Դառնանք ինքնապահովող

ԱՅՑԵԼՈՂ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՈՒՂԵՐՁ, հունվար 2010

Դառնանք ինքնապահովող

Աղոթքով ուսուցանեք այս սուրբ գրություններն ու ելույթները կամ, անհրաժեշտության դեպքում, ուսուցանեք մեկ այլ սկզբունք, որը կօրհնի այն քույրերին, որոնց դուք այցելում եք: Վկայություն բերեք վարդապետության մասին: Նրանց, ում ուսուցանում եք, հրավիրեք կիսվել իրենց զգացմունքներով և սովորածով:

Ի՞նչ է ինքնապահովումը:

«Ինքնապահովում նշանակում է, օգտագործելով Երկնային Հորից ստացած մեր բոլոր օրհնությունները, հոգալ մեր և մեր ընտանիքի մասին և մեր անձնական խնդիրների լուծումները գտնել»: Մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն է կրում` ձգտել խույս տալ խնդիրներից, նախքան դրանք ի հայտ կգան, և սովորել հաղթահարել մեր առջև ծառացած դժվարությունները: …

Ինչպե՞ս ենք մենք ինքնապահովող դառնում: Մենք դառնում ենք ինքնապահովող, բավարար գիտելիք, կրթություն և գրագիտություն ձեռք բերելով, փողը և միջոցները խելամտորեն տնօրինելով, լինելով հոգեպես ամուր, պատրաստվելով ծայրահեղ իրավիճակներին և պատահականություններին, ունենալով ֆիզիկական առողջություն, սոցիալական և էմոցիոնալ բարվոք վիճակ»:1

Ջուլի Բ. Բեք, Սփոփող Միության գերագույն նախագահ

Ավետարանի պատասխանատվություն

«Խնայողաբար ապրելով և ավելացնելով մեր պարգևներն ու տաղանդները, մենք դառնում ենք ավելի ինքնապահովող: Ինքնապահովում նշանակում է պատասխանատվություն ստանձնել մեր անձնական հոգևոր և նյութական բարօրության և նրանց համար, ում Երկնային Հայրը վստահել է մեր հոգածությանը: Միայն ինքնապահովված լինելով մենք կարող ենք իսկապես հետևել մյուսներին ծառայելու և օրհնելու Փրկչի օրինակին:

«Կարևոր է հասկանալ, որ ինքապահովումը միջոց է նպատակին հասնելու համար: Մեր ամենաբարձր նպատակը Փրկչին նմանվելն է, և այդ նպատակին կարող ենք հասնել ուրիշներին անձնուրաց ծառայություն մատուցելով: Ծառայելու մեր ունակությունը մեծանում է կամ փոքրանում ըստ մեր ինքնապահովվածության մակարդակի»:2

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս` Տասներկու Առաքյալների Քվորումից:

«Ինքնապահովումը մեր աշխատանքի արդյունքն է և մյուս բոլոր բարեգործական ձեռնարկումների հիմքը: Դա մեր հոգևոր և նյութական բարօրության հիմնական տարրն է: Այս սկզբունքի վերաբերյալ Նախագահ Մերիոն Գ. Ռոմնին [1897–1988] ասել է. «Եկեք աշխատենք մեր կարիքի ուղղությամբ: Եկեք լինենք ինքնապահովող և անկախ: Փրկությունը կարող է ձեռք բերվել միայն այս սկզբունքով: Փրկությունը անհատական խնդիր է, և մենք պետք է իրագործենք մեր անձի փրկությունը` նյութական և հոգևոր առումով»: …

«Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալն [1895–1985] այնուհետև սովորեցնում է ինքնապահովման մասին. «Յուրաքանչյուր անհատի սոցիալական, էմոցիոնալ, հոգևոր, ֆիզիկական կամ տնտեսական բարօրությունը կախված է նախ իրենից, այնուհետև իր ընտանիքից, և ապա Եկեղեցուց, եթե նա Եկեղեցու հավատարիմ անդամ է»:3

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Հղումներ

  1. “The Welfare Responsibilities of the Relief Society President,” Basic Principles of Welfare and Self-Reliance (2009), 4–5.

  2. “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action,” Basic Principles of Welfare and Self-Reliance (2009), 1–2.

  3. “Guiding Principles of Personal and Family Welfare,” Liahona, Feb. 1987, 3.