Судрууд
Агуу Үнэт Сувд


Intro

© 2000 by Intellectual Reserve, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно. Америкийн Нэгдсэн Улсад хэвлэв 4/94 19930000 Translation of the Book of Mormon, Doctrine and Covenants, and Pearl of Great Price Mongolian