Te fa’aineinera’a nō te hiero ’e te autahu’ara’a


Pauroa te mau matahiti, e fa’atupuhia te hō’ē putuputura’a ’āmui e pi’ihia Te fa’aineinera’a nō te hiero ’e te autahu’ara’a, nō te mau tamāroa ’e te mau tamāhine 11 matahiti. E ani-ato’a-hia i te mau metua ’ia tae mai. Te fā, ’o te tauturura’a ïa i teie mau tamari’i ’ia māramarama i te mau ha’amaita’ira’a nō te tāvinira’a hiero, te tāvinira’a autahu’ara’a ’e te ravera’a ’e te ha’apa’ora’a i te mau fafaura’a mo’a. Te mau tumu parau e tano nō te putuputura’a, ’oia ho’i, te mau fā, te mau hōpoi’a, te mau ’ōro’a ’e te mau ha’amaita’ira’a a te autahu’ara’a ; te tauturura’a i te mau tamāroa ’ia ha’apūai i tā rātou pūpūra’a i te fa’aineinera’a ia rātou iho nō te autahu’ara’a ; te tauturura’a i te mau tamāroa ’e te mau tamāhine ’ia māramarama i tā rātou mau rāve’a nō te ’āmuira’a i roto i te ’ohipa nō te fa’aorara’a ’e te fa’aitoitora’a i te mau tamari’i ’ia fa’aineine ia rātou nō te fāri’i i te hō’ē parau fa’ati’a nō te hiero tā’ōti’ahia i te ti’ara’a tō rātou 12 matahiti ’e ’ia haere rātou e rave i te mau bāpetizora’a rave mono mai te mea e ti’a ia rātou.

Teie i raro nei te tahi mau mātēria ’e mau arata’ira’a nō te tauturu ia ’outou nō te fa’aineinera’a i te putuputura’a.

Mātēria tauturu

Te mau arata’ira’a

  • Nā te peresidenira’a Paraimere e fa’anaho i te putuputura’a i raro a’e i te fa’aterera’a a te ’episekōpora’a.
  • Nā te hō’ē melo o te ’episekōpora’a e fa’atere i te putuputura’a, ’ia pārahi ato’a mai hō’ē a’e melo nō te peresidenira’a Paraimere i roto i te putuputura’a.
  • Te tahi atu mau feiā fa’atere e nehenehe e ’āmui mai, ’o te tahi mau melo ïa nō te peresidenira’a pupu Diakono, nō te peresidenira’a piha Debure ’e nō te mau peresidenira’a Feiā ’Āpī Tamāroa ’e Tamāhine.
  • Mai te peu i roto i te hō’ē pāroita ’aita i rahi te mau tamari’i 11 matahiti, e nehenehe e fa’atupu i te hō’ē putuputura’a ’āmui ’e te tahi pāroita ’ē ’aore rā ’e te titi tā’āto’a, nā te peresidenira’a titi ïa e fa’atere.
  • Mai te au i te mau hina’aro e ’itehia, e fa’atupuhia te putuputura’a i te hō’ē pō sābati, ’aore rā i roto i te hō’ē purera’a Paraimere o te sābati ’aore rā i te tahi atu taime.