Små og enkle ting
  Footnotes

  Små og enkle ting

  Vi trenger å bli minnet om at tilsammen og over en betydelig tidsperiode får tilsynelatende små ting store ting til å skje.

  I.

  Mine kjære brødre og søstre, i likhet med dere har jeg blitt dypt rørt og oppbygget og inspirert av talene og musikken og følelsene mens vi har vært sammen. Jeg er sikker på at jeg taler for dere når jeg uttrykker takknemlighet til våre brødre og søstre som har virket som redskaper i Herrens hånd for å gi oss den styrkende virkningen av denne tiden sammen.

  Jeg er takknemlig for å få tale til denne forsamlingen på første påskedag. I dag slutter vi oss til andre kristne for å feire vår Herre Jesu Kristi oppstandelse. For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Jesu Kristi bokstavelige oppstandelse en av pilarene i vår tro.

  Fordi vi tror på beretningene i både Bibelen og Mormons bok om Jesu Kristi bokstavelige oppstandelse, tror vi også på de tallrike læresetningene i Skriftene om at en lignende oppstandelse vil komme til alle mennesker som noensinne har levd på denne jord. Denne oppstandelsen gir oss det apostelen Peter kalte “et levende håp” (1 Peter 1:3). Dette levende håpet er vår overbevisning om at døden ikke er slutten på vår identitet, men bare et nødvendig trinn i vår himmelske Faders barmhjertige plan for sine barns frelse. Denne planen krever en overgang fra dødelighet til udødelighet. Sentralt i denne overgangen står dødens solnedgang og den strålende morgen som ble muliggjort ved vår Herre og Frelsers oppstandelse som vi feirer på denne første påskedag.

  II.

  I en storartet salme som Eliza R. Snow skrev teksten til, synger vi:

  Hvor stor, hvor herlig, hvor fullendt,

  forløsningens store plan.

  Der rettferd, kjærlighet og nåde finnes

  i guddommelig harmoni!1

  Ifølge denne guddommelige plan og harmoni samles vi på møter, blant annet på denne konferansen, for å undervise og oppmuntre hverandre.

  I dag har jeg følt for å bruke som min tekst Almas undervisning til sin sønn Helaman, som er nedtegnet i Mormons bok: “Ved små og enkle ting vil store ting skje” (Alma 37:6).

  Vi blir undervist om mange små og enkle ting i Jesu Kristi evangelium. Vi trenger å bli minnet om at tilsammen, og over en betydelig tidsperiode, får disse tilsynelatende små tingene store ting til å skje. Det har vært mange taler om dette emnet av generalautoriteter og andre respekterte lærere. Emnet er så viktig at jeg føler for å tale om det igjen.

  Jeg ble påminnet om den kraft som små og enkle ting øver over tid, av noe jeg så på en spasertur en morgen. Her er bildet jeg tok. Det tykke og sterke betongfortauet slår sprekker. Skyldes dette et stort og kraftfullt trykk? Nei, disse sprekkene skyldes at en av røttene som strekker seg ut fra treet like ved, vokser sakte men sikkert. Her er et lignende eksempel jeg så i en annen gate.

  Sprekk i et fortau
  En annen sprekk i et fortau

  Skyvekraften som sprengte disse solide betongfortauene, var for liten til å måles på daglig eller til og med månedlig basis, men dens virkning over tid var ufattelig stor.

  Det samme er den sterke virkningen over tid av de små og enkle tingene vi lærer i Skriftene og av levende profeter. Tenk på skriftstudiet vi har blitt lært å innlemme i vårt daglige liv. Eller overvei de personlige bønnene og de knelende familiebønnene som er vanlig praksis for trofaste siste-dagers-hellige. Tenk på deltagelse i Seminar for ungdom eller Institutt-klasser for unge voksne. Selv om hver av disse handlingene kan virke små og enkle, vil de med tiden føre til stor åndelig styrke og vekst. Det skjer fordi hver av disse små og enkle tingene innbyr Den hellige ånd til å være vår ledsager, Vitnet som opplyser oss og leder oss til sannhet, slik president Eyring har forklart.

