Ngaahi Folofola
peesi talamuʻaki
ʻŪ Meʻa kuo Download
Tohí Kotoa (PDF)
ʻŪ Futinōutí

Hide Footnotes

Kaveingá

Ko e
Tohi
ʻa
Molomoná

Ko ha
Fakamoʻoni ʻe Taha
ʻo
Sīsū Kalaisi

Pulusi ʻe he
Siasi ʻo Sīsū Kalaisi
ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

Sōleki Siti, ʻIutā, USA