат да Му заявят, че плащат пълен десятък.

Преподаване от това послание

  • Понякога най-добрият начин да преподадем даден принцип е да го покажем нагледно (вж. Преподаването – няма по-велико призование, 1999 г., стр. 164). Обмислете дали да не помолите член на семейството да покаже какво представлява една десета. Той или тя може да го направи, като отдели един предмет от група от 10 предмета. За да завършите, бихте могли да поканите член на семейството да покаже как се попълва бележка за десятък.

  • “Хората, които учите, ще имат полза от взаимното си участие” (Преподаването – няма по-велико призование, стр. 63). Поканете членовете на семейството да споделят какво според тях има предвид президент Айринг, като казва, “да чувстваме онова, което трябва да чувстваме, за да получим дара на вечния живот”. Обмислете дали да не обсъдите трите начина, по които плащането на десятък ни подготвя да чувстваме онова, което трябва да чувстваме, за да получим Божиите благословии.