Titulong Pahina
  Footnotes

  Manga Piniling Kasaysayan Na Hali Sa
  An
  Libro
  ni
  Mormon

  Saro pang
  Nagpapatotoo
  Ki
  Jesu-cristo

  An napapalaman sa librong ini manga kasaysayan na pinili sa Libro ni Mormon. Pinaluwas ini na gamiton nguna sagkod na an kabilogan kan Libro ni Mormon naibugtak na asin paluwason sa tataramon na Bikolano. Sa panahon na iyan an librong ini dai na ipapadagos. Napapalaman sa Libro ni Mormon an kabilogan kan ebanghelio ni Jesu-Cristo.

  Ining manga kasaysayan na ini nagdadara kan manga pinaorog na katukdoan hali sa banal na kasuratan tanganing gamiton kan manga misionero asin manga kabali sa An Simbahan ni Jesu-Cristo kan manga Santo sa Huring manga Aldaw asin idtong iba na igwang pagmawot na isulit an ebanghelio ni Jesu-Cristo.

  Ipinublikar kan
  An Simbahan ni Jesu-Cristo
  nin manga Santo kan Huring manga Aldaw

  Salt Lake City, Utah, U.S.A.

  Enot na kopia na pinaluwas sa
  Palmyra, New York, U.S.A., kan 1830