Kom och följ mig
Varför är det viktigt att vara ärlig?


Varför är det viktigt att vara ärlig?

Att vara ärlig betyder att man väljer att inte ljuga, stjäla, fuska eller vilseleda på något sätt. När vi är ärliga stärker vi vår karaktär och kan vara till stor hjälp för Gud och andra. Vi välsignas med sinnesfrid och självrespekt och Herren och andra litar på oss.

Förbered dig andligen

Studera under bön följande skriftställen och andra resurser och välj ut dem som på bästa sätt kan undervisa de unga männen om ärlighet.

Ps. 101:7; Ords. 12:22; 2 Kor. 4:2; Ef. 4:29; Alma 27:27; Trosartiklarna 1:13 (vara ärliga och uppriktiga i allt)

Apg. 5:1–10 (vi kan inte ljuga för Herren)

2 Nephi 9:34; Alma 12:1–6 (oärlighet är en synd som har allvarliga konsekvenser)

Joseph Smith — Historien 1:21–25 (Joseph var ärlig trots förföljelser)

Thomas S. Monson, ”Förberedelse medför välsignelser”, Liahona, maj 2010, s. 64–67

Robert C. Gay, ”Vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?”, Liahona, nov. 2012, s. 34–36

Richard C. Edgley, ”Tre handdukar och en tidning för 25 cent”, Liahona, nov. 2006, s. 72–74

Ärlighet och redbarhet”, Vägledning för de unga (2011), s. 19

Ärlighet”, Stå fast i din tro s. 182–183

Film: ”Ärlighet: Det kan ni lita på”

Låt de unga männen leda

En medlem av kvorumpresidentskapet (eller en assistent till biskopen i prästernas kvorum) leder kvorummötet. Han leder de unga männen när de samråder om kvorumangelägenheter, undervisar dem om deras prästadömsansvar (ur skrifterna och boken Plikt mot Gud), uppmuntrar dem att berätta om när de har genomfört sin plikt mot Gud och ber en rådgivande eller annan kvorummedlem att hålla en evangelielektion. Han kan förbereda sig genom att fylla i en dagordning för ett kvorummöte när de träffas som presidentskap.

Påbörja lärandeupplevelsen

Välj bland de här idéerna eller skapa en egen genomgång av förra veckans lektion och presentation av den här veckans lektion:

  • Be de unga männen berätta om en upplevelse som har med förra veckans lektion att göra.

  • Be de unga männen skriva ner situationer (anonymt) som de kan frestas att vara oärliga under (de kan bläddra bland normerna i Vägledning för de unga om de behöver idéer). Samla in det de skrev och läs upp flera av situationerna för kvorumet. Vad skulle de göra om det hände dem? Vilka konsekvenser skulle det få om de är ärliga respektive oärliga?

Lär tillsammans

Nedanstående aktiviteter kan hjälpa kvorumets medlemmar att förstå varför det är viktigt att vara ärlig. Välj med hjälp av Andens vägledning en eller flera aktiviteter som fungerar bäst för ditt kvorum:

  • Be de unga männen att titta på ”Ärlighet: Det kan ni lita på” eller läsa berättelsen om att köpa biobiljetter i äldste Robert C. Gays tal ”Vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” Be dem skriva ner hur de kan förbereda sig i dag för att motstå frestelsen att vara oärliga innan situationen uppstår. Ge dem tillfälle att berätta om sina tankar för kvorumet.

  • Läs tillsammans ”Ärlighet och redbarhet” i Vägledning för de unga. Be de unga männen lyfta fram välsignelserna som ärlighet för med sig och skriv upp dem på tavlan. Hur påverkar ärlighet deras möjligheter att göra gott mot andra och Herren? Varför är ärlighet viktigt för dem som prästadömsbärare, son, bror, vän, ledare eller anställd?

  • Läs Joseph Smith — Historien 1:21–25 tillsammans och fråga de unga männen vad berättelsen lärde dem om ärlighet. Hur välsignas de av att Joseph stod för det han hade upplevt och gjorde det som vår himmelske Fader och Jesus Kristus bad honom att göra? När har de unga männen känt att det krävdes mod för att vara ärliga? Hur välsignades de av att vara ärliga?

  • Rita en lodrät linje på mitten av tavlan. Skriv ”Om jag är ärlig …” på ena sidan och ”Om jag är oärlig …” på andra sidan. Be de unga männen att söka efter sätt att avsluta de meningarna medan de läser avsnittet ”Ärlighet” i Stå fast i din tro och berättelsen om den oärliga eleven i president Thomas S. Monsons tal ”Förberedelse medför välsignelser”. Vilka andra tankar kan de lägga till? Be de unga männen berätta om när de har upplevt detta. Fråga kvorumet hur en del personer rättfärdigar oärlighet. Hur förklarar de för andra varför de väljer att vara ärliga?

  • Tilldela varje ung man ett av skriftställena i den här lektionen. Be varje ung man skriva ner ett till fyra ord som representerar det som skriftstället lär om ärlighet. Be de unga männen läsa upp det de skrev och sedan uttrycka sina känslor om att vara ärlig och berätta om egna upplevelser.

Be de unga männen berätta vad de har lärt sig i dag. Förstår de varför det är viktigt att vara ärlig? Vilka känslor eller intryck fick de? Har de några frågor? Kan ni behöva tala mer om den här läran?

Inbjud till handling

Den unge mannen som leder mötet avslutar det också. Han kan:

  • bära sitt vittnesbörd om det han lärde sig under lektionen i dag

  • uppmuntra varje ung man att vara ärlig i allt.