itulau autu
  Footnotes

  O Le
  Tusi
  a
  Mamona

  O Se Tasi Molimau
  ia
  Iesu Keriso

  Ua Faasalalauina e
  le Ekalesia a Iesu Keriso
  o le Au Paia o Aso e Gata Ai

  Aai o Sate Leki, Iutā, U.S.A. 2011