BDJS, Giăng 1
  Footnotes
  Theme

  BDJS, Giăng 1:1–34. So Sánh Giăng 1:1–34

  Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã được thuyết giảng từ ban đầu. Giăng Báp Tít là Ê Li, là đấng chuẩn bị con đường cho Đấng Ky Tô và Chúa Giê Su Ky Tô là Ê Li, là Đấng phục hồi tất cả mọi điều và qua Ngài sự cứu rỗi đến.

  1 Ban đầu phúc âm được thuyết giảng qua Vị Nam Tử. Và phúc âm là lời,lời ở cùng Vị Nam Tử, và Vị Nam Tử ở cùng Thượng Đế,Vị Nam Tử thuộc về Thượng Đế.

  2 Ban đầu Ngài ở cùng Thượng Đế.

  3 Tất cả mọi vật đều được Ngài dựng nên; và chẳng vật chi được dựng lên mà không do Ngài.

  4 Trong Ngài có phúc âm,phúc âm là sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người;

  5 Và sự sáng soi trong thế gian,thế gian chẳng trông thấy nó.

  6 Có một người Thượng Đế sai đến, tên là Giăng.

  7 Người đến thế gian để làm nhân chứng, để làm chứng về sự sáng, để làm chứng về phúc âm qua Vị Nam Tử, hầu nhờ người mà tất cả mọi người đều có thể tin.

  8 Người chẳng phải là sự sáng đó, song đến để làm chứng về sự sáng đó,

  9 Ấy là sự sáng thật, soi sáng mọi người đến thế gian;

  10 Ngay cả là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Ngài ở trong thế gian, và thế gian do Ngài dựng lên, nhưng thế gian không nhận biết Ngài.

  11 Ngài đã đến với dân Ngài, mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài.

  12 Nhưng tất cả những ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền năng để trở nên các con trai của Thượng Đế; chỉ cho những kẻ tin danh Ngài.

  13 Ngài sinh ra, chẳng phải bởi máu, cũng chẳng phải bởi ý muốn của xác thịt, cũng chẳng phải bởi ý muốn của loài người, nhưng bởi Thượng Đế.

  14 chính lời ấy đã trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Ngài, là vinh quang của Con Độc Sinh của Đức Chúa Cha, đầy ân điển và lẽ thật.

  15 Giăng làm chứng về Ngài và kêu lên rằng: Đây Đấng mà tôi đã nói đến: Đấng đến sau tôi, được kính chuộng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.

  16 Vì ban đầu có Ngôi Lời, tức là Vị Nam Tử, Đấng đã trở nên xác thịt, và được gửi xuống cho chúng ta bởi ý muốn của Đức Chúa Cha. Và tất cả những ai tin danh Ngài đều sẽ nhận được sự trọn vẹn của Ngài. Và tất cả chúng ta đều đã nhận được sự trọn vẹn của Ngài, ngay cả sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu, qua ân điển của Ngài.

  17 Vì luật pháp đã được ban cho qua Môi Se, nhưng sự sống và lẽ thật thì qua Chúa Giê Su Ky Tô mà đến.

  18 Vì luật pháp theo giáo lệnh xác thịt, quản lý sự chết, nhưng phúc âm thì theo quyền năng của sự sống bất tận, qua Chúa Giê Su Ky Tô, là Con Độc Sinh, là Đấng ở trong lòng Đức Chúa Cha.

  19 chẳng ai từng thấy Thượng Đế bao giờ, ngoại trừ kẻ đã làm chứng về Vị Nam Tử; vì trừ phi qua Ngài chẳng ai có thể được cứu.

  20 Và đây là lời chứng của Giăng, khi dân Do Thái sai các thầy tư tế và những người Lê Vi từ Giê Ru Sa Lem đến hỏi ông: Ông là ai?

  21 Và ông thừa nhận, và không chối rằng mình là Ê Li; nhưng thừa nhận rằng: Tôi không phải là Đấng Ky Tô.

  22 Và họ hỏi ông rằng: Vậy thì thể nào, ông có phải là Ê Li chăng? Và ông đáp: Tôi không phải là Ê Li đó, là đấng mà sẽ phục hồi tất cả mọi điều. Và họ hỏi ông rằng: Ông có phải là vị tiên tri chăng? Và ông đáp: Không phải.

  23 Họ bèn nói với ông rằng: Ông là ai? để chúng tôi có thể trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai?

  24 Ông nói: Tôi là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy làm thẳng con đường của Chúa, như tiên tri Ê Sai đã nói.

  25 Và những kẻ được sai đến đều là người Pha Ri Si.

  26 Vả họ hỏi ông, và nói với ông rằng: Nếu ông chẳng phải là Đấng Ky Tô, chẳng phải Ê Li là đấng sẽ phục hồi tất cả mọi điều, cũng chẳng phải vị tiên tri đó, thì tại sao ông làm phép báp têm?

  27 Giăng trả lời họ rằng: Tôi làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một Đấng đứng giữa các người mà các người không nhận biết;

  28 Ấy là Đấng mà tôi làm chứng. Ngài là vị tiên tri đó, là Ê Li, là Đấng đến sau tôi, được kính chuộng hơn tôi, tôi chẳng đáng mở dây giày Ngài, hay tôi không thể thay thế chỗ của Ngài; vì Ngài sẽ làm phép báp têm, không những bằng nước, mà còn bằng lửa, và bằng Đức Thánh Linh.

  29 Ngày hôm sau Giăng thấy Chúa Giê Su đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa xem Chiên Con của Thượng Đế, là Đấng cất tội lỗi của thế gian!

  30 Và Giăng làm chứng về Ngài với dân chúng, nói rằng: Đây là Đấng mà tôi đã nói đến: Có một người đến sau tôi, được kính chuộng hơn tôi; vì Ngài hiện hữu trước tôi, và tôi đã nhận biết Ngài, để Ngài được tỏ ra cho Y Sơ Ra Ên biết, nên tôi đã đến làm phép báp têm bằng nước.

  31 Và Giăng làm chứng rằng: Khi Ngài được tôi làm phép báp têm, tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, và đậu trên Ngài.

  32 Và tôi đã nhận biết Ngài; Đấng mà sai tôi làm phép báp têm bằng nước, có phán cùng tôi rằng: Hễ ngươi thấy Thánh Linh giáng xuống và đậu trên ai, thì ấy là Đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.

  33 Và ta đã thấy và làm chứng rằng đây là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

  34 Những việc này đã xảy ra tại Bê Tha Ba Ra, bên kia Giô Đanh, là nơi Giăng đang làm phép báp têm.

  BDJS, Giăng 1:42. So Sánh Giăng 1:42

  Sê Pha có nghĩa là “vị tiên kiến” hay “đá.”

  42 Người bèn dẫn ông đến cùng Chúa Giê Su. Và khi Chúa Giê Su thấy ông, Ngài phán rằng: Ngươi là Si Môn, con trai của Giô Na, ngươi sẽ được gọi là Sê Pha, nghĩa là, theo phiên dịch, một vị tiên kiến, hay đá. Và họ là những người đánh cá. Và họ liền bỏ tất cả mà theo Chúa Giê Su.