pahina ng pamagat
  Footnotes

  Ang
  Aklat
  ni
  Mormon

  Isa Pang
  Tipan
  ni
  Jesucristo

  Inilathala ng
  Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
  Banal sa mga Huling Araw

  Salt Lake City, Utah, USA 1998