Mormon 7
  Footnotes

  Kabanata 7

  Inaanyayahan ni Mormon ang mga Lamanita ng mga huling araw na maniwala kay Cristo, tanggapin ang kanyang ebanghelyo, at maligtas—Ang lahat ng maniniwala sa Biblia ay maniniwala rin sa Aklat ni Mormon. Mga A.D. 385.

  1 At ngayon, masdan, ako ay magsasalita kahit paano sa mga alabi ng mga taong ito na naligtas, kung sakaling ipahihintulot ng Diyos na ibigay sa kanila ang aking mga salita, upang malaman nila ang tungkol sa mga bagay ng kanilang mga ama; oo, ako ay nangungusap sa inyo, kayong mga labi ng sambahayan ni Israel; at ito ang mga salitang aking sasabihin:

  2 Alamin ninyo na kayo ay mula sa asambahayan ni Israel.

  3 Alamin ninyo na kinakailangan kayong magsisi, o hindi kayo maliligtas.

  4 Alamin ninyo na kinakailangan ninyong isuko ang inyong mga sandata ng digmaan, at huwag nang malugod pa sa pagpapadanak ng dugo, at huwag na ninyong muling kunin ang mga ito, maliban kung ipag-uutos ng Diyos sa inyo.

  5 Alamin ninyo na kinakailangan kayong magkaroon ng akaalaman tungkol sa inyong mga ama, at magsisi ng lahat ng inyong mga kasalanan at kasamaan, at bmaniwala kay Jesucristo, na siya ang Anak ng Diyos, at na siya ay pinatay ng mga Judio, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, siya ay bumangong muli kung saan ay natamo niya ang ctagumpay laban sa libingan; at sa kanya rin ang tibo ng kamatayan ay nalulon.

  6 At kanyang pinapangyari ang apagkabuhay na mag-uli ng mga patay, kung saan ang mga tao ay kinakailangang magbangon upang tumayo sa harapan ng kanyang bhukumang-luklukan.

  7 At kanyang pinapangyari ang akatubusan ng sanlibutan, kung saan siya na matatagpuang bwalang kasalanan sa harapan niya sa araw ng paghuhukom ay maibigay sa kanya na cmakapanahanan sa kinaroroonan ng Diyos sa kanyang kaharian, upang umawit nang walang humpay na papuri kasama ng mga dkoro sa kaitaasan, sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, na eisang Diyos, sa fmaligayang kalagayan na walang katapusan.

  8 Kaya nga, magsisi, at magpabinyag sa pangalan ni Jesus, at panghawakan ang aebanghelyo ni Cristo, na ipaaalam sa inyo, hindi lamang sa talaang ito kundi gayon din sa mga btalaang darating sa mga Gentil cmula sa mga Judio, na mga talaang manggagaling sa mga Gentil dpatungo sa inyo.

  9 Sapagkat masdan, aito ay isinulat sa layuning kayo ay bmaniwala roon; at kung kayo ay maniniwala roon ay paniniwalaan din ninyo ito; at kung paniwalaan ninyo ito, malalaman ninyo ang hinggil sa inyong mga ama, at gayon din ang mga kagila-gilalas na gawaing ginawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila.

  10 At malalaman din ninyo na kayo ay mga labi ng mga binhi ni Jacob; anupa’t kayo ay nabibilang sa mga tao ng unang tipan; at kung sakaling kayo ay maniniwala kay Cristo, at magpabinyag, una ay sa tubig, at pagkatapos ay sa apoy at sa Espiritu Santo, na sinusunod ang ahalimbawa ng ating Tagapagligtas, alinsunod sa kanyang iniutos sa atin, iyon ay higit na mabuti para sa inyo sa araw ng paghuhukom. Amen.