ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​ពិធី​សាក្រាម៉ង់
បន្ទាប់​ទៀត

ពាក្យ​អធិស្ឋាន​ពិធី​សាក្រាម៉ង់