pahina ng pamagat
  Footnotes

  Ang
  Mahalagang
  Perlas

  Pinili Mula sa mga Paghahayag,
  Pagsasalin, at Paglalahad ni
  Joseph Smith
  Unang Propeta, Tagakita, at Tagapaghayag sa
  Ang Simbahan ni Jesucristo
  ng mga Banal sa mga Huling Araw

  Inilathala ng
  Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
  Banal sa mga Huling Araw

  Salt Lake City, Utah, USA 1998