peesi talamuʻaki
  Footnotes

  Ko e
  Tohi
  ʻa
  Molomoná

  Ko ha
  Fakamoʻoni ʻe Taha
  ʻo
  Sīsū Kalaisi

  Pulusi ʻe he
  Siasi ʻo Sīsū Kalaisi
  ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní

  Sōleki Siti, ʻIutā, USA