Ամրապնդեք ձեր վկայությունը

Երիտասարդների համար

Ամրապնդեք ձեր վկայությունը

Այս ինքնագնահատման հարցաթերթիկը կօգնի ձեզ մտածել, թե ինչպես եք դուք ամրապնդում ձեր վկայությունը.

  • Արդյո՞ք ես ցանկանում եմ հավատալ:

  • Արդյո՞ք ես ծոմ պահում եմ և աղոթում եմ ավելի ամուր վկայություն ունենալու համար:

  • Արդյոք ես ամեն օր կարդո՞ւմ եմ սուրբ գրությունները և խորհում դրանց շուրջ:

  • Արդյո՞ք ես ամեն օր փորձում եմ պահել պատվիրանները:

  • Արդյո՞ք ես փորձում եմ հետևել Սուրբ Հոգու հուշումներին:

  • Արդյո՞ք ես բերում եմ իմ վկայությունը, երբ հուշում եմ ստանում: