តើ​អ្វីទៅ​ជា​កម្មវិធី​កុមារ និង​យុវវ័យ ?

  ការចាក់​ផ្សាយ

  គេហទំព័រ​សម្រាប់​កុមារ និង​យុវវ័យ

  គេហទំព័រ​សម្រាប់​កុមារ និង​យុវវ័យ​រួមមាន​ព័ត៌មាន​គន្លឹះ ឯកសារ​កម្មវិធី ធនធាន​បំពាក់​បំប៉ន គំនិត​សម្រាប់​ដាក់​គោលដៅ និង​សកម្មភាព​នានា ព្រមទាំង​មាតិកា​ដ៏​បំផុស​គំនិត ។

  កម្មវិធី​ទូរសព្ទដៃ​ការរស់នៅ​តាម​ដំណឹងល្អ

  កម្មវិធី​ទូរសព្ទដៃ​ការរស់នៅ​តាម​ដំណឹងល្អ​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ឡើង​ដើម្បី​បំផុស​គំនិត ទាក់ទាញ បង្កើត​ភាពរីករាយ និង​ទាក់ទង​នឹង​ជីវិត​ប្រចាំថ្ងៃ ។ កម្មវិធីនេះ​គាំទ្រ​ជីវិត​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ តាមរយៈ​មាតិកា​ដ៏​បំផុស​គំនិត ការដាក់​គោលដៅ ការក្រើន​រំឭក សកម្មភាព និង​គំនិត​សម្រាប់​ដាក់​គោលដៅ ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង ក៏ដូចជា​ការសរសេរ​កំណត់ហេតុ​ទុក​ផងដែរ ។

  កម្មវិធី​ទូរសព្ទដៃ​ការរស់នៅ​តាម​ដំណឹងល្អ​នឹង​មាន​សម្រាប់​កម្មវិធី Android និង Apple iOS ហើយ​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ប្រើ​បាន​នៅ​ឆ្នាំ ២០២០ ។

  សំណួរ​ដែល​បាន​សួរ​ជា​ញឹកញាប់ និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត

  សេចក្ដី​សង្ខេប និង​សំណួរ​ដែល​បាន​សួរ​ជាញឹកញាប់

  សេចក្ដី​សង្ខេប​ខ្លី​មួយ និង​សំណួរ​ដែល​បាន​សួរ​ជាញឹកញាប់​អំពី​កម្មវិធី​កុមារ និង​យុវវ័យ ។