Wees een voorbeeld voor de gelovigen
  Footnotes

  Wees een voorbeeld voor de gelovigen

  Of we nu voltijdzendeling of lid van de kerk zijn, we moeten allemaal een goed voorbeeld voor de gelovigen in Jezus Christus zijn.

  Geliefde broeders, vanavond bevinden we ons op veel verschillende locaties over de hele wereld. Er bevinden zich geweldige voltijdzendelingen onder ons. Ik wil graag alle voltijdzendelingen vragen om op te staan. Waar u zich ook bevindt, zendelingen en zendingspresidiums, wilt u alstublieft opstaan? Wij zijn u allen dankbaar! Wij bedanken u! Wij hebben u lief! U kunt weer gaan zitten.

  Zo nu en dan moeten we onszelf eraan herinneren waarom we zendelingen hebben. Die hebben we omdat de Heer heeft geboden:

  ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes

  ‘en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’1

  Dit gebod is een van de vele die door de volledige herstelling van het evangelie van Jezus Christus zijn vernieuwd. De zendelingen werken nu op dezelfde manier als in de tijd van het Nieuwe Testament. In het boek Handelingen wordt het zendingswerk beschreven van de apostelen en andere discipelen na de aardse bediening van de Heer. Daar lezen we over de opmerkelijke bekering en doop van Saulus uit Tarsus,2 die voorheen ‘dreiging en moord’ uitte ‘tegen de discipelen des Heren’3 en de leden van de jonge kerk vervolgde. Maar vervolgens werd Saulus de bekeerde Paulus, een van de grootste zendelingen van de Heer. In de laatste vijftien hoofdstukken van het boek Handelingen staat het zendingswerk van Paulus en zijn collega’s beschreven.

  In een brief aan Timoteüs, een van zijn trouwste collega’s, schreef Paulus: ‘Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.’4 Die raad is nu even belangrijk als in die tijd. Hij is van toepassing op onze voltijdzendelingen, maar ook op alle leden van de kerk. Of we nu voltijdzendeling of lid van de kerk zijn, we moeten allemaal een goed voorbeeld voor de gelovigen in Jezus Christus zijn.

  Voltijdzendelingen

  Er zijn nu zo’n 52 duizend voltijdzendelingen in 340 zendingsgebieden over de hele wereld werkzaam. Zij zijn gelovige en toegewijde dienstknechten van de Heer. Hun doel is ‘om anderen uit te nodigen tot Christus te komen door ertoe bij te dragen dat zij het herstelde evangelie aanvaarden — door geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde.’5

  Net als Timoteüs zijn de meeste voltijdzendelingen jonge mannen. Sommige zijn zusters, andere zijn zendelingen op leeftijd. Wij hebben ze allemaal lief! Zendelingen doen hun werk om het leven van Gods kinderen te verbeteren. Onze hemelse Vader heeft al zijn kinderen lief. Hij is tenslotte hun Vader. Hij wil ze zegenen met zijn grootste gave — het eeuwige leven.6 Zendelingen onderwijzen, waar ze ook werkzaam zijn. Ze moedigen mensen aan om geloof in de Heer te ontwikkelen, zich te bekeren, zich te laten dopen en de Heilige Geest te ontvangen, de verordeningen van de tempel te ontvangen en tot het einde toe te volharden. Gods werk en heerlijkheid — ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’7 — is ook het werk en de heerlijkheid van iedere zendeling.

  We hebben meer zendelingen nodig — meer waardige zendelingen. Tijdens zijn aardse bediening zei de Heer tegen zijn discipelen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.’8

  In de zaterdagmorgenbijeenkomst van deze algemene conferentie riep onze geliefde president Thomas S. iedere jongeman in deze kerk dringend op zich voor te bereiden op een voltijdzending. Ik hoop dat er in elk gezin in de kerk gehoor wordt gegeven aan zijn hele boodschap.

  Ik wil graag mijn getuigenis aan zijn wijze raad toevoegen. Bij ons thuis heb ik de zegeningen gezien die iedere zendeling ontvangt. Tot nu toe zijn er 49 kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en huwelijkspartners op voltijdzending geweest, en dat aantal zal alleen maar toenemen. Bij allemaal heb ik de groei in wijsheid, de volwassenheid in oordeelskracht en het bloeiende geloof zien ontwikkelen. Net als de vele generaties vóór hen hebben zij zich in dienst van God begeven om Hem ‘met geheel [hun] hart, macht, verstand en kracht’9 te dienen. Hun goddelijke bestemming wordt mede door hun zendingswerk bepaald.

  Zendingsactieve kerkleden

  De raad van Paulus, ‘wees een voorbeeld voor de gelovigen’, is op alle leden van toepassing. De meeste leden hebben geen voltijdzending vervuld en zullen dat misschien ook nooit doen. Maar ieder lid kan een zendeling zijn. Die uitspraak doet me aan een komisch voorval denken. Op een groot sportveld bij het opleidingscentrum voor zendelingen was een groot bord opgehangen. Daarop stond: ‘Alleen voor zendelingen!’ Andere mensen die graag op het veld wilden spelen, hingen ook een bord op. Op hun bord stond: ‘Ieder lid een zendeling!’

  Ieder lid kan een voorbeeld voor de gelovigen zijn. Broeders, als volgeling van Jezus Christus kunt u allemaal in overeenstemming met zijn leringen leven. U kunt allemaal ‘een zuiver hart en reine handen hebben’; u kunt ‘het beeld van God (…) in uw gelaat’ gegrift hebben.10 Andere mensen zullen uw goede werken zien.11 Het licht van de Heer kan uit uw ogen stralen.12 Met die uitstraling kunt u zich maar beter op vragen voorbereiden. De apostel Petrus heeft deze raad gegeven: ‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is.’13

  Laat uw reactie hartelijk en vreugdevol zijn. En laat uw reactie op die persoon zijn afgestemd. Vergeet niet dat hij of zij ook een kind van God is, van de God die graag wil dat die persoon op een dag voor het eeuwige leven in aanmerking komt en bij Hem terugkeert. Misschien bent u nu juist de persoon die de deur kunt opendoen naar zijn of haar eeuwig heil en zijn of haar begrip van de leer van Christus.14

  Na uw eerste reactie moet u bereid zijn om de volgende stap te zetten. U kunt de persoon bijvoorbeeld uitnodigen om met u mee naar de kerk te gaan. Veel mensen weten niet dat ze in ons kerkgebouw welkom zijn. ‘Komt, en gij zult het zien’, was de uitnodiging van de Heiland aan hen die meer over Hem wilden weten.15 Een uitnodiging om op zondag met u mee naar de kerk te gaan, of om aan een activiteit of dienstbetoonproject van de kerk deel te nemen, zal eventuele onjuiste fabels ontkrachten zodat de bezoekers zich onder ons op hun gemak voelen.

  Als lid van de kerk moeten we de mensen die we niet kennen hartelijk welkom heten. Wees iedere zondag vriendelijk en aardig voor iemand die u nog niet kent. Probeer iedere dag uw vriendenkring uit te breiden.

  U kunt iemand uitnodigen om het Boek van Mormon te lezen. Leg uit dat het geen roman of geschiedenisboek is. Het is eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het boek is bedoeld ‘ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is, de Eeuwige God, die Zich aan alle natiën openbaart.’16 Er gaat kracht van het boek uit om het hart te beroeren en het leven te verbeteren van mensen die oprecht naar de waarheid zoeken. Nodig iemand uit om het boek met een gebed in zijn hart te lezen.

  De profeet Joseph Smith heeft gezegd ‘dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen erin te houden, dan door welk ander boek ook.’17 Het Boek van Mormon leert ons over de verzoening van Jezus Christus, en is een hulpmiddel waardoor God zijn oude belofte zal vervullen om het verstrooide Israël in deze laatste dagen te vergaderen.18

  Vele jaren geleden vroegen twee collega’s van mij — een verpleegkundige en haar man die arts was — waarom ik zo leefde. Ik antwoordde: ‘Omdat ik weet dat het Boek van Mormon waar is.’ Ik gaf ze mijn exemplaar van het boek mee en moedigde ze aan om het te lezen. Een week later gaven ze me het boek terug en zeiden beleefd: ‘Dankjewel.’

