Tusitusiga Paia
itulau autu


O Le
Tusi
a
Mamona

O Se Tasi Molimau
ia
Iesu Keriso

Ua Faasalalauina e
le Ekalesia a Iesu Keriso
o le Au Paia o Aso e Gata Ai

Aai o Sate Leki, Iutā, U.S.A. 2011