Ավետարան՝ պարգև, որով պետք է կիսվել
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Ավետարան՝ պարգև, որով պետք է կիսվել

Ավետարան բառը նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի և Նրա մարգարեների կողմից մեզ տրված բոլոր ուսմունքներն ու արարողությունները: Ավետարանը նման է մի զամբյուղի, որը լցված է Երկնային Հոր կողմից տրված պարգևներով: Դուք կարող եք օգնել տալ այս պարգևները ուրիշ մարդկանց: Ու՞մ հետ դուք կարող եք կիսվել ավետարանի պարգևով:

Կարդացեք այս սուրբ գրությունների հատվածներից յուրաքանչյուրը և ավետարանի որոշ պարգևների նկարների շարք կազմեք:

  1. Հակոբոս Ե.14–15

  2. Մոսիա 16.6–7

  3. 3 Նեփի 18.1–10

  4. ՎևՈւ 20.72–73

  5. ՎևՈւ 33.16

  6. ՎևՈւ 89.4,18–21

  7. ՎևՈւ 132.46

  8. ՎևՈւ 137.10

  9. ՎևՈւ 138.32–34