  Ik zei: ‘Wat bedoel je met dankjewel? Dat is een volledig misplaatste reactie voor iemand die het boek heeft gelezen. Jullie hebben het niet gelezen! Neem het alsjeblieft weer mee en lees het. Dan wil ik pas mijn boek terug.’

  Ze gaven toe dat ze er alleen wat in gebladerd hadden en ze namen mijn uitnodiging aan. Toen ze het teruggaven, zeiden ze met tranen in hun ogen: ‘We hebben het Boek van Mormon gelezen. We weten dat het waar is! We willen er graag meer over weten.’ Ze hebben er meer over geleerd, en ik had het voorrecht om hen beiden te dopen.

  Een andere manier waarop we het evangelie kunnen verkondigen, is mensen uitnodigen om bij ons thuis met de voltijdzendelingen te praten. Die zendelingen zijn geroepen en voorbereid om het evangelie te prediken. Uw vrienden of kennissen kunnen bij u thuis en met uw voortdurende geruststelling aan hun reis naar het eeuwig heil en de verhoging beginnen. De Heer heeft gezegd: ‘En gij zijt geroepen om de vergadering van mijn uitverkorenen tot stand te brengen; want mijn uitverkorenen horen mijn stem en verstokken hun hart niet.’19

  In de Schriften staat: ‘Want er zijn er nog velen op aarde (…) die alleen van de waarheid worden afgehouden omdat zij niet weten waar die te vinden is.’20 Wij kunnen hun eigen onthullende discipel worden!

  In deze tijd van internet zijn er nieuwe en spannende manieren om zendingswerk te doen. U kunt vrienden en kennissen uitnodigen om de nieuwe website van mormon.org te bekijken. Als u blogs hebt of sociale netwerken gebruikt, kunt u een link naar mormon.org plaatsen. En daar kunt u uw eigen profiel aanmaken. In ieder profiel staat een uiting van ons geloof, een ervaring en een getuigenis. Omdat het een nieuwe mogelijkheid is, zijn de meeste profielen alleen in het Engels weergegeven. Later zullen er profielen in andere talen worden geplaatst.

  Deze profielen kunnen een hele goede invloed hebben. Twee maanden geleden zag Zac — een jongeman die pas met een universitaire opleiding was begonnen — op televisie in Baton Rouge (Louisiana, VS) een advertentie voor mormon.org. Hij ging naar de website en was onder de indruk van de profielen van de leden van de kerk. Op onze website vond hij de link om de dichtstbijzijnde kerk te vinden. De volgende zondag ging hij in een wit overhemd met stropdas naar de kerk. Hij ontmoette de wijkleden en genoot van alle drie bijeenkomsten. Hij werd uitgenodigd om bij iemand te komen eten, waarna hij de eerste les van de zendelingen kreeg. Binnen twee weken had hij zich als lid van de kerk laten dopen en bevestigen.21 Welkom Zac! (Hij luistert mee.)

  Iedere voorbeeldige volgeling van Jezus Christus kan een goede zendeling zijn. Leden en voltijdzendelingen kunnen hand in hand de zegeningen van het evangelie aan goede vrienden en kennissen brengen. Velen van hen zijn kinderen Israëls, die nu zoals beloofd vergaderd worden. Dat alles maakt deel uit van de voorbereiding op de wederkomst van de Heer.22 Hij wil dat wij allemaal een voorbeeld voor de gelovigen zijn.

  Ik weet dat God leeft. Jezus is de Christus. Dit is zijn kerk. Het Boek van Mormon is waar. Joseph Smith is de vertaler ervan en de profeet van deze laatste bedeling. President Thomas S. Monson is nu de profeet van God. Daarvan getuig ik, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.