De steunverlening aan kerkfunctionarissen
  Footnotes

  De steunverlening aan kerkfunctionarissen

  Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen; Henry Bennion Eyring als eerste raadgever in het Eerste Presidium; en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het Eerste Presidium.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar.

  Wij stellen voor Boyd Kenneth Packer steun te verlenen als president van het Quorum der Twaalf Apostelen, en de volgende broeders als lid van dat quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Andersen.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en de twaalf apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken.

  Wij stellen voor de ouderlingen Spencer J. Condie, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace en Lance B. Wickman te ontheffen als lid van het Eerste Quorum der Zeventig en hun de status van emeritus algemeen autoriteit te geven.

  Wij stellen tevens voor de ouderlingen Spencer V. Jones en Wolfgang H. Paul te ontheffen als lid van het Tweede Quorum der Zeventig.

  Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht hebben, maakt dat kenbaar.

  Wij stellen voor Fernando Maluenda en José L. Torres te ontheffen als gebiedszeventigers.

  Wie zijn waardering wil uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maakt dat kenbaar.

  Wij stellen voor Wenceslao H. Svec steun te verlenen als gebiedszeventiger.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie niet, eveneens.

  Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen.

  Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

  Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

  President Monson, voor zover ik heb kunnen waarnemen was de steunverlening in het Conferentiecentrum unaniem bevestigend.

  Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden.