Písma
Titulná strana
predchádzajúce ďalej

Kniha Mormonova

Ďalšie svedectvo
o Ježišovi Kristovi

Vydala
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Salt Lake City, Utah, USA

Prvé vydanie v anglickom jazyku
v Palmyre v štáte New York v USA v roku 1830