Portada
  Footnotes

  Ja’ c’u x-elan t’ujbil
  Slibro
  Mormon

  Yan o
  sc’optac ta
  bats’imelel
  Jesucristo

  Ti li’e ja’ li’ ts’ibabil ti c’u x-elan yich’oj t’ujel Slibro Mormón xchi’uc ta xich’ puquel batel jayibuc no’ox c’ac’al ti c’uxi ac’o xich’ tunesel jayibuc c’ac’ale ja’ to me la jyich’ jelubtasel ta Tsotsil scotol ti Slibro Mormone. Ti li’e ja’ to ta xlaj stu ta tunesel ti me laj o scotol ti libroe. Ti ta Slibro Mormone ja’ te tsacal scotol ti saquil slequil mantal Jesucristoe.

  Ti c’uyepal t’ujbile ja’ ta xac’ ta na’el c’u x-elan bu tsots sc’oplal xu’ ta jchantic ti li’ ts’uiltasbil bu t’ujbile ta xich’ puquel ta sventa c’uxi ac’o stunesic—jch’unolajeletic xchi’uc jcholc’opetic ta Xch’ulna Jesucristo ta Ch’ul Viniquetic ta Slajebal C’ac’al, xchi’uc jech chac c’u cha’al yantic viniquetic ti boch’otic ta sc’an ta sna’ic ti c’u x-elan sc’optac yich’oj cha’ liquesel ta ach’ Jesucristoe.

  Yich’ Puquel Ta
  Xch’ulna Jesucristo ta Ch’ul Viniquetic
  ta Slajebal C’ac’al

  Salt Lake City, Utah, E.U.A.

  Ti c’alal la jyich’ jelubtasel ta Ingles c’op
  ti taq’uin vunetique, ja’ ta José Smith nich’onil.