  En annen kilde til åndelig styrke og vekst er vår stadige omvendelse, selv fra tilsynelatende små overtredelser. Våre egne inspirerte selvransakelser kan hjelpe oss å se hvordan vi har kommet til kort og hvordan vi kan forbedre oss. Den slags omvendelse skulle finne sted før vår ukentlige deltagelse i nadverden. Noe man kan overveie i denne omvendelsesprosessen er foreslått i salmen “Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?”

  Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?

  Har jeg hjulpet en sjel i nød?

  Har jeg gjort noen glad, slik som Herren meg ba?

  Om ei blir jeg selv i nød.

  Har jeg noen hungrige mettet i dag

  fordi jeg var villig å gi?

  Har jeg hjulpet den triste og trette på vei,

  sto jeg syke og nødstedte bi?2

  Dette er visselig små ting, men de er utvilsomt også gode eksempler på det Alma underviste sin sønn Helaman: “Og Gud Herren benytter seg av midler for å gjennomføre sine store og evige hensikter, og ved meget små midler… tilveiebringer [Herren] mange sjelers frelse” (Alma 37:7).

  President Steven C. Wheelwright ga en forsamling ved Brigham Young University – Hawaii denne inspirerte beskrivelsen av Almas undervisning: “Alma bekrefter for sin sønn at mønsteret Herren følger når vi utøver tro på ham og følger hans råd i små og enkle ting, er at han velsigner oss med små, daglige mirakler, og med tiden med vidunderlige gjerninger.”3

  President Howard W. Hunter underviste: “Ofte er det de dagligdagse oppgavene… som har størst positiv innflytelse på andres liv, til forskjell fra det som verden så ofte regner som storhet.”4

  En overbevisende verdslig læresetning om dette samme prinsippet kommer fra tidligere senator Dan Coats fra Indiana, som skrev: “Den eneste forberedelsen til den ene avgjørelsen som kan forandre et liv, eller til og med en nasjon, er de hundrevis og tusenvis av halvbevisste, selvdefinerende, tilsynelatende ubetydelige avgjørelsene som foretas i enerom.”5

  Disse “tilsynelatende ubetydelige”, private beslutningene omfatter hvordan vi bruker vår tid, hva vi ser på TV og Internett, hva vi leser, hvilken kunst og musikk vi omgir oss med på jobben og i hjemmet, hva vi søker som underholdning og hvordan vi anvender vår beslutning om å være ærlige og sannferdige. En annen tilsynelatende liten og enkel ting er å være høflige og muntre i vår personlige omgang med andre.

  Ingen av disse ønskverdige små og enkle tingene vil løfte oss til store ting med mindre de gjennomføres konsekvent og kontinuerlig. President Brigham Young skal ha sagt: “Vårt liv består av små og enkle omstendigheter som tilsammen blir en hel del, og oppsummerer hele livet til en mann eller kvinne.”6

  Vi er omgitt av medieinnflytelser og kulturelt forfall som vil bringe oss nedstrøms i våre verdier hvis vi ikke stadig står imot. For å bevege oss mot strømmen i retning vårt evige mål, må vi padle kontinuerlig. Det hjelper hvis vi er en del av et team som padler sammen, slik et roerlag gjør. For å trekke dette eksemplet enda lenger er de kulturelle strømningene så sterke at hvis vi noen gang slutter å padle, vi vil bli ført nedover med strømmen mot et mål vi ikke ønsker, men som blir uunngåelig hvis vi ikke stadig prøver å bevege oss fremover.

  Etter å ha fortalt om en tilsynelatende liten hendelse som fikk store konsekvenser, skrev Nephi: “Og således ser vi at Herren med små midler kan få store ting til å skje” (1 Nephi 16:29). Det gamle testamente inneholder et minneverdig eksempel på dette. Der leser vi at israelittene ble plaget av giftige slanger. Mange døde etter å ha blitt bitt av dem (se 4 Mosebok 21:6). Da Moses ba om hjelp, ble han inspirert til å lage “en kobberslange og [sette] den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live” (vers 9). En så liten ting ga et så mirakuløst resultat! Allikevel, slik Nephi forklarte da han brukte dette eksemplet til å undervise dem som gjorde opprør mot Herren: Selv om Herren hadde beredt en enkel måte for dem å bli helbredet på, “fordi middelet var så enkelt, eller så lett, var det mange som omkom” (1 Nephi 17:41).

  Dette eksemplet og denne undervisningen minner oss om at selv om måten er enkel, eller den befalte oppgaven er lett, kan det ikke bety at det ikke er viktig for å oppnå våre rettferdige ønsker.

  På samme måte kan selv små handlinger av ulydighet eller mindre unnlatelser med hensyn til å følge gode vaner trekke oss ned mot et utfall som vi har blitt advart mot. Visdomsordet er et eksempel på dette. Sannsynligvis vil man ikke kunne måle virkningen på kroppen av én sigarett, ett glass alkohol eller én dose av et annet stoff. Men med tiden blir virkningen stor, og den kan bli umulig å snu. Husk sprekkene i fortauet på grunn av rotens gradvise, små utvidelser. Én ting er sikkert: De fryktelige konsekvensene av å innta noe som kan bli vanedannende, for eksempel narkotika som angriper kroppen, eller pornografisk materiale som forringer våre tanker, kan helt og holdent unngås hvis vi aldri inntar noe i første omgang – ikke en eneste gang.

  For mange år siden beskrev president M. Russell Ballard for en generalkonferanse-forsamling “hvordan små og enkle ting også kan være negative og ødeleggende for et menneskes frelse”. Han underviste: “I likhet med svake fibre som danner garn, deretter en tråd og til slutt et rep, kan alle disse små ting tilsammen bli altfor sterke til at de kan brytes. Vi må alltid være klar over den makt som de små og enkle ting kan ha når det gjelder å bygge opp åndelighet,” sa han. “Men samtidig må vi også være oppmerksom på at Satan vil bruke de små og enkle ting for å føre oss ut i fortvilelse og gjøre oss ulykkelige.”7

  President Wheelwright ga en tilsvarende advarsel til sin forsamling ved BYU-Hawaii: “Det er når man ikke gjør de små og enkle tingene, at troen vakler, mirakler opphører og fremgang mot Herren og hans rike først blir satt på vent og deretter begynner å rakne, når det å søke Guds rike blir erstattet med mer timelige sysler og verdslige ambisjoner.”8

  For å beskytte oss mot de kumulative negative virkningene som er nedbrytende for vår åndelige fremgang, må vi følge det åndelige mønsteret av små og enkle ting. Eldste David A. Bednar beskrev dette prinsippet på BYUs kvinnekonferanse: “Vi kan lære mye om dette åndelige mønsterets natur og betydning av teknikken med å… la vann dryppe ned på jorden i svært lav takt,” i motsetning til en flom eller å sprute store mengder vann der det kanskje ikke trengs.

  Han forklarte: “De jevne dryppene med vann synker dypt ned i bakken og gir jorden en høy fuktighetsgrad som planter kan trives i. Hvis dere og jeg på samme måte fokuserer og ofte mottar jevnlige drypp av åndelig næring, kan evangeliets røtter trenge dypt inn i vår sjel og bli fast forankret, og kan frembringe bemerkelsesverdig og velsmakende frukt.”

  Videre sa han: “Det åndelige mønsteret av små og enkle ting som frembringer store ting, gir fasthet og standhaftighet, større hengivenhet og mer fullstendig omvendelse til Herren Jesus Kristus og hans evangelium.”9

  Profeten Joseph Smith underviste om dette prinsippet med ord som nå finnes i Lære og pakter: “La ingen betrakte dette som ubetydelige ting, for… [det er] mye som hører fremtiden til som er avhengig av disse ting” (L&p 123:15).

  I forbindelse med de tidligste forsøkene på å etablere Kirken i Missouri, manet Herren til tålmodighet, for “alle ting må skje i rett tid” (L&p 64:32). Deretter ga han denne store læresetningen: “Derfor, bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort verk, og ut av små ting kommer det som er stort” (L&p 64:33).

  Jeg tror vi alle ønsker å følge president Russell M. Nelsons utfordring om å streve fremover “på paktens sti”.10 Vår beslutning om å gjøre dette blir styrket ved konsekvent å følge “de små ting” vi lærer av Jesu Kristi evangelium og lederne i hans kirke. Jeg vitner om Ham og nedkaller Hans velsignelser over alle som ønsker å fortsette på Hans pakters sti, i Jesu Kristi navn. Amen.