Mga Banal na Kasulatan
pahina ng pamagat
Mga Download
Buong Aklat (PDF)
Mga Footnote

Hide Footnotes

Theme

Ang
Aklat
ni
Mormon

Isa Pang
Tipan
ni
Jesucristo

Inilathala ng
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw

Salt Lake City, Utah, USA 